Số là gần đây,chuyện làm ăn của tôi gặp khá nhiều khó khăn.
Tôi có nghe nói về việc xin bùa cầu tài,ai biết xin vui lòng chỉ dùm cách xin bùa,và xin ở đâu.
Tôi ở sài gòn.
Xin các bạn có lòng giúp đỡ chỉ dùm.
Cám ơn các bạn rất nhiều.