Quả là thế này, trước giờ em chỉ chuyên tu niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc của A Di Đà Phật.

Nay vì bệnh tật nên em có niệm Dược Sư Phật để chữa bệnh, thì được biết rằng trong kinh có nói ngài Dược Sư cũng có tịnh thổ của ngài và mình cũng có thể cầu vãng sanh về đó được.

Nay em đang phân vân không biết nên phát nguyện thế nào cho đúng. Mình có cần xét căn cơ của mình thế nào cho hợp hay không, hay sau này vãng sanh về cõi nào cũng được...

Em nghe nói cả 2 ngài A Di Đà và Dược Sư đều có những câu thần chú oai lực không thể nghĩ bàn... Vậy mình có cần phải được quán đảnh hoặc thọ trì từ một vị Minh Sư để đươc hành trì hay không nhỉ?

Kính mong các vị Thiện Tri Thức hoan hỉ chỉ dạy.