Thuật ngừng mưa sử dụng như thế nào và trường hợp nào thì sử dụng được gọi là chính đáng??