hic vậy bùa cầu an đấy làm sao để có vậy huynh
nhà em dạo này cũng buồn huynh có thể cho em bùa và cách luyện được không