Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, vì có oan gia trái chủ đến gây phiền phức. Người không học Phật, không biết hóa giải oán thù, vì vậy mà oan oan tương báo không kham nổi .Người học Phật, đối với tất cả chúng sanh họ đến đòi nợ hoặc trả nợ đều khuyên họ niệm Phật. Như vậy, có thể chuyển tất cả thiện ác thành pháp duyên. Mọi người đều có nghiệp chướng , nếu không có nghiệp chướng sẽ không phải sanh đến thế gian nầy. Làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng ? Tổ xưa khai thị rằng phương pháp tốt nhất là niệm A- DI -ĐÀ-PHẬT .
Xin phép giúp các vị cư sĩ trong quá trình tu hành không bị chướng ngại,tiêu trừ nghiệp lực ,tôi xin giới thiệu phương pháp tiêu trừ nghiệp lực của Sư phụ TRịnh Hạ Tường như sau :Tinh pháp giới chân ngôn :
- ÔM LAM, ÔM SĨ LÂM. (7 LẦN )


1./ KHUYÊN DẠY CÁCH GIÃI TRỪ OÁN THÙ .
Con tên ...Những oan gia trái chủ trên mình con ( tức là nghiệp lực của một bộ phận nào trên cơ thể ) , xin quý vị hãy nghe đây ....Từ vô thỉ kiếp đến nay, vì con bị mê hoặc trong thế giới Ta Bà trong nhiều kiếp luân hồi. Vì vô tình hay cố ý đã làm tổn hại đến quý vị, khiến cho quý vị hứng chịu biết bao đau khổ. Con cảm thấy tội chướng sâu nặng và hối hận vô cùng. Đời nầy, may nhờ nguyện lực từ bị gia hộ, con được kết pháp duyên với Phật. Con không quên quý vị, xin hồi hướng công đức cho quý vị. Con thành khẩn sám hối tội lỗi ,mong quý vị buông tha cho con , đừng trả thù con...Nếu như quý vị nhất định không tha , con cũng không có cách nào lẫn tránh, vì tội do con gây ra, con cũng phải chấp nhận trả nợ .Nếu như vậy, quý vị không lợi ích gì, chỉ thấy khoái lạc nhất thời. Như vậy, biện pháp nầy tổn hại cho con, cũng không lợi ích gì cho quý vị, mà lại trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi vay trả trả vay mãi mãi không thôi. Chỉ có Phật pháp nhiệm mầu mới đưa đến giải thoát mà thôi! Vì vậy, con thành khẩn xin quý vị cùng con học Phật, niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Xin ghi nhớ ,chỉ cần quý vị thân và tâm niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Chỉ cần quý vị xã bỏ oán thù, một niệm tương ứng phước thọ tăng trưởng, tiêu tai diệt chướng. Quý vị nhất tâm chuyên niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ,tất nhiên tu thành chánh quả ,đắc đạo không xa.


2. / QUY Y TAM BẢO CHO OAN GIA TRÁI CHỦ.
Con tên ... oan gia trái chủ trên thân con ( tức nghiệp lực ) , xin quý vị hãy nghe rõ :
Quý vị không biết Tam Bảo, không hiểu Quy Y cho nên thọ khổ luân hồi. Hôm nay, con xin phép được truyền thọ Quy Y Tam Bảo, quý vị phải tĩnh tâm lắng nghe. Con nguyện 3 lần, quý vị hãy theo con nguyện 3 lần :
- Quy y Phật , quy y Pháp , quy y Tăng .
- Quy y Phật , Lưỡng Túc Tôn, Quy y Pháp, Ly dục Tôn, Quy y Tăng, Chúng Trung Tôn .
- Quy y Phật không đọa địa ngục.
- Quy y Pháp không đọa ngạ quỷ.
- Quy y Tăng không đọa súc sanh.
Lễ quy y viên mãn , bây giờ con và quý vị niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT hai ngàn tiếng trong 1 ngày, càng nhiều càng tốt. ( cứ nhất tâm niệm liên tục...)

3. / BÁT NHÃ BA LA MẬT TÂM KINH.
Quán tự tại Bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách .
Xá lợi Tử ! sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức dị sắc, thọ, tưởng, hành, thức , diệc phục như thị .
Xá lợi Tử! .Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bấ tịnh bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành thức. Vô nhãn, nhĩ,tỷ , thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương , vị, xúc, pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh diệc
vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệc, đạo. Vô trí, diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa, y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khũng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật, y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề. cố tri Bát nhã ba la mật đa .Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư, Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú,tức thuyết chú viết : Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. ( 3 lần ).

4. TỤNG CHÚ VÃNG SANH.
Nam mô A di đa bà dạ, đá tha dà đá dạ. đá đia dạ tha .A di rị đô bà tỳ. A di rị đa tất đam bà tỳ .A di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa. Dà di nị dà dà na. Chỉ ca ta lệ ta bà ha.

5. KỆ HỒI HƯỚNG :
Nguyện đem công đức nầy, trang nghiêm Phật tịnh độ .Trên đền bốn ơn nặng. Dưới cửu khổ tam đồ . Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề , hết một báo thân nầy, đồng sanh cõi Cực Lạc.

một phút không tu một phút chết, một giây thất niệm một giây vong”. Thật vậy, nếu chúng ta thất niệm trong giây lát thì chính ngay lúc đó chúng ta đang chết dần chết mòn trong phiền não nhiễm ô"

bài trên có ý là vậy nhưng tất cả còn tùy thuộc vào chính bản thân các bạn, tùy thuộc vào lối sống của bạn, và cách tu tập của bạn.
hãy cố gắng tinh tấn trên con đường tu đạo, mọi việc rồi cũng sẽ qua.
đêm nào mà ko lạnh, sáng nào mà ko có bình minh ấm áp :)