Tu và Luyện

Tu là bao gồm tu cả thân và tâm dựa trên nền tảng cơ bản là: Giới - Định - Tuệ. Có giữ đầy đủ Giới luật trang nghiêm thì thân, tâm mới ở trong Định, ở trong Định thì mới có được Tuệ giác chiếu soi.

Luyện cũng bao gồm cả thân và tâm trên nền tảng cơ bản là: Tín - Nguyện – Hành. Có niềm Tin sâu sắc vào pháp môn, vào bổn tôn, bổn sư thì Nguyện lực mới thành , Nguyện lực mới thành thì Hành động sẽ có kết quả.

Tu mà không luyện thì có thể đạt tới giác ngộ nhưng chưa hẳn có thần thông.

Luyện mà không tu thì dễ sa vào thần quyền, ma đạo.

Người có căn cơ tu mà không có căn cơ luyện

Người có căn cơ luyện mà không có căn cơ tu

Người nào căn cơ có được cả hai: tu và luyện thì nên tự biết rồng và rắn lẫn lộn nhưng luôn khác biệt. Rắn tu luyện để thay da đổi thịt, lấy da đổi da, lấy thịt đổi thịt. Rồng tu luyện để tự xả bỏ mà bay được lên chín tầng mây không có nơi sinh mà cũng chẳng còn nơi tử.

Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho rắn biến thành rồng bay khắp chín tầng mây phổ độ chúng sanh trọn thành Phật đạo !!!


Trân Trọng !
NHDV