Nhờ có Bin571 giới thiệu các cuốn sách mà tôi được biết một bậc Chân Tu, một vị Thầy vô cùng giỏi đồng thời cũng vô cùng đức độ, khiêm nhường.
Cầu mong sớm có ngày được thọ Pháp báu Khí Công Kim Cang Thiền của Thầy Liên Nhã Trần Kim Cang!
Mong lắm thay.
Cảm ơn Bin571 nhiều lắm!