kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: giơi thiêu

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
 1. #1

  Mặc định giơi thiêu

  (Kynguyentamlinh.com)
  - Một cộng
  tác viên vừa
  chuyển cho
  website
  chúng tôi tập
  tài liệu giáng
  bút hơn hai trăm trang khổ
  A4 do bà Phạm Thị Xuyến
  ghi chép tại đền Hòa Bình.
  Tập tài liệu này có nhiều
  bài, được đóng thành
  quyển sách, ghi tựa đề “Lời
  tâm Linh Hồn Trời Hồn
  Nước” - quyển II (có lẽ còn
  có quyển I nữa). Phần này
  là lời giới thiệu khái quát
  tập tài liệu đó...
  GIỚI THIỆU
  Nhóm nghiên cứu tâm
  linh tại Hà Nội đã nhận
  được một tập tư liệu ngoại
  cảm đặc biệt do bà Phạm
  Thị Xuyến ghi liên tục mấy
  tháng chủ yếu tại đền Hoà
  Bình (số nhà 16, ngõ 4,
  đường Thanh Niên, phố
  Thái Học 1, phường Sao
  Đỏ, thị xã Chí Linh - Hải
  Dương). Trong tập thơ
  giáng bút này, nhân danh
  Thuỷ Tổ “Hồn Trời - Hồn
  Nước” đã công bố nhiều
  khía cạnh tâm linh có ý
  nghĩa trọng đại cho đất
  nước và nhân dân Việt
  Nam, cũng như toàn bộ các
  quốc gia và loài người trên
  thế giới. Đây là đại hồng
  phúc của dân tộc ta ngay
  trước thềm Đại lễ Ngàn
  năm Thăng Long - Hà Nội.
  Việc tìm hiểu và
  khẳng định những nội dung
  đích thực của lịch sử loài
  người và dân tộc ta cổ xưa
  do Tâm Linh giáng truyền
  là một vấn đề chưa được
  các nhà nghiên cứu quan
  tâm thoả đáng, dù điều này
  có vai trò rất quan trọng
  trong quá trình xây dựng và
  bảo vệ tổ quốc. Nhiều tư
  liệu ngoại cảm cho thấy
  rằng, đất nước ta đang
  đối mặt với những kẻ thù ở
  cõi Âm cực kỳ nguy hiểm
  vốn là vô số hồn giặc độc
  ác tồn đọng từ bao đời.
  Theo cảnh báo dồn dập từ
  Thiên Âm, do các nhà lãnh
  đạo chủ chốt không nhìn
  nhận thế giới tâm linh có
  quan hệ sống còn đến
  nhiều vấn đề bức bách của
  quốc gia để có sự hợp tác
  kịp thời với Thánh Thần,
  cho nên nhân dân có thể
  phải gánh chịu những thảm
  hoạ khủng khiếp. Nếu đúng
  như vậy thì đó sẽ là hậu
  quả của sự dốt nát, trì trệ,
  bảo thủ, vô cảm và tắc
  trách của người trần trong
  hoàn cảnh đầy biến động
  tâm linh hiện nay. Điều còn
  bi đát hơn là giới khoa học
  vẫn bó tay, bàng quan và
  khinh suất trước hàng loạt
  khía cạnh nền tảng liên
  quan đến các cõi giới vô
  hình.
  1. Có tồn tại thế giới
  tâm linh?
  Đây là một câu hỏi sơ
  đẳng lâu đời và mang tính
  nghịch lý, nhưng nếu không
  được làm rõ thì mọi thứ
  liên quan sẽ trở nên vô căn
  cứ. Chưa có một cơ quan
  khoa học nào công khai đề
  xuất cơ sở lý thuyết về sự
  tồn tại thế giới tâm linh,
  cho dù loài người xưa nay
  đã biết và ghi nhận được
  vô số hiện tượng thuộc thế
  giới âm. Rõ ràng, việc chưa
  thừa nhận lý thuyết phù
  hợp để lý giải các hiện
  tượng tâm linh không có
  nghĩa là các sinh linh cõi
  vô hình không tồn tại. Sự
  bế tắc về vấn đề tâm linh
  có lẽ xuất phát từ ba
  nguyên nhân sâu xa sau
  đây:
  (1) Giới khoa học có
  thái độ trịch thượng trước
  thế giới tâm linh;
  (2) Cách tiếp cận
  nghiên cứu sai lầm và
  không chịu thay đổi;
  (3) Tồn tại một yếu tố
  nguyên thuỷ nền tảng chưa
  được chú ý.
  Hoá ra, những luận
  điểm cơ sở về thế giới tâm
  linh từ lâu đã được các
  minh sư trên thế giới cho
  biết khá đầy đủ trong
  nhiều bài thuyết giảng trực
  tiếp hoặc gián tiếp. Nói
  ngắn gọn, sự hiện diện thế
  giới tâm linh có thể được
  lý giải bởi các điểm dưới
  đây:
  - Toàn bộ vật chất của
  vũ trụ tồn tại theo từng lớp
  tách biệt và hoà nhập lẫn
  nhau trong cùng không gian
  giống như các sóng.
  - Lớp vật chất “thô”
  nhất có tính hữu hình (lớp
  vật lý), còn các lớp khác
  đều vô hình, mắt người
  thường không thể nhìn
  thấy.
  - Trong số các lớp vật
  chất vô hình có một lớp
  “tinh” nhất với những tính
  chất siêu việt như phi cấu
  trúc, phi không gian và phi
  thời gian, bất biến và vĩnh
  cửu, thẩm thấu vào tất cả
  mọi vật lớn, nhỏ và tạo cho
  chúng “tính biết” hay “phật
  tính”.
  - Cơ thể người và
  động vật bao gồm một lớp
  vật chất hữu hình và nhiều
  lớp vật chất vô hình. Cái
  chết vật lý của một sinh
  vật chỉ tiêu huỷ lớp hữu
  hình của nó, còn các lớp vô
  hình sẽ được tái cấu trúc
  cho phù hợp với điều kiện
  sống của cảnh giới mới.
  - Mọi cấu trúc vật
  chất đều thể hiện “tính
  biết” của chúng từ thấp
  đến cao. Ý thức con người
  không phải do phần đầu
  sinh ra, bộ não đóng vai trò
  thu nhận và tái tạo tín hiệu
  ý thức từ toàn bộ cơ thể
  một cá nhân. Cũng giống
  như trong hệ điều hành
  máy tính Windows, chiều
  thực tại “hiện hành” của
  con người là thế giới vật
  lý, cho nên các giác quan
  chỉ sáng tỏ trước những
  vật hữu hình.
  - Vong linh (hồn) là
  thực thể người không còn
  cơ thể vật lý. Phật, Thánh,
  Thần là những hồn có năng
  lực tâm linh đặc biệt và có
  thể hiện hữu tại những lớp
  vật chất khác nhau.
  - Các cấu trúc vi mô
  như lượng tử ánh sáng
  (photon), nguyên tử, phân
  tử, tế bào... và các cấu trúc
  vĩ mô như Trái đất, Hệ mặt
  trời, Thiên hà... đều có lý
  trí ở một mức nhất định.
  Điều này cũng giống như
  sự kiện về con người: mỗi
  cá nhân là một cấu trúc vô
  cùng phức tạp, trong đó có
  một số khổng lồ gần 100
  ngàn tỷ tế bào liên kết
  chặt chẽ với nhau...
  Trên đây chỉ là một số
  khía cạnh căn bản liên
  quan đến nền tảng lý
  thuyết về các cõi giới vô
  hình, được xem xét khá tỷ
  mỷ trong cuốn sách “Vũ trụ
  và con người dưới góc độ
  khoa học tâm linh” do nhà
  xuất bản Văn hoá dân tộc
  ấn hành năm 2006 và tạp
  chí Thế Giới Mới số 732
  giới thiệu.
  Như vậy, việc thừa
  nhận thế giới tâm linh với
  những thực thể vô hình có
  lý trí không phải là điều
  phi khoa học. Ở đây cần
  phải chấp nhận một định
  đề do các minh sư đã chỉ
  ra: tồn tại một lớp vật chất
  vô hình “tinh” nhất với
  những tính chất siêu việt.
  2. Hiện tượng giáng
  bút
  Giáng bút là phương
  thức vong linh truyền
  thông tin văn bản cho con
  người. Người có khả năng
  nhận tin được gọi là ghế
  đồng hoặc ngắn gọn là
  đồng. Giáng bút có thể
  diễn ra một cách thụ động
  hoặc chủ động đối với
  người nhận tin. Thông tin
  từ vong linh thường được
  diễn đạt theo văn vần, tựa
  như các bài thơ. Dung
  lượng văn bản giáng bút
  mỗi lần có thể chỉ ít dòng,
  mấy trang, hàng chục trang
  hoặc thậm chí hơn trăm
  trang.
  Ngôn ngữ giáng bút
  thường bằng chữ Việt, một
  số đồng còn ghi được chữ
  Âm hoặc chữ Thiên tựa
  như chữ Phạn (một cổ ngữ
  Ấn Độ hay được dùng cho
  việc tế lễ). Kiểu chữ giáng
  bút thường phụ thuộc vào
  kỹ năng ghi chép của đồng.
  Có trường hợp tay đồng bị
  điều khiển để viết ra kiểu
  chữ của hồn khi còn sống.
  Nội dung thông tin
  giáng bút liên quan đến vô
  số khía cạnh cuộc sống
  của con người và thế giới
  tâm linh. Một số bài giáng
  bút ở dạng khó hiểu như
  mật mã, cho nên cần phải
  có khoá để mở.
  Không phải tất cả các
  nội dung giáng bút đều
  đúng đắn và trung thực.
  Nên kiên nhẫn và thận
  trọng khi đọc tư liệu giáng
  bút. Việc phân biệt thực hư
  về tư liệu giáng bút phần
  lớn phụ thuộc vào vốn hiểu
  biết, kinh nghiệm và quan
  điểm của người xử lý
  thông tin.
  Tại nước ta, hiện
  tượng giáng bút đã xảy ra
  khá phổ biến hơn ba chục
  năm qua. Mỗi đồng đều có
  thể độc lập làm nhiệm vụ
  của mình tại nhà chỉ bằng
  cây bút và quyển vở.
  Nhưng cách đây hơn một
  thế kỷ, hiện tượng giáng
  bút ở Việt Nam thường
  diễn ra trong các Thiện
  đàn - nơi tụ họp của những
  người theo Đạo Thiện.
  Việc giáng bút do 4 người
  đảm nhận: đồng dùng bút
  viết các nét chữ lên một
  cái mâm để người khác
  nhận diện và đọc cho hai
  người chép lại. Văn tự lúc
  đó là chữ Nôm. Tại Viện
  Nghiên cứu Hán Nôm, hiện
  vẫn lưu giữ 254 bộ sách
  giáng bút của 98 Thiện đàn
  để lại trong thời gian
  1845-1945.
  Đầu năm 2007, Nhà
  xuất bản Lao Động đã cho
  ấn hành tập thơ văn giáng
  bút “Kinh Đạo Nam” của
  Đức Mẫu Liễu Hạnh cùng
  các vị Thánh khác (Giáo
  sư Đào Duy Anh sưu tập -
  khảo chứng và nhà nghiên
  cứu Nguyễn Thị Thanh
  Xuân phiên âm - chú thích).
  Tác phẩm Kinh Đạo Nam
  (những lời chỉ giáo cho
  Đạo nước Nam) đã thu
  được trong hai tháng 9-10
  âm lịch năm 1923.
  3. Đồng thánh và đồng

  Khi tìm hiểu thế giới
  tâm linh qua các đồng, một
  trong những khía cạnh
  then chốt cần được phân
  biệt rạch ròi ngay từ đầu là
  vai trò “thánh” hoặc “tà”
  của họ. Nói một cách đơn
  giản, các đồng thánh làm
  nhiệm vụ do Thánh Thần sở
  tại giao phó vì những mục
  tiêu ích nước, lợi dân và
  phù hợp với luật thiên âm.
  Trái lại, công việc của các
  đồng tà thường bị điều
  khiển bởi những vong linh
  bất thiện, đặc biệt trong
  số đó là những tà tinh độc
  ác vốn là hồn giặc ngoại
  xâm tồn đọng ở nước ta từ
  xưa đến nay. Điều hết sức
  hiểm độc là đồng tà cũng
  có những năng lực tâm linh
  cao siêu và có thể xưng
  Cha hay Mẹ, giả mạo các vị
  Tâm Linh thiêng liêng như
  Bác Hồ, Trần Hưng Đạo,
  Liễu Hạnh, Thánh Gióng...
  nhằm lôi kéo nhiều người
  đi theo để tăng uy thế và
  lợi lộc cho mình.
  Bởi vì giới khoa học và
  các cấp chính quyền vẫn
  còn mơ hồ về sự tồn tại
  những hiện tượng tâm linh
  có thực trong đời sống
  thường ngày, nên các hành
  vi “đồng thánh” hay “đồng
  tà” chưa được phân biệt
  rành mạch và thường bị
  đồng nhất. Quan điểm như
  vậy tạo điều kiện rất thuận
  lợi cho bọn giặc âm tự do
  hoành hành khắp nơi ở
  nước ta. Đây là một vấn
  nạn ngoại xâm cực kỳ nguy
  hiểm thời bình mà Thánh
  Thần Việt đã liên tục đưa
  ra nhiều thông tin cảnh báo
  hơn mười năm qua, nhưng
  đến nay các nhà nghiên
  cứu và các cấp chính
  quyền vẫn chưa thực sự
  tỉnh ngộ.
  4. Trụ sở Tâm Linh
  Kể từ ngày 01 tháng
  01 năm 2001, sự hiện hữu
  của Tâm Linh nước nhà đã
  chuyển sang một thời kỳ
  mang tính bước ngoặt lịch
  sử: Thánh Thần thông qua
  đồng đã ra tuyên bố khai
  sinh Quốc gia Âm Việt Nam
  do Hồn Bác Hồ đứng đầu.
  Chúng tôi đã tìm hiểu rất
  kỹ hàng trăm trang tư liệu
  ngoại cảm viết về vấn đề
  này và nhận thấy rằng, đây
  thực sự là một sự nghiệp
  tâm linh vĩ đại mở đầu cho
  kỷ nguyên phát triển mới
  của dân tộc ta và toàn thể
  nhân loại.
  Lời tuyên bố của Tâm
  Linh Việt về Quốc gia Âm
  đầu tiên trên thế giới do
  thủ nhang đền Hoà Bình là
  bà Phạm Thị Xuyến ghi ra
  theo lời Thánh đọc. Trên
  cơ sở khảo sát hàng chục
  ngàn trang tư liệu giáng
  bút từ nhiều đồng khắp cả
  nước, có thể tin chắc điều
  sau đây: đền Hoà Bình hiện
  nay đang gánh vác trọng
  trách “Trụ sở Tâm Linh”
  hay còn được gọi là Trụ sở
  Âm Thiên, Toà Tâm Linh
  của Việt Nam. Từ mười
  năm qua, đền Hoà Bình là
  nơi duy nhất có các đồng
  thực hiện những nhiệm vụ
  đặc biệt như:
  - Ghi kinh sách hoàn
  chỉnh về thiên niên kỷ tâm
  linh này;
  - Công bố các luật
  thiên âm mới;
  - Ghi ra Sử Trời, Sử
  Nước;
  - Công bố Lệnh sàng
  đồng lọc đạo ở nước Nam;
  - Tiến hành công việc
  sàng đồng lọc đạo;
  - Giải tà tinh là những
  hồn giặc ở nước ta đâu trở
  về đấy;
  - Hàn gắn long mạch
  cho những nơi đất công bị
  đứt gãy;
  - Tạ mồ các danh nhân
  và liệt sĩ khắp cả nước;
  - Tham gia công việc
  trấn trị các ổ tà tinh trong
  lòng đất;
  - Tiến hành các khoá
  đàn, lễ tâm linh lớn;
  - Soi phần âm và giải
  nghiệp cho các gia đình
  v.v...
  Đền Hoà Bình cũng là
  nơi đã đào tạo ra một đội
  ngũ đồng thánh đông đảo,
  có kỷ luật, gắn kết chặt chẽ
  với nhau và tự giác làm
  nhiệm vụ khi cần. Điều rất
  đặc biệt là các đồng ở đây
  đều có bóng Thánh Thần
  trợ giúp trực tiếp, cho nên
  tất cả họ đều có khả năng
  viết chữ Thiên và vẽ đồ
  hình bí ẩn trong quá trình
  làm việc. Trưởng đoàn
  đồng Hoà Bình là bà Phạm
  Thị Xuyến, sinh năm 1948,
  gần bốn chục năm qua đã
  được Thánh Thần chỉ dạy
  kiên trì, huấn luyện bài bản
  và trao trọng trách nặng nề
  về hoạt động tâm linh. Bà
  Xuyến có thể đọc và viết
  chữ Thiên, nghe rõ tiếng
  của bóng Thánh và viết ra
  như ghi chính tả. Đã có
  hàng trăm bài tư liệu ngoại
  cảm do bà ghi lại đề cập
  đến nhiều khía cạnh tâm
  linh quan trọng.
  Năm 2008, một số tư
  liệu ngoại cảm và hiện
  tượng lạ ở đền Hoà Bình
  đã được Trung tâm Nghiên
  cứu tiềm năng con người
  (NC TNCN) đưa vào kế
  hoạch khảo sát, tìm hiểu
  trong đề tài “Nghiên cứu
  một số người có khả năng
  nhận thông tin từ vong linh
  các danh nhân” do TS.
  Phạm Văn Khiển chủ trì.
  Nội dung của đề tài này đã
  được đánh giá cao và
  nghiệm thu phần 1 vào đầu
  quý 2 năm 2009.
  Một số nhà khoa học
  nổi tiếng quan tâm đến
  vấn đề tâm linh ngoại cảm -
  như GS. VS. Đào Vọng
  Đức, nguyên Giám đốc
  Trung tâm NC TNCN - cũng
  đã tới đền Hoà Bình để tận
  mắt chứng kiến những khả
  năng và công việc phi
  thường của các đồng.
  5. Sử Trời, Sử Nước
  Như trong phần “Có
  tồn tại thế giới tâm linh?”
  ở trên đã chỉ ra, mỗi cấu
  trúc vi mô hay vĩ mô đều
  thể hiện một mức độ nhất
  định về “tính biết” hay
  “phật tính”, điều này kéo
  theo một năng lực hữu hình
  hoặc vô hình tương ứng. Ví
  dụ: một cái cây, một con
  vật hay một người có biểu
  hiện năng lực sống khác
  biệt nhau. Rõ ràng, mỗi cá
  thể sinh vật đều mang tính
  “vĩ mô” so với hàng chục
  ngàn tỷ tế bào “vi mô”
  chứa trong nó. Mặt khác,
  chúng ta có thể hình dung
  là bất kỳ tế bào nào trong
  một cơ thể sống dù “thông
  minh” đến đâu cũng khó
  biết được cặn kẽ về năng
  lực thực sự của cái tổng
  thể mà trong đó nó tồn tại.
  Điều này gợi ra ý tưởng
  tương tự để tìm hiểu và có
  niềm tin vào sự tồn tại Cha
  Thiên, Mẹ Địa (Cha Trời,
  Mẹ Đất) vốn được viết
  nhiều trong các tư liệu
  ngoại cảm.
  Nói một cách khái
  quát, “Cha Thiên” và “Mẹ
  Địa” là những năng lực vĩ
  mô cụ thể đã tạo nên vạn
  vật trên hành tinh chúng ta.
  Ở đây “Đất” đặc trưng cho
  khía cạnh hữu hình, còn
  “Trời” - khía cạnh vô hình.
  Một số nhà nghiên cứu
  ngoại cảm trên thế giới tin
  tưởng sâu sắc vào sự tồn
  tại trường thông tin của
  Trái đất, nơi ghi lại đầy đủ
  những dữ liệu về lịch sử
  tiến hoá sự vật và quá trình
  phát sinh sự sống. Các bản
  ghi của trường thông tin đó
  có lẽ phần nào cũng giống
  như vô số ký ức tồn tại
  trong bộ não con người.
  Vấn đề khó khăn là bằng
  cách nào có thể tiếp cận
  được trường thông tin để
  biết được những nội dung
  cụ thể vô cùng hấp
  dẫn?
  Một trong những
  phương thức thu nhận dữ
  liệu từ trường thông tin
  Trái đất là nhờ sự giúp đỡ
  của những vong linh đặc
  biệt và đáng tin cậy (Phật,
  Thánh, Thần) qua giao tiếp
  bằng lời. Điều bất ngờ và
  lý thú là trong số các tư
  liệu ngoại cảm do bà Phạm
  Thị Xuyến ghi lại có nhiều
  bài liên quan đến “Sử
  Trời” và “Sử Nước”, nói về
  nguồn gốc loài người trên
  thế giới và nguồn gốc dòng
  tộc Việt. Khía cạnh này có
  ý nghĩa rất to lớn đối với
  toàn bộ nền văn minh nhân
  loại trong thế kỷ 21 này.
  Nguồn gốc loài người
  - Theo tư liệu ngoại cảm,
  con người không phải có
  nguồn gốc từ bất kỳ loài
  vượn nào. Con người đã
  được tạo ra với thân thể
  và lý trí khác biệt loài vật
  ngay từ đầu. Việt Nam
  chính là quê hương của
  nhân loại và Cha Thiên -
  Mẹ Địa đã sinh ra đàn con
  của mình tại nơi đền Hạ
  (tỉnh Phú Thọ).
  Sự xuất hiện loài
  người được Sử Trời mô tả
  như sau:
  Thời xa xưa, vào một
  đêm giông tố đất chuyển
  trời rung, sấm chớp rực
  sáng, tại nơi đền Hạ ngày
  nay sau ba tiếng sấm vang
  rền đã xuất hiện từ Đất
  1000 bé sơ sinh nhỏ xíu, rồi
  tất cả chen chúc nhau
  đứng lên. Sáng hôm sau,
  200 bé đã bị giẫm nát, 800
  bé còn lại lớn nhanh như
  người trưởng thành. Số
  người đó vừa trai vừa gái
  có màu da, tóc trắng - đen -
  vàng - đỏ khác nhau và nói
  nhiều thứ tiếng. Họ được
  Cha Thiên Mẹ Địa miệt mài
  dạy dỗ lời ăn tiếng nói
  trong ba ngày liên tục.
  Trong số các con khôn
  lớn được sinh ra, Cha Mẹ
  đã ấn định một cặp song
  loan con trưởng - con thứ
  là Lạc Long Quân - Âu Cơ
  và xe duyên cho những cặp
  con khác. Tiếp đó, các con
  được phân đến nhiều khu
  vực trên thế giới để trở
  thành thủy tổ của những
  dòng tộc sau này: nước bé
  chỉ có một cặp, còn nước
  lớn - từ hai, ba cho đến
  bảy, tám cặp.
  Trong ba ngày, việc di
  chuyển của các con được
  thực hiện theo phép Trời.
  Sau khi mọi sự được sắp
  xếp ổn định thì các phép
  mầu chấm dứt và Cha
  Thiên - Mẹ Địa đã hóa tại
  đỉnh Tây Thiên của dãy núi
  Tam Đảo (Vĩnh Phúc) vào
  ngày mùng Ba tháng Ba âm
  lịch. Dù mấy nghìn năm đã
  qua, nhưng Việt Nam vẫn
  được Trời Đất ghi nhận là
  Nước Con Đầu. Trong kỷ
  nguyên này, nước ta được
  Thiên trao trọng trách
  đứng đầu tâm linh toàn thế
  giới và được viết Sử Trời
  để công bố cho những
  quốc gia khác biết.
  Nguồn gốc dòng tộc
  Việt - Theo tư liệu ngoại
  cảm nói về lịch sử nước ta
  (Sử Nước), Cha Lạc Long
  Quân và Mẹ Âu Cơ chính là
  Thuỷ Tổ thực sự của dòng
  tộc Việt, chứ không phải là
  truyền thuyết huyền hoặc.
  Theo Sử Nước, nguồn gốc
  sinh thành dòng tộc Việt
  được mô tả như sau:
  Phép Trời giáng cho
  Mẹ Âu Cơ sinh một lần
  được trăm trứng, rồi nở
  thành 50 gái, 50 trai và mỗi
  con được đặt họ riêng. Các
  con đã khôn lớn sau khi
  sinh ba ngày và đúng một
  trăm ngày thì đàn con
  được chia thành hai nửa
  tạm thời xa nhau: 50 gái
  theo Mẹ lên miền rừng, còn
  50 trai theo Cha về vùng
  biển sinh sống. Việc làm
  cấy trồng, hái lượm hoa
  quả trên ruộng nương hay
  mò cua bắt cá ở sông biển
  do Ông Thần Nông dạy bảo.
  Sau một năm (365 ngày),
  tất cả các con trở lại tập
  trung ở nơi đền Hạ ngày
  nay để họp mặt, ăn quà vui
  vẻ, rồi nghe Cha Mẹ kể
  chuyện về Tổ Trời Đất và
  dặn dò những điều cần
  thiết trước thời điểm ly
  biệt.
  Sau khi bàn bạc thống
  nhất và được Trời Đất
  cho phép, Cha Mẹ sắp các
  con thành những cặp vợ
  chồng để rời đi các ngả
  sinh dưỡng nòi giống dòng
  tộc. Tất cả các con được
  lưu ý luật Thiên sau đây:
  họ của người nam là nội
  tộc, họ của người nữ là
  ngoại tộc, con cái mang họ
  cha; bên nội chỉ được lấy
  nhau qua 12 đời, còn bên
  ngoại - qua 5 đời. Người
  con trưởng đứng đầu lập
  ra nước Văn Lang sau này,
  đó chính là Hùng Vương -
  Ông Tổ nước ta.
  Ngay trong ngày chia
  ly với các con, Cha Lạc
  Long Quân và Mẹ Âu Cơ đã
  hoá về Thiên cũng tại đỉnh
  Tây Thiên của dãy núi Tam
  Đảo (Vĩnh Phúc), nơi Cha
  Trời Mẹ Đất trước đây đã
  từ giã đàn con của mình.
  Điều đặc biệt là Thuỷ Tổ
  của dòng tộc Việt cũng hoá
  đúng ngày mùng Ba tháng
  Ba âm lịch.
  Sự lầm lẫn và bịa đặt
  lịch sử - Nhiều tư liệu
  giáng bút thời gian gần đây
  đều tập trung nhấn mạnh
  rằng: Thuỷ Tổ đích thực
  của dòng tộc Việt là Cha
  Lạc Long Quân và Mẹ Âu
  Cơ, còn Gốc Tổ trực tiếp
  của tất cả các thuỷ tổ dòng
  tộc trên thế giới, trong đó
  có dân tộc Việt, chính là
  Cha Thiên Mẹ Địa. Tất cả
  những gì trong tài liệu lịch
  sử nước nhà khác với kết
  luận này đều là sự lầm lẫn
  đáng tiếc của vua quan và
  nhân dân ta, hoặc do kẻ thù
  xâm lược từ hàng ngàn
  năm trước bịa đặt ra để
  đánh lừa người Việt từ
  đời này qua đời khác. Mẹ
  Cha Âu - Lạc không để lại
  mồ mả gì cả.
  Trong các thời kỳ đất
  nước bị ngoại xâm cai trị,
  bọn người cướp nước và
  bán nước với ý đồ thâm
  độc đã thúc ép việc xây mộ
  giả kiên cố, tạo dựng các
  đền thờ uy nghi ở nhiều nơi
  và yểm hồn tà ác để tranh
  giành ngôi thuỷ tổ của
  nước ta lâu dài. Các tư liệu
  ngoại cảm cũng cảnh báo
  điều hiển nhiên sau đây:
  không nên tin lời người
  xưa viết - đặc biệt là
  những sử gia của các nước
  đã từng là kẻ xâm lược
  nhiều lần thôn tính nước ta
  - vì người cổ sơ đã biết
  chữ đâu để lưu lại thông
  tin cho hậu thế.
  Đáng tiếc là các nhà
  viết sử Việt Nam chưa
  thực sự thấu hiểu điều đó.
  Nhưng đây cũng là một vấn
  đề khó tìm ra lối thoát vì
  việc viết sử không thể
  không dựa vào các nguồn
  văn tự liên quan đã và đang
  tồn tại ở trong và ngoài
  nước. Có lẽ bằng cách như
  vậy, vào năm 1479 sử gia
  Ngô Sĩ Liên đã chép trong
  “Đại Việt sử ký toàn thư”
  về Thuỷ Tổ người Việt
  như sau:
  Vua Đế Minh là cháu
  ba đời của vua Thần Nông,
  khi đi tuần thú phương
  Nam, đến núi Ngũ Lĩnh
  (nay thuộc tỉnh Hồ Nam,
  Trung Quốc) thì gặp một
  nàng tiên, lấy nhau đẻ ra
  người con tên là Lộc Tục.
  Sau Đế Minh truyền ngôi
  lại cho con trưởng là Đế
  Nghi làm vua phương Bắc
  (từ núi Ngũ Lĩnh về phía
  Bắc), phong cho Lộc Tục
  làm vua phương Nam (từ
  núi Ngũ Lĩnh về phía Nam),
  xưng là Kinh Dương
  Vương, quốc hiệu là Xích
  Quỷ. Kinh Dương Vương
  làm vua Xích Quỷ vào năm
  Nhâm Tuất 2897 trước
  Công nguyên, lấy con gái
  Động Đình Hồ quân (Thần
  Long) là Long Nữ, rồi đẻ ra
  Sùng Lãm, nối ngôi vua và
  xưng là Lạc Long Quân. Sau
  Lạc Long Quân lấy con gái
  vua Đế Lai (con của Đế
  Nghi), tên là Âu Cơ, đẻ một
  lần trăm người con trai.
  Một hôm, Lạc Long Quân
  bảo Âu Cơ rằng: "Ta là
  giống rồng, nàng là giống
  tiên, thủy hỏa khắc nhau,
  chung hợp thật khó". Bèn
  từ biệt nhau, chia 50 con
  theo mẹ lên vùng núi, 50
  con theo cha về miền biển,
  phong cho con trưởng làm
  Hùng Vương, nối ngôi
  vua...
  Điều đặc biệt là mấy
  chục năm qua, có nhiều
  đồng tà cũng đã nhận được
  những bản ghi ngoại cảm
  phụ hoạ sự bịa đặt lịch sử
  nói trên. Trong một số bài
  như vậy, Kinh Dương
  Vương và Lạc Long Quân
  được coi là hai thủ lĩnh
  đầu tiên trong số 18 chi
  Vua Hùng.
  Luận bàn về Thuỷ Tổ
  tộc Việt - Tại thời điểm
  này, khi bàn về Thuỷ Tổ
  tộc Việt có thể dựa vào 3
  nguồn tư liệu chính sau:
  (1) sử sách của người
  Việt và các nước khác;
  (2) tư liệu ngoại cảm
  do đồng tà ghi;
  (3) tư liệu ngoại cảm
  do đồng thánh ghi.
  Các nguồn sử sách
  Việt Nam và nước ngoài
  khi bàn đến Thuỷ Tổ tộc
  Việt đều có động chạm
  đến yếu tố tâm linh (thần
  tiên), gán ghép gốc tổ
  nước ta bắt nguồn từ nước
  khác, gián tiếp không thừa
  nhận Lạc Long Quân và Âu
  Cơ là Cha Mẹ của dòng
  giống Bách Việt vì lúc họ
  sinh 100 con trai đã có
  những người dân khác và
  không chỉ rõ bất kỳ thông
  tin nào liên quan đến
  nguồn gốc loài người. Nhìn
  chung, các chi tiết về lịch
  sử cổ sơ của nước Việt ở
  dạng như vậy vừa gây sự
  ngờ vực từ những khía
  cạnh huyền hoặc, vừa lôi
  kéo sự chú ý của người dân
  ta hướng ra nước ngoài khi
  tìm hiểu gốc rễ tổ tiên
  mình. Có lẽ đó là kịch bản
  thâm độc từ xưa đã được
  sắp sẵn với chủ ý sâu xa
  của những kẻ rắp tâm thôn
  tính nước ta muôn đời.
  Như trên đã nói tới,
  các đồng tà cũng đã ghi
  được một số bài ngoại cảm
  về Thuỷ Tổ của dòng tộc
  Việt, nhưng hầu như tất cả
  nội dung mà họ đưa ra chỉ
  có vai trò phụ hoạ và chi
  tiết hoá những gì mà các
  nguồn sử sách đã viết.
  Điều này cho thấy những
  thủ đoạn tâm linh trước
  đây của kẻ thù xâm lược
  đã và đang đạt được một
  số kết quả nhất định.
  Khía cạnh thực chất
  của vấn đề trên đây sẽ trở
  nên sáng tỏ nếu căn cứ vào
  các bài ngoại cảm do bà
  Phạm Thị Xuyến ghi ra
  trong Sử Trời và Sử Nước.
  Theo đó, trước hết là mọi
  gốc tổ của tất cả các dòng
  tộc trên thế giới đều do
  Cha Thiên Mẹ Địa sinh ra.
  Còn Thuỷ Tổ của dòng tộc
  Việt - như đã nói tới -
  chính là Cha Lạc Long
  Quân và Mẹ Âu Cơ, cặp
  song loan con trưởng - con
  thứ của Trời Đất đã sinh
  ra bọc trăm trứng, rồi nở
  thành 50 gái 50 trai và
  được Cha Mẹ xe duyên
  cùng nhau để tiếp tục duy
  trì nòi giống Bách
  Việt.
  Tuy nhiên, cách tiếp
  cận để tìm hiểu danh tính
  thực của các vị thuỷ tổ
  dòng tộc và nguồn gốc loài
  người trên cơ sở thừa
  nhận những phép mầu phi
  phàm của Trời Đất chắc
  chắn sẽ vấp phải sự phủ
  nhận kịch liệt từ những
  người vô thần, đặc biệt là
  các nhà khoa học duy vật.
  Đáng mừng là khía cạnh
  này cũng đã được Thánh
  Thần trù tính. Theo tư liệu
  ngoại cảm, sắp tới Trời
  Đất sẽ gây dựng lại niềm
  tin cho con người về thế
  giới tâm linh bằng cách cho
  xuất hiện một số hiện
  tượng siêu tự nhiên sau khi
  có thông báo thời gian và
  địa điểm xảy ra. Đặc biệt ở
  Việt Nam, hiện đã có thông
  tin về một sự kiện bí ẩn sau
  đây:
  Hơn bảy trăm năm
  trước, Hưng Đạo vương
  Trần Quốc Tuấn đã nghe
  được tiếng Thiên và đã
  ghi lại những lời huyền bí
  vào một cuốn sổ có tên là
  “Sổ Trời”. Hiện “Sổ Trời”
  được lưu giữ cẩn thận tại
  một chỗ dưới lòng đất, ở
  độ sâu khoảng năm mét, có
  người âm canh giữ và chỉ
  một mình Đức Thánh Trần
  biết. Khi nào Đảng và Nhà
  nước ta có quan điểm đồng
  thuận với thế giới tâm linh
  thì Thánh Thần sẽ chỉ rõ
  nơi cất giấu và cho phép
  khai quật.
  6. Hiện tượng tái hồn
  Theo thuyết huyền bí
  và các tư liệu ngoại cảm,
  thế giới tâm linh được quy
  ước chia thành 3 cõi là cõi
  Âm, cõi Thiên (cõi Trời) và
  cõi Phật. Hầu hết mọi
  người và loài vật sau khi
  chết đều tồn tại ở cõi Âm.
  Theo luật luân hồi, một số
  thực thể cõi Âm có cơ
  duyên đầu thai trở lại cõi
  Trần (thế giới hữu hình)
  nhằm mục đích rèn luyện,
  tích luỹ kinh nghiệm, trả
  nghiệp...
  Các sinh linh tại cõi
  Thiên vi tế hơn cư dân cõi
  Âm, các vị thường được
  gọi là Phật, Tiên, Thánh
  hoặc Thần. Mọi sinh linh ở
  cõi Trần, cõi Âm và cõi
  Thiên đều bị chi phối bởi
  luật âm dương, mà một hệ
  quả tất yếu là những suy
  nghĩ, cảm xúc và hành động
  của họ đều thuộc một trong
  hai mặt trái ngược của đời
  sống là “thiện” hoặc “ác”.
  Với mục đích trợ giúp
  hoặc gây biến động cho
  một số quốc gia hoặc toàn
  cầu, có nhiều vị Phật,
  Thánh, Thần từ cõi Thiên
  đã hoặc đang giáng Trần
  qua kiếp sống con người
  hay ở dạng tâm linh. Việc
  nhận thức đúng đắn điều
  này có ý nghĩa rất quan
  trọng đối với các quốc gia,
  đặc biệt là những nước có
  lực lượng tâm linh hùng
  mạnh như Việt Nam. Việc
  tìm hiểu tổ chức và đời
  sống của các sinh linh ở
  cõi Âm có vai trò to lớn và
  thiết thực vì có quan hệ
  mật thiết với cõi Trần và
  đó là nơi cư ngụ lâu dài
  của mỗi người chúng ta sau
  khi từ giã đời này.
  Cõi Phật chỉ gồm
  những vị Phật và những
  sinh thể dạng sóng đã tiến
  hoá rất cao.
  Các sinh linh cõi Phật
  không bị chi phối bởi luật
  âm dương. Họ tồn tại một
  cách “vô ngã” và không
  trực tiếp can thiệp vào
  những cõi thấp hơn.
  Như trong phần “Có
  tồn tại thế giới tâm linh?”
  đã đề cập tới, cơ thể con
  người bao gồm một lớp vật
  chất hữu hình (phần xác)
  và nhiều lớp vật chất vô
  hình (phần hồn). Một số
  nguồn tư liệu ngoại cảm
  cho biết rằng, mỗi vị thánh
  thần cao siêu khi đầu thai
  xuống cõi Trần vẫn được
  kết nối với một cấu trúc
  vật chất tinh tế trường tồn
  ở cõi Thiên, đó là “hồn
  thiên” hay “hồn trời”.
  Ngoài ra, một người như
  vậy khi sống ở cõi Trần
  còn có “hồn đời” là phần cơ
  thể vô hình thích ứng với
  thế giới vật lý.
  Nội dung của nhiều bài
  ngoại cảm còn cho thấy:
  một số người xuất chúng
  không cùng thời có thể có
  chung “hồn thiên” trong khi
  “hồn đời” khác nhau. Đó là
  hiện tượng “tái hồn” hay
  “tái thế”. Cần phân biệt
  hiện tượng này với sự luân
  hồi ở cõi Âm - “hồn đời”
  của một người quá cố
  được tái sinh trở lại cõi
  Trần.
  Điều vô cùng đặc biệt
  là hiện tượng “tái hồn” đã
  diễn ra khá phổ biến ở
  Việt Nam trong mấy ngàn
  năm dựng nước và đấu
  tranh chống kẻ thù xâm
  lược. Trước hết đối với
  Thuỷ Tổ tộc Việt: từ Cha
  Lạc Long Quân đã “tái hồn”
  sang các vị Đào Lang, Trần
  Hưng Đạo, Nguyễn Trãi,
  Nguyễn Huệ và Nguyễn Ái
  Quốc; còn từ Mẹ Âu Cơ -
  sang Liễu Hạnh (Thánh
  Mẫu) và Hoàng Thị Loan
  (Mẫu Thân của Bác Hồ).
  Một trong những sự kiện
  tâm linh kỳ lạ liên quan
  đến cặp “tái hồn” Đào Lang
  - Liễu Hạnh là Cha Mẹ đã
  hóa về Thiên cũng vào
  ngày mùng Ba tháng Ba âm
  lịch khác năm. Như vậy,
  ngày mùng Ba tháng Ba âm
  lịch hàng năm chính là
  ngày Đại Kỵ của Tổ Trời
  Đất và Tổ Bách Việt. Vì
  vậy trong tương lai gần,
  ngày này chắc chắn sẽ
  được tổ chức trọng thể
  gần như đồng thời với ngày
  Quốc Giỗ Hùng
  Vương.
  Tư liệu ngoại cảm còn
  cho biết: Tổ Nước là Vua
  Hùng thứ nhất đã tái thế
  ra Vua Trần Nhân Tông để
  trở thành Tổ Phật của Việt
  Nam. Hơn bảy trăm năm
  qua, Phật hoàng Trần Nhân
  Tông dù đã có ngôi vị
  ngang hàng Phật Thích Ca
  và Phật Bà, nhưng Ngài đã
  bị đối xử bất công. Đó là
  hậu quả của sự tu đạo theo
  kinh sách lỗi thời, bảo thủ,
  mê muội và tăm tối về thế
  giới tâm linh.
  Một trường hợp tái
  thế điển hình có liên quan
  đến Hai Bà Trưng. Hai Bà
  trong quá khứ chính là con
  Vua Hùng. Hồn Hai Bà đã
  tái về thành Cô Quỳnh, Cô
  Quế là các con gái của
  Mẫu Liễu Hạnh. Đặc biệt,
  Hai Bà đã tái thành Đôi Cô
  ở Làng Khê Khẩu, xã Văn
  Đức thuộc huyện Chí Linh
  (Hải Dương) để giúp Phó
  nguyên soái Trần Hiển
  Đức (thời Trần, thế kỷ 13)
  chống lại giặc Nguyên
  Mông. Tư liệu ngoại cảm
  cũng nói rõ sự tích mà
  tướng công Trần Hiển Đức
  và Đôi Cô biến mất giữa
  trưa ngày mùng Một tháng
  Hai âm lịch là do phép mầu
  của Thiên sắp đặt: sau khi
  hoàn thành nhiệm vụ đánh
  giặc ngoại xâm, cả ba
  người đã bám vào một vòng
  lửa để trở về Trời. Lưu ý
  thêm là hiện giờ, Hồn Bà
  Trưng vẫn đang tái tiếp
  để giúp nước trong giai
  đoạn cách mạng tâm linh
  hiện nay và có ngày sẽ
  công khai nơi giáng cụ thể.
  Thông tin ngoại cảm
  còn chỉ ra một số nhân vật
  tái thế khác:
  - Vua Lê Thái Tổ (Lê
  Lợi, 1385-1433) đã tái về
  Vua Lê Thánh Tông
  (1442-1497);
  - Vua Đinh Tiên Hoàng
  (924-979) đã tái thành Lý
  Thường Kiệt (1019-1105)
  và sau tái tiếp là Trần
  Hiển Đức.
  7. Các luật thiên âm
  mới
  Giống như ở cõi Trần,
  trong thế giới tâm linh
  cũng ấn định những luật lệ
  thiên âm nghiêm ngặt để
  duy trì trật tự và sự hoạt
  động bình thường giữa các
  cộng đồng cư dân vô hình.
  Đặc trưng nổi bật nhất của
  các luật thiên âm là thời
  gian có hiệu lực rất lớn
  (nhiều thế kỷ) và có ảnh
  hưởng lên đời sống người
  trần - hiện tại và sau khi
  chết. Đây là điều thiết
  thực cho tất cả mọi người.
  Đáng chú ý là nhiều
  bài ngoại cảm mười năm
  qua cho thấy rằng, các luật
  thiên âm trong Thiên niên
  kỷ thứ 3 đã định ra những
  thay đổi căn bản về chủ
  quyền âm phần quốc gia và
  đời sống văn hoá tâm linh.
  Dưới đây là một số khía
  cạnh cấp thiết.
  Chủ quyền tâm linh -
  Chủ quyền tâm linh hay chủ
  quyền âm có ý nghĩa đặc
  biệt hệ trọng vì nó gắn liền
  với sự khai sinh các quốc
  gia âm. Bất kỳ người nào
  có tri thức cũng dễ dàng
  thừa nhận và thấu hiểu
  tầm quan trọng sống còn
  của khái niệm “toàn vẹn
  lãnh thổ” của mỗi nước.
  Theo ngôn từ tâm linh, đó
  chính là “chủ quyền
  dương” - chủ quyền của
  các cư dân hữu hình thuộc
  một quốc gia. Vậy mà ở
  thời đương đại, tuy con
  người vẫn tự coi mình là
  loài thông minh nhất nhưng
  vẫn không biết hay rất mơ
  hồ về khía cạnh “chủ quyền
  âm” - chủ quyền của các cư
  dân vô hình trên cùng lãnh
  thổ quốc gia.
  Theo luật thiên âm
  mới, bắt đầu từ thế kỷ 21
  cộng đồng tâm linh của mỗi
  quốc gia sẽ tự làm chủ vận
  mệnh của mình, các cư dân
  vô hình ngoại quốc không
  còn được tự do cư trú như
  trước. Việc thực thi điều
  luật trên đây sẽ dẫn đến
  những thay đổi tận gốc rễ
  về tôn thờ và đạo giáo.
  Tâm Linh Việt đã được
  Thiên cho thành lập Quốc
  gia Âm đầu tiên trên thế
  giới kể từ ngày 1 tháng 1
  năm 2001 và thực thi chủ
  quyền tâm linh của mình để
  làm hình mẫu cho các nước
  khác. Đây vừa là một ân
  phúc lớn lao của Trời Đất
  dành cho Tổ quốc Rồng
  Tiên, nhưng đồng thời
  cũng là khó khăn tột bậc
  đặt ra trước Thánh Thần
  nước nhà.
  Vấn đề đầu tiên liên
  quan đến “chủ quyền âm”
  cần được giải quyết dứt
  điểm và triệt để là công
  cuộc giải tà giặc ở đâu về
  đấy. Theo tư liệu ngoại
  cảm, tại nước ta từ trước
  đến nay đã có hàng triệu
  tên giặc ngoại xâm bị chết
  mà vong hồn của chúng đã
  bị Thiên biến thành “tà
  tinh” - một dạng sinh linh
  cõi âm không có khả năng
  được đầu thai trở lại, mục
  đích là để không một
  người Việt nào có “xác
  mình hồn thù”. Các tà tinh
  vẫn có khả năng tư duy,
  cảm xúc và thực hiện
  những hành động độc ác.
  Phần lớn chúng vẫn không
  thoát khỏi bản chất xâm
  lược ngoan cố. Chúng trú
  ngụ rải rác trên mặt đất
  hoặc tụ tập thành từng
  nhóm lớn tại các sào huyệt,
  địa đạo ở độ sâu có thể tới
  30-40 mét. Các tà tinh vốn
  là tướng giặc thâm hiểm
  vẫn rất hung hăng, ngày
  đêm ngấm ngầm luyện
  phép, chuẩn bị lực lượng
  để phục thù khi có điều
  kiện. Từ xưa đến nay, lực
  lượng tâm linh Việt cũng
  đã và đang tiến hành cuộc
  chiến quyết liệt, dai dẳng
  và đầy mưu trí để vô hiệu
  hoá các thế lực tà tinh
  ngoại bang.
  Trong năm 2008,
  Thánh Thần cùng với các
  đồng ở đoàn Hoà Bình đã
  tiến hành đợt 1 giải tà giặc
  nơi đất công và đất gia
  đình. Đợt 2 giải tà đã được
  thực hiện vào tháng 10 năm
  2009, lần này Thánh Thần
  ưu tiên truy quét giặc âm
  ẩn náu ở người dân. Dự
  kiến sẽ trục xuất tà ác
  khỏi người trần trong đợt
  giải hồn giặc lần thứ 3,
  được tiến hành trước
  ngày Đại lễ Ngàn năm
  Thăng Long - Hà Nội. Và
  cuối cùng là đợt giải tà
  vào năm 2011, 2012 - cả
  đồng và giặc âm ngoan cố
  sẽ phải vào ngục
  thần.
  Khía cạnh nan giải của
  việc truy quét toàn bộ tà
  giặc để trả chúng về cố
  quốc là chưa có sự hợp tác
  từ phía chính quyền các
  cấp, vì việc trục xuất tà
  tinh có tổ chức sẽ khó khăn
  và phức tạp hơn rất nhiều
  so với dạng tà tinh cư trú
  tự do. Thứ nhất, tà tinh có
  tổ chức thường lẩn trốn
  dưới mặt đất khá sâu,
  thành các tụ điểm (huyệt
  đạo) hoặc khu vực (địa
  đạo) mà chỉ những Thánh
  Thần với quyền năng cao
  siêu mới có thể phát hiện
  ra và bắt giữ được chúng.
  Thứ hai, số lượng tà tinh
  tại mỗi nơi như vậy có thể
  lên đến hàng trăm, hàng
  ngàn hoặc nhiều hơn;
  chúng ráo riết luyện phép
  và hoạt động dưới sự chỉ
  huy của một hồn giặc có tài,
  thâm độc và xảo quyệt.
  Thứ ba, để công việc trục
  xuất tà được tiến hành
  suôn sẻ cần phải huy động
  một đội ngũ đồng tối đa và
  tổ chức hành lễ ở những
  nơi phải được phép của
  chính quyền địa phương
  hoặc trung ương. Bởi vậy,
  hầu hết những huyệt đạo
  và địa đạo sâu có tập trung
  nhiều tà ác tuy đã bị Thánh
  Thần trấn giữ để hạn chế
  sự phá hoại của chúng,
  nhưng vẫn đang chờ đợi sự
  đồng thuận và cho phép từ
  phía chính quyền.
  Vấn đề tiếp theo nổi
  lên khi thực thi “chủ quyền
  âm” của mỗi quốc gia là
  phải nhanh chóng chấm
  dứt sự hoạt động của tất
  cả các tà đạo và tôn giáo
  ngoại quốc, dù người trần
  có đồng thuận hay không.
  Đây là việc làm bắt buộc,
  không có sự nhân nhượng
  và Tâm Linh nước sở tại
  phải giải quyết triệt để.
  Theo tư liệu ngoại
  cảm, hồn tượng của tất cả
  các nhân vật tâm linh ngoại
  quốc trên đất nước ta đều
  đã bị Thánh Thần Việt trục
  xuất hoàn toàn kể từ ngày
  31 tháng 12 năm 2000.
  Nhưng hầu hết mọi người
  không chú ý tới thông tin
  này. Có thể họ hoài nghi
  mức độ xác thực hay coi
  đó chỉ là lời tuyên bố vô
  căn cứ. Sự hoạt động của
  các đạo giáo ngoại lai vẫn
  diễn ra ngày càng mạnh mẽ,
  đa dạng và lan tràn khắp
  nơi cho dù đã có những lời
  chỉ trích đanh thép từ phía
  Thánh Thần. Các vị tâm
  linh nước ta trong nhiều
  bài ngoại cảm đã nhân
  danh “Hồn Trời - Hồn
  Nước” tận tình phân giải
  ngọn nguồn, nhưng những
  người đứng đầu tôn giáo
  vẫn tỏ ra khinh suất.
  Dù vậy, sớm muộn thì
  người trần cũng sẽ nhận
  thức được những điều sơ
  đẳng sau đây:
  - có tồn tại cộng đồng
  dân cư vô hình của thế giới
  tâm linh trên lãnh thổ của
  mỗi quốc gia;
  - sự hoạt động tôn giáo
  ngoại lai không thể được
  phép tồn tại tự do trong
  một quốc gia có chủ quyền
  tâm linh;
  - thứ bậc của luật
  thiên âm cao hơn luật trần,
  cho nên khi có sự mâu
  thuẫn giữa hai luật đó thì
  quốc gia dương buộc phải
  sửa đổi quy định tương
  ứng của mình;
  - luật thiên âm thường
  được công bố qua tư liệu
  giáng bút tại thời điểm
  giao ban thiên niên kỷ;
  - việc vi phạm luật
  thiên âm sẽ bị nghiêm trị
  khắt khe và nặng hơn rất
  nhiều so với luật trần.
  Rõ ràng, vấn đề thứ
  hai trên đây có thể được
  giải quyết bằng con đường
  “hoà bình” chỉ khi các nhà
  lãnh đạo chủ chốt của mỗi
  quốc gia và những người
  đứng đầu tôn giáo hội đủ
  các mặt về trí tuệ, đạo đức
  và thực sự vì dân vì nước.
  Ngọc Phật Hồ Chí
  Minh - Chúng ta đều biết
  Chủ tịch Hồ Chí Minh
  (1890-1969) là vị lãnh tụ vô
  cùng kính yêu của dân tộc
  Việt Nam và là danh nhân
  nổi tiếng thế giới. Nhưng
  khi thấy nhiều bài giáng
  bút nói đến danh vị tâm
  linh mười năm nay của
  Người là Ngọc Phật Hồ Chí
  Minh do Trời ban chức ở vị
  trí cao nhất Toà Phật - Toà
  Thánh và vượt xa Phật
  hoàng Trần Nhân Tông,
  Phật Thích Ca và Phật Bà,
  thì nhiều người phân vân.
  Đây thực sự là điều đáng
  tiếc và cần được làm sáng
  tỏ.
  Theo tư liệu ngoại
  cảm, sau khi mất Hồn Bác
  đã nhận công việc Thiên
  của Toà Phật - Toà Thánh
  toàn cầu, ngày đêm dồn mọi
  sức lực và tâm trí để lo
  gấp việc đời, việc trời của
  nước ta và thế giới. Công
  lao to lớn của Chủ tịch Hồ
  Chí Minh đã được Toà
  Trời đánh giá vượt bậc.
  Hơn nữa, vì Bác là tái thế
  của Hồn Thuỷ Tổ dòng tộc
  Việt và Lạc Long Quân là
  Con Trưởng của Cha Thiên
  Mẹ Địa, cho nên Người
  được Thiên tin cậy trao
  trọng trách tối thượng vào
  thời điểm giao ban thiên
  niên kỷ - Ngọc Phật Hồ Chí
  Minh mãi mãi đứng đầu
  hàng Phật hàng Thánh trên
  Trời, dưới Đời. Đó là ân
  phúc vô cùng lớn của dòng
  tộc Bách Việt đã được
  Trời Đất ưu ái và cho sinh
  dưỡng những người con
  xuất chúng để gánh vác
  vai trò tâm linh số một của
  Nước Con Đầu trong Thiên
  niên kỷ này.
  Văn hoá tâm linh - Có
  thể hiểu “văn hoá tâm linh”
  là những hoạt động của con
  người trong sự tương tác
  với thế giới tâm linh nhằm
  thoả mãn một phần đời
  sống tinh thần và vật chất
  của mình. Từ xưa đến nay,
  văn hoá tâm linh luôn bao
  hàm hai khía cạnh then
  chốt sau đây trong mối
  quan hệ đan xen nhau: tôn
  thờ và tu đạo. Rõ ràng, sự
  hoạt động tôn thờ và tu đạo
  hàng ngàn năm qua của loài
  người trên Trái đất đã
  diễn ra rất tuỳ tiện, không
  quan tâm đến hậu quả nguy
  hại từ thế giới vô hình. Có
  lẽ điều này là một trong
  những nguyên nhân sâu xa
  dẫn đến nhiều cuộc chiến
  xâm lược hết sức tàn bạo
  và kéo dài. Luật thiên âm
  mới về chủ quyền tâm linh
  của thiên niên kỷ này đã
  đặt dấu kết thúc cho việc
  tôn thờ và tu đạo phản lại
  tổ tông cũng như quyền lợi
  của mỗi quốc gia.
  Nói đến văn hoá tâm
  linh không thể không tính
  đến sự hiện hữu khách
  quan của cộng đồng cư dân
  vô hình nước nhà. Việc tôn
  thờ và tu đạo tự do theo
  các kiểu tôn giáo ngoại lai
  đi ngược hoàn toàn đạo lý
  “uống nước nhớ nguồn”
  của dân tộc ta và xâm phạm
  thô bạo chủ quyền quốc gia
  về tâm linh. Bắt đầu từ thế
  kỷ 21, Phật Thánh Thần
  nước ta do Hồn Bác Hồ
  đứng đầu đã cho công bố
  rộng rãi về việc thực hiện
  chủ trương tôn thờ mới
  theo luật thiên âm - đó là
  “Đạo Tâm Linh Việt Nam”
  hay “Đạo Bác Hồ” với nội
  dung khái quát sau đây:
  - Tâm Linh Việt Nam
  hoàn toàn làm chủ ngôi thờ
  của mình;
  - Những nơi tập trung
  như đền, chùa, phủ... dành
  để tôn thờ Tổ Trời, Tổ
  dòng tộc Việt, Tổ Nước,
  Phật Thánh Thần và danh
  nhân có công với nước
  cùng với các liệt sĩ.
  Thành tựu to lớn đầu
  tiên của quá trình hiện thực
  hóa “Đạo Bác Hồ” khi bước
  sang Thiên niên kỷ mới là
  Thánh Thần Việt Nam đã
  trục xuất toàn bộ hồn
  tượng của các nhân vật
  ngoại quốc không còn
  được phép cư trú tại nước
  ta kể từ ngày 31-12-2000.
  Gần mười năm nay, Tâm
  Linh nước nhà cũng đã
  nhiều lần đưa ra lời cảnh
  cáo lặp đi lặp lại: việc tiếp
  tục xây chùa, đúc tượng và
  hành đạo ngoại lai là vô
  ích, vi phạm luật thiên âm,
  phản lại tổ tông và sẽ bị
  trừng trị tương xứng. Thật
  tiếc là thông tin trên đây
  không có tác dụng đáng kể
  đối với những người có
  trách nhiệm. Nguyên nhân
  có thể là do hầu hết người
  trần chỉ là những cá nhân
  vừa mù vừa điếc trước
  thế giới tâm linh và tự tin
  thái quá.
  Cũng liên quan đến
  đời sống văn hóa tâm linh,
  dưới đây còn một số khía
  cạnh khác cần được người
  trần chú ý để tránh lãng
  phí và sai phạm kéo dài:
  1. Kể từ đầu năm 2001
  đến nay, luật thiên âm mới
  không cho phép việc sản
  xuất, buôn bán và sử dụng
  các loại hàng mã. Khi chính
  quyền trần đồng thuận với
  việc này thì nên có điều
  luật cấm tương ứng để
  cùng phối hợp thực hiện.
  Nếu ai có lòng thành thì
  cúng tiền, vàng thật, đồ vật
  thật để sử dụng hữu ích
  thực sự.
  2. Luật thiên âm quy
  định chấm dứt việc hầu
  Thánh kể từ cuối năm
  2000. Các đồng hầu Thánh
  trước đây đã bị giải căn
  hầu, cho nên không còn khả
  năng như cũ. Những ai còn
  tổ chức hầu Thánh là bịa
  đặt hoặc do tà thần sai
  khiến.
  3. Luật thiên âm không
  ngăn cấm việc cúng mặn
  tại những cửa thờ Thiên
  Đài (thờ Thánh Thần). Tuỳ
  lòng thành và điều kiện
  thực tế, có thể cúng mặn
  chay đều được.
  8. Những việc làm cấp
  thiết
  Trong tập tư liệu
  ngoại cảm này đã chỉ ra
  những công việc cấp thiết
  đòi hỏi Đảng, Nhà nước và
  chính quyền các cấp quan
  tâm thực hiện trước khi
  quá muộn. Dưới đây là một
  số nội dung cụ thể.
  Chính thức công nhận
  Đạo Bác Hồ - Thánh Thần
  Việt đã cho công bố Đạo
  Bác Hồ được gần 10 năm.
  Mặc dù đã có nhiều bài
  giáng bút nhân danh “Hồn
  Trời - Hồn Nước” gửi tới
  các nhà lãnh đạo Đảng và
  Nhà nước ta, nhưng chưa
  có phản hồi. Đây thực sự là
  điều đáng tiếc, vì sự chậm
  trễ có thể dẫn đến những
  hậu quả khôn lường đối
  với đất nước và nhân
  dân.
  Qua tập tư liệu giáng
  bút này, các vị đứng đầu
  Tổ Tông Việt Nam một lần
  nữa lại tha thiết nhắn gửi
  đến những người có trách
  nhiệm cao nhất của Đảng
  và Nhà nước ta hãy suy
  nghĩ mọi khía cạnh thấu
  tình đạt lý để ra quyết
  định chính thức về việc
  thừa nhận Đạo Bác Hồ, làm
  cơ sở pháp lý cho người
  dân tự do hành lễ.
  Phối hợp sàng đồng
  lọc đạo tà - Hiện nay ở
  nước ta có rất nhiều đồng
  do hồn giặc sai khiến, giả
  danh Phật Thánh Thần
  nước Nam lập ra những tà
  đạo huyền hoặc để lừa gạt
  nhân dân. Thánh Thần
  mong muốn cùng hợp tác
  với Nhà nước để tổ chức
  các cuộc sát hạch đồng
  thánh - đồng tà, từ đó sẽ
  biết rõ những người nào
  đang bị hồn tà thao túng để
  vô hiệu hóa hoặc giảm
  thiểu những hậu quả xấu
  có thể xảy ra.
  Hoàn thành đền thờ
  Mẫu Hoàng - Ngoài công
  lao to lớn đã sinh dưỡng
  Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ
  đại, Mẫu Hoàng Thị Loan
  còn là người có chung Hồn
  Thiên bất tử với Mẫu Âu
  Cơ và Mẫu Liễu Hạnh. Vì
  vậy, Trời và Tổ Tông Việt
  đã dành sẵn chỗ để xây
  Ngôi Đền Quốc Gia ở khu
  vực lăng mộ Mẫu Hoàng
  trên núi Đại Huệ thuộc địa
  phận xã Nam Giang, huyện
  Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
  Việc xây Đền Mẫu Hoàng
  đã được Thánh Thần nước
  ta dự kiến hoàn thành
  trong năm 2010, nhân dịp
  Đại lễ Ngàn năm Thăng
  Long - Hà Nội.
  Bố trí lại tượng thờ ở
  chùa Đồng Yên Tử - Dấu
  tích chùa Đồng Yên Tử
  (Uông Bí - Quảng Ninh) là
  do Trời Đất đã tạo ra để
  tôn thờ riêng Phật hoàng
  Trần Nhân Tông. Hơn 700
  năm trước, Ngài đã được
  Thiên xếp ngang hàng Phật
  Thích Ca và Phật Bà. Vậy
  mà sư sãi và người dân
  không biết, nên đã đối xử
  quá bất công với Phật Tổ
  Trúc Lâm. Nay Thánh Thần
  Việt yêu cầu ngành văn hoá
  Quảng Ninh và giới phật
  giáo gấp rút sửa sai thờ tự
  tại chùa Đồng Yên Tử: trên
  bệ thờ chỉ để lại tượng
  Phật Trần Nhân Tông, còn
  tượng của các vị Thích Ca,
  Pháp Loa và Huyền Quang
  phải đưa ra khỏi chùa.
  Dừng tu sửa và xây
  đền thuỷ tổ giả - Như trong
  phần “Sử Trời, Sử Nước”
  đã chỉ rõ, Thuỷ Tổ dòng
  tộc Việt là Cha Lạc Long
  Quân và Mẹ Âu Cơ, còn
  Gốc Tổ của họ chính là
  Cha Thiên Mẹ Địa. Như
  vậy, Kinh Dương Vương
  không phải là thuỷ tổ nước
  ta. Đó chỉ là sự bịa đặt lâu
  đời do các thế lực ngoại
  xâm trước đây tạo ra để
  đánh lừa vua quan và dân
  nước Nam. Mọi sắc phong
  và sử sách coi Kinh Dương
  Vương là thuỷ tổ dòng tộc
  Việt đều là giả. Các ban
  ngành văn hoá và nhân dân
  không nên tiếp tục tôn tạo,
  xây đền và tổ chức lễ hội
  để vinh danh Kinh Dương
  Vương.
  Theo tư liệu ngoại
  cảm, hiện có ba nơi thuỷ tổ
  giả đã bị giặc tà xây đền và
  yểm cốt trong mộ, nhưng
  từ lâu Tổ nước ta biết rõ
  và đã khoá hồn ở tầng sâu.
  Hai nơi trong số đó có
  quân bài và yểm hồn người
  đã bị chôn sống để làm
  lính gác dưới mồ.
  Chấm dứt xây chùa,
  đúc tượng ngoại đạo - Việc
  này đã được Thánh Thần
  lưu ý từ mười năm nay và
  rất nhiều lần, nhưng thực
  tế cho thấy đang diễn ra
  chiều hướng ngược lại.
  Giới sư sãi vẫn coi Phật
  Thích Ca, Phật Bà có
  quyền năng tối thượng và
  tiếp tục hành đạo trên cơ
  sở kinh sách từ mấy ngàn
  năm trước. Tâm Linh nước
  nhà đang đối diện với một
  hoàn cảnh khó xử trước
  khi phải đưa ra giải pháp
  quyết liệt cuối cùng nếu
  việc xây chùa, đúc tượng
  và hành lễ ngoại đạo trên
  lãnh thổ Việt Nam vẫn tiếp
  diễn bất chấp mọi lời cảnh
  tỉnh.
  9. Các hình phạt tâm
  linh
  Cũng giống như thế
  giới trần, nếu không có các
  hình phạt tâm linh thì việc
  thực thi luật thiên âm sẽ
  gặp khó khăn lớn do phạm
  vi hiệu lực của luật phổ
  biến cho cả các cư dân vô
  hình và hữu hình. Khía
  cạnh phức tạp là đối với
  người trần. Dựa vào cơ sở
  nào để tin cậy là có tồn tại
  các hình phạt tâm linh? Khi
  Trời Đất và Thánh Thần có
  đủ sức mạnh siêu tự nhiên
  thì sẽ rất dễ dàng để đưa
  ra câu trả lời thoả đáng
  cho câu hỏi trên đây.
  Thực tế cho thấy
  rằng, dường như sự thể
  hiện các hình phạt tâm linh
  ngày càng rõ rệt hơn khi
  bước sang Thiên niên kỷ
  này. Theo tư liệu ngoại
  cảm, có thể phân biệt ba
  dạng hình phạt tâm linh ở
  các mức toàn cầu, quốc gia
  và dòng họ.
  Hình phạt toàn cầu -
  Đây là hình phạt tâm linh
  dành cho những quốc gia
  đã và đang gây ra nhiều tội
  ác chống phá các nước
  khác và làm rối loạn thế
  giới. Những người lãnh
  đạo liên quan bị xử tội,
  đồng thời có thể kéo theo
  tổn thất lớn về sinh mạng
  và tài sản của nước bị
  trừng phạt.
  Hình phạt quốc gia -
  Đây là hình phạt tâm linh
  dành riêng cho một quốc
  gia. Ví dụ, tuy Việt Nam là
  nước được Trời Đất ban
  ân phúc lớn, nhưng đã và
  đang có nhiều việc làm sai
  phạm luật thiên âm. Trong
  nhiều bài giáng bút cho
  biết thông tin: Trời sẽ gây
  họa lớn cho dân nước Nam
  để mọi người biết sợ.
  Hình phạt dòng họ -
  Đây là hình phạt tâm linh
  đối với những người trong
  cùng dòng họ. Những người
  bị án trần đều bị thêm hình
  phạt sau khi chết. Cá nhân
  phạm trọng tội sau khi chết
  sẽ bị đưa ngay vào ngục âm
  để tù hồn. Một số người có
  thể bị ảnh hưởng dắt dây
  từ các vong cùng dòng họ
  đang bị tù đày...
  10. Mấy lời ghi chú
  Chúng ta đang có
  trong tay tập tư liệu ngoại
  cảm với nội dung cực kỳ
  hấp dẫn vì chứa nhiều điều
  mới lạ. Ở đây đòi hỏi cách
  tiếp cận phù hợp để tìm
  hiểu. Có lẽ mỗi người nên
  biết kỹ năng đọc văn bản
  vần thu được từ những cư
  dân của thế giới vô hình.
  Kinh nghiệm của
  chúng tôi chỉ ra rằng: cần
  phải đọc các bài giáng bút
  theo cách tổng hợp, bởi vì
  từng đoạn, cả bài hoặc
  nhiều bài thường tập trung
  thể hiện một chủ đề nhất
  định./.
  Viết giới thiệu: T. V. Đ.
  (Trong nhóm NC tâm linh
  tại Hà Nội)
  Ghi chú: Để có tính khách
  quan, ban biên tập website
  lấy nguyên văn nội dung
  bài giới thiệu của tác giả T.
  V. Đ.
  Last edited by daithuynguu; 27-07-2010 at 11:17 AM.
  NHÂN PHẬT LÀ PHẬT NHÂN

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Trả lời: 13
  Bài mới gởi: 05-05-2012, 01:36 AM
 2. Việc hầu đồng đã dứt hay chưa?
  By Quang_tâm in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
  Trả lời: 33
  Bài mới gởi: 17-07-2011, 03:44 AM
 3. Tương Quan Giữa Thiền Và Mật
  By vampire2001vn in forum Mật Tông
  Trả lời: 2
  Bài mới gởi: 27-01-2011, 10:41 PM
 4. Những Nghi Thức Quan Trọng
  By xx.alone in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 25-07-2010, 10:45 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •