Cuốn Thần Quyền Lục Pháp xuất bản chưa vậy huynh Bin, thấy cuốn này hay wa bữa nào phải tìm mua mới đc.