Xin cam on Diễn đàn.đã cho tôi là thành vien cua diễn đàn.Xin chuac diễn đàn thành công tốt đẹp