không biết hạ sư hiện giờ ra sao rồi? con ngưỡng mộ thầy lắm mong muốn được truyền thừa tinh hoa của Lâm Kinh Thần Võ là được điểm đạo và luyện Bùa Thần suốt đời, thầy tuy tuổi đã cao nhưng con không muốn tương lai thầy mang theo những hiểu biết về bùa phép sang bên kia thế giới mà không có người thừa kế nối dõi. Hy vọng có duyên sớm gặp Hạ sư.