Đại Bi Chú giảng giải do Pháp Sư Thánh Ấn biên soạn :

Nam mô (quy y) – Hắc ra Đát na đa ra dạ da (Tam Bảo, tức Phật, Pháp, Tăng) – Nam mô (quy mạng ) – A lị gia (Thánh) Bà lô kiết đế (Quán) – Thước bát ra da (tự tại) – Bồ đề Tát đỏa Bà da (giác hữu tình) – Ma ha tát đỏa bà da (Đại Giác hữu tình) – Ma ha ca lô ni ca da (hữu đại bi giả, người có lòng đại bi) – Án (quy mạng) – Tát bàn a phạt duệ (nhất thiết tôn) – số đát na đát tả (vị cứu tế hết thảy mọi sự khủng bố) – Nam Mô (quy mạng) – tất kiết lật đỏa (ư bỉ, ở kẻ kia)-Y mông a lị gia (ngã thánh, thánh của ta) – Bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà (Quán tự tại Hương Sơn) – nam mô (quy mạng) – na ra cẩn trì (đó là uy lực của Thánh Quán Tự Tại, tên là Thanh cảnh chi tâm chân ngôn) – Hê rị ma ha bàn đá sa mế (ta nay tuyên thuyết) – Tát bà a tha đậu du bằng (vị có hết thảy mọi hy vọng viên mãn, có ánh sáng rực rỡ) – A thệ dựng (không gì sánh được) – Tát bà tát đá (hết thảy mọi quỷ thần không thể đánh thắng được ) – Na ma bà dà (đồng chân) – Ma phạt đạt đậu (người có đạo thời khiến cho cõi mê tự nhiên thanh tịnh) – Đát điệt tha (có nghĩa là) – Án (quy mạng) – A Bà Lô Hê (bậc có trí tuệ sáng suốt) – Lô Ca Đế (Quán Tự Tại) – Ca ra đế (Đấng Siêu Việt thế gian) –Di Hê Lị (sư tử vương; Đại bi chú cú giải của HT Tuyên Hóa thì Di hê lị có nghĩa là “Thuận Giáo” ; y theo lời giáo chỉ của Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng như quán thế âm của tự tâm để hành hóa ( trang 52) – Ma ha bồ đề tát đỏa (Đại Bồ Tát) – Tát bà tát bà (hết thảy hết thảy) – Ma ra ma ra (ghi nhớ, ghi nhớ) – Ma hê ma hê rị đà dựng (tâm chân ngôn) – Cu lô cu lô kiết mông (làm sự nghiệp) – Đồ lô đồ lô (bảo trì, bảo trì)- Phạt xà da đế (du không giả, người chơi ở trên không) – Ma ha phạt xà da đế (Đại du không giả) – Đà la đà la (bảo trì) - Địa rị ni (kẻ trì tụng) – Thất Phật ra da (Đế Vương Tự tại) – Dá ra dá ra (hành động) – Mạ mạ phạt ma ra (vô cấu giả, không buị bám) - Mục đế lệ (vô cấu thể, thể không dơ) – Y hê Y hê (giáo ngữ) – Thất na thất na (hoằng thệ, lời thề rộng rãi) – A ra sâm (vương, vua) – Phật ra xá lợi (giác kiên cố tử) – Phạt sa phạt sâm (hoan hỷ) – Phật ra xá da (trừ diệt mọi độc hại do tham sân si gây ra) – Hô lô hô lô ma ra (tác pháp vô cấu, làm phép không nhiễm bụi dơ) – Hô lô hô lô hê rị (mau chóng, mau chóng, tóc đã bạc rồi) – Ta ra ta ra (kiên cố giải) – tất rị tất rị (hoặc hoa sen) – tô rô tô rô (cọng hoa sen) – Bồ đề dạ bồ đề dạ (tỉnh ngộ tỉnh ngộ) – Bồ đà dạ bồ đà dạ (giáo ngộ giáo ngộ, dạy bảo và tỉnh ngộ) - Di đế rị dạ (kẻ có lòng từ ái) – Na ra cẩn trì (thanh cảnh, cổ xanh) – Địa rị sắt ni na (kiêm lợi, bền chắc, linh lợi) – Ba dạ ma na (danh văn, nghe tên) – Ta bà ha (lòng mong mỏi được gặp sẽ được ảnh hiện, sanh lòng hoan hỷ, viên mãn, tới Niết Bàn) - Tất đà dạ (nghĩa) – Ta bà ha (bậc đã được thành tựu) Ma ha Tất Đà Dạ (Đại Nghĩa) – Ta Bà Ha (bậc đã được đại thành tựu) – Tất đà du nghệ (vô vi) – Thất bàn ra dạ (bậc đại tự tại) – Ta bà ha (bậc tự tại bởi tất địa và du già) – Na ra cẩn trì (hiền ái) – Ta bà ha (vì thanh cảnh viên mãn nên thành tựu) – Ma ra na ra (có kẻ mặt heo) – ta bà ha (thành tựu) – Tất ra tăng a mục khư gia (ái ngữ đệ nhất nghĩa, nghĩa thứ nhất của tiếng yêu) – ta bà ha (tay cầm hoa sen); Ta bà ma ha (đại thành tựu) – A tất đà dạ (vô tỷ, không có gì sánh được) – Ta bà ha (thành tựu)-Giả kiết ra a tất đà dạ (không gì so sánh được) – ta bà ha (thành tựu) – Ba đà ma kiết tất đà dạ (đại nghĩa) – Ta bà ha (Đấng được khai ngộ vì nghe được tiếng pháp loa) – Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ (bậc hiền thủ thánh tôn) – ta bà ha (thành tựu) – Ma bà rị thắng kiết ra dạ (anh hùng uy đức sanh tính) – Ta bà ha (chinh phục con ma sắc đen ở vai bên trái) – Nam mô hắc ra đát ra đá ra dạ da (quy mệnh tam bảo: Phật, pháp, tăng) – Nam mô (quy mạng) – Alị gia (thánh) – Bà lô kiết đế (Quán) – Thước bàn ra dạ (tự tại) – Ta bà ha (thành tựu) – Án (quy mệnh) – tất điện đô (khiến cho tôi được thành tựu) – Mạn đà ra (chân ngôn)-Bạt đà giạ (câu) – ta bà ha (thành tựu)


Đại ý


Kính cẩn khấu đầu trước Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Xin quy y theo đức Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát, Quy mạng Đức Đại Bồ Tát đại từ đại bi, mà cầu xin thành tựu được sự giác ngộ, nhằm cứu tế những kẻ mê muội do mọi sự khủng bố trên thế gian này. Vì vậy, chúng con xin quy mạng nơi Đức Đại Bồ Tát có lòng đại từ bi. Nhất tâm thệ nguyện truyền bá rộng rãi lòng từ bi của Đức Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát, lắng nghe tâm chân ngôn đại oai thần lực (tổng trì pháp môn tâm chân ngôn và Phật nội chứng), vâng theo mệnh của Bổn tôn là Đại Bi tâm Đà la ni này hết lòng xưng tụng công đức Quán Tự Tại Bồ Tát, tất cả mọi hy vọng đều được viên mãn, mà làm sáng tỏ tính chất đồng thể đại bi thanh tịnh viên minh và làm cho tất cả quỷ thần đều không thể đánh thắng được oai lực lớn của Ngài. Với những kẻ có tâm đạo, không bao giờ bị sự vô minh phiền não mê hoặc, không bao giờ bị đắm vào cõi mê, và được dẫn dắt tới thế giới quang minh của đức Đại Bồ Tát. Trí tuệ quang minh được biểu hiện siêu tuyệt nhất thế gian, là Đức Bồ Tát có công đức vô cùng vĩ đại. Có đấng quy mạng, giống như Đức Tự Tại Sư Tử Vương Đại Bồ Tát, ức niệm nói chung bản thể tâm chân ngôn, Bồ Tát cũng giống như đi ở trên không để mở cuộc đại diễn thuyết tự tại, hoặc là làm công việc tư duy về một sự nghiệp lớn. Cũng như các bậc đế vương, bất kể việc gì, đều được đức Bồ Tát làm một cách tự do tự tại. Được hành động bởi một thân thể thanh tịnh, không mảy may dơ bẩn, hoặc để trừ diệt mọi hành vi dơ bẩn của ba cái độc hại là tham, sân, si, cũng như trừ diệt mọi ác ma độc hại ở trên thế gian này. Như vậy sẽ nhanh chóng có mái tóc hoa đẹp đẽ, hoặc một bông hoa sen thanh tịnh, và cầm được bông hoa sen của đức Bồ Tát. Giáo hóa được nghiệp ngu si của ta và chứng ngộ được lòng đại bi ái. Nếu như muốn thấy được con chim cổ xanh, có thể khiến nó hiện hình trước mắt, khiến sinh lòng hoan hỷ của Quán tự tại Bồ Tát.

Muốn được tới cõi Niết Bàn (thành tựu viên mãn) sẽ được thấy cõi Niết Bàn, và cũng được tới tất địa (nơi ngộ đạo) với Du Già (tương ứng hiệp nhập) được tự do tự tại. Trong đó cũng có kẻ mặt heo cổ xanh, có kẻ mặt sư tử, còn từ bi thì biểu thị tay cầm hoa sen, để đeo ngọc hoàn mà đánh ma quỷ phiền não. Nghe tiếng pháp loa vi diệu mà được chuyển mê khai ngộ. Tay cầm bông sen lớn, mắt nhìn về phía tay trái nhắm vào các loại ma sắc đen, và hết thảy đều quy y chân thực tam bảo.

Nam mô Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát, khiến cho con được tới cõi Niết Bàn, để trì tụng lời chân ngôn này ở nơi Niết Bàn u tịnh”.