Qua một tài liệu tâm linh mà Qt đọc qua thì các ngài đã nói rõ các việc hầu đồng đã chấm dứt, hiện tại các đền thánh ko còn thánh ngự..hầu đồng ko có thánh chứng..và tài liệu này có lẽ đã được chuyển đến hết các đền thánh..nhưng có một số nơi vẫn lợi dụng điều này để buôn thần bán thánh, làm tốn của dân chúng..thiết nghĩ chúng ta không nên làm điều này. Vi phạm thiên điều là ko nên, vì vậy nên dứt các hoạt động hầu đồng tại các đền thánh để tránh phạm luật âm dương..
Thân.