Nghi Thức Trì Tụng ĐẠI BI SÁM PHÁP
Dịch Giả: HT. THÍCH THIỀN TÂM
Phụ chú, bổ xung đệ tử: SuongManThien, XuanAnBinh

(Hành giả đốt hương, quì trước bàn Phật niệm):
TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN: (21x)
Om ! Ram Xoá Ha

Tịnh Tam Nghiệp Chơn Ngôn: (3x)
Om xoa pha va, súd đa sạt va đạt ma xoa pha va súd đa hàm

HỘ THÂN CHÂN NGÔN: (21x)
Om ! Si-Ram

AN ĐỊA THIÊN CHÂN NGÔN (7x):
Na Mắc Sa măn ta Buýt đà năm, Om! Đuru Đuru Điri Điri Pơ-rít thi vi dê Xoá ha

Nguyện Hương: (3x)
Hương thơm giăng bủa, Thánh-đức tỏ tường.
Bồ-đề-tâm rộng chẳng suy lường, Tuỳ chỗ phóng hào quang.
Lành tốt phi thường, Dâng cúng Pháp-trung-vương.
Nam mô Hương-cúng-dường Bồ-tát Ma-ha-tát. (cắm hương)

(Vẫn quỳ, tiếp niệm) :

Kính lạy đời quá-khứ
Chánh-Pháp-Minh Như-Lai
Chính là đời hiện nay
Quán-Thế-Âm Bồ-tát
Bậc thành công-đức diệu
Đủ lòng đại-từ-bi
Nơi trong một thân tâm
Hiện ra ngàn tay mắt
Soi thấy khắp pháp-giới
Hộ trì các chúng-sanh
Khiến phát lòng đạo sâu
Dạy trì chú Viên-mãn
Cho xa lìa đường ác
Được sanh trước Như-Lai
Những tội nặng Vô-gián
Cùng bịnh ác lâm thân
Khó nỗi cứu vớt được
Cũng đều khiến tiêu trừ .
Các tam-muội, biện-tài
Sự mong cầu hiện-tại
Đều cho được thành-tựu
Quyết định chẳng nghi sai.
Khiến mau được ba thừa
Và sớm lên quả Phật.
Sức oai thần, công đức
Khen ngợi chẳng hay cùng !
Cho nên con một lòng
Qui mạng và đảnh lễ.

(Đứng lên xướng lễ, nếu như có chuông: mỗi 1 danh hiệu gỏ 1 tiếng chuông rồi lạy):
1.- Nhứt tâm đảnh lễ: Bổn-sư Thích-Ca-Mâu-Ni Thế-Tôn (1lạy)
2. - Nhứt tâm đảnh lễ: Tây phương Cực-Lạc thế-giới, A-Di-Đà Thế-Tôn (1lạy)
3. - Nhứt tâm đảnh lễ: Quá-khứ vô-lượng ức kiếp, Thiên-Quang Vương-Tịnh-Trụ Thế-Tôn (1lạy)
4.- Nhứt tâm đảnh lễ: Quá-khứ cửu thập cửu ức Căn-già-sa chư Phật Thế-Tôn (1lạy)
5.- Nhứt tâm đảnh lễ: Quá-khứ vô-lượng kiếp Chánh-Pháp-Minh Thế-Tôn (1lạy)
6.- Nhứt tâm đảnh lễ: Thập phương nhứt thế chư Phật Thế-Tôn (1lạy)
7.- Nhứt tâm đảnh lễ: Hiền-kiếp thiên Phật, tam thế nhứt thiết chư Phật Thế-Tôn (1lạy)
8.- Nhứt tâm đảnh lễ: Quảng-Đại-Viên-Mãn-Vô-Ngại-ĐN 41;i-Bi-Tâm đại đà-la-ni thần diệu chương-cú (xưng, lễ 3 lần)
9.- Nhứt tâm đảnh lễ: Quán-Âm sở thuyết chư đà-la-ni, cập thập phương tam thế nhứt thế tôn Pháp (1lạy)
10.-Nhứt tâm đảnh lễ:Thiên-thủ thiên-nhãn, đại-từ đại-bi, Quán-Thế-Âm Tự-Tại Bồ-tát ma-ha-tát.(xưng lễ 3 lần)
11.- Nhứt tâm đảnh lễ: Đại-Thế-Chí Bồ-tát ma-ha-tát (1 lạy)
12.- Nhứt tâm đảnh lễ: Tổng-Trì-Vương Bồ-tát ma-ha-tát (1 lạy)
13.- Nhứt tâm đảnh lễ: Nhựt-Quang Bồ-tát , Nguyệt-Quang Bồ-tát ma-ha-tát (1lạy)
14.- Nhứt tâm đảnh lễ:Bảo-Vương Bồ-tát , Dược-Vương Bồ-tát, Dược-Thượng Bồ-tát ma-ha-tát (1lạy)
15.- Nhứt tâm đảnh lễ: Hoa-Nghiêm Bồ-tát , Đại-Trang-Nghiêm Bồ-tát, Bảo-Tạng Bồ-tát ma-ha-tát (1lạy)
16.- Nhứt tâm đảnh lễ: Đức-Tạng Bồ-tát , Kim-Cang-Tạng Bồ-tát , Hư-Không-Tạng Bồ-tát ma-ha-tát (1lạy)
17.- Nhứt tâm đảnh lễ: Di-Lặc Bồ-tát, Phổ-Hiền Bồ-tát, Văn-Thù-Sư Lợi Bồ-tát ma-ha-tát (1lạy)
18.- Nhứt tâm đảnh lễ: Thập phương tam thế nhứt thiết Bồ-tát ma-ha-tát (1lạy)
19.- Nhứt tâm đảnh lễ: Ma-Ha-Ca-Diếp tôn-giả, vô-lượng vô-số đại Thanh-văn-Tăng (1lạy)
20.- Nhứt tâm đảnh lễ: Xiển Thiên-Thai-giáo-quán, Tứ-Minh tôn-giả, Pháp-Trí đại-sư (1lạy)
21.- Nhứt tâm đại vị : Thiện-Tra Phạm-Ma, Cù-Bà-Dà thiên-tử, Hộ-thế tứ vương, Thiên long bát-bộ, Đồng-Mục thiên-nữ, Hư-không thần, Giang-hải thần, Tuyền-nguyên thần, Hà-chiểu thần, Dược-thảo thọ-lâm thần, Xá-trạch thần, Thuỷ-thần, Hỏa-thần, Phong-thần, Thổ-thần, Sơn-thần, Địa-thần, Thạch Thần, Cung-điện thần giai lai tập hội, tịnh thủ-hộ trì chú, nhứt thiết Thiên, long, quỉ, thần, cập các quyến thuộc đảnh lễ Tam-bảo. (3lạy)

(Lễ xong, đứng lên chắp tay, hoặc ngồi kiết già, hay ngồi bán già chắp tay tụng) :
Kinh nói : Nếu có vị Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di hay đồng-nam đồng-nữ nào, muốn tụng trì chú này, trước tiên phải phát tâm từ-bi đối với chúng-sanh và sau đây y theo tôi mà phát nguyện :
Nam mô đại-bi Quán-Thế-Âm, Nguyện con mau biết tất cả pháp.
Nam mô đại-bi Quán-Thế-Âm, Nguyện con sớm được mắt trí-huệ.
Nam mô đại-bi Quán-Thế-Âm, Nguyện con mau độ các chúng-sanh.
Nam mô đại-bi Quán-Thế-Âm, Nguyện con sớm được phương-tiện khéo.
Nam mô đại-bi Quán-Thế-Âm, Nguyện con mau lên thuyền bát-nhã.
Nam mô đại-bi Quán-Thế-Âm, Nguyện con sớm vượt qua biển khổ.
Nam mô đại-bi Quán-Thế-Âm, Nguyện con mau được đạo giới-định.
Nam mô đại-bi Quán-Thế-Âm, Nguyện con sớm lên non niết-bàn.
Nam mô đại-bi Quán-Thế-Âm, Nguyện con mau về nhà vô-vi.
Nam mô đại-bi Quán-Thế-Âm, Nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.
***
Nếu con hướng về nơi non đao, Non đao tức thời liền sụp đổ.
Nếu con hướng về lửa, nước sôi, Nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.
Nếu con hướng về cõi Địa-ngục, Địa-ngục liền mau tự tiêu-diệt.
Nếu con hướng về loài Ngạ-quỉ, Ngạ-quỉ liền được tự no đủ.
Nếu con hướng về chúng Tu-la, Tu-la tâm ác tự điều phục.
Nếu con hướng về các Súc-sanh, Súc-sanh tự được trí-huệ lớn.

(Chí tâm niệm):
Namô Quán Thế Âm Bồ-tát (10x)
Namô A Di Đà Phật (10x)

(Tụng Tiếp):
Quán-Thế-Âm Bồ-tát lại bạch Phật : - Bạch đức Thế-Tôn ! Nếu chúng-sanh nào tụng trì thần-chú Đại-Bi, mà còn bị đoạ vào ba đường ác, tôi thề không thành chánh-giác. Tụng trì thần-chú Đại-Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh-giác. Tụng trì thần-chú Đại-Bi, nếu không được vô-lượng tam-muội biện-tài, tôi thề không thành chánh-giác. Tụng trì thần-chú Đại-Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại-Bi-Tâm đà-la-ni…
Khi đức Quán-Thế-Âm Bồ-tát nói lời ấy rồi liền ở trước chúng hội, chắp tay đứng thẳng, đối với chúng-sanh khởi lòng từ-bi, nở mặt mỉm cười, nói chương-cú mầu nhiệm: Quảng-Đại-Viên-Mãn-Vô-Ngại-Đại-Bi-Tâm đà-la-ni rằng:


1 - Na mô Rát na tra dạ da
2 - Na mô A rị da
3 - A va lô ki tê sa va ra da
4 - Bô đi Sát toa da
5 -Ma ha Sát toa da
6 - Ma ha ca ru ni ca da
7 - UM !
8 - Sa va la va ti
9 - Súyt đa na tát si-a
10 - Na ma sất cờ rít toa ni manh a rị da
11 - A va lô ki tê sa va ra lanh ta pha
12 - Na mô ni la canh tha
13 - Sất ri ma ha ba ta sa mi
14 - Sạt vách va ta su băn
15 - Át si dum !
16-Sạt va sát toa na mô ba sát toa, na mô pha ga
17 - Ma pha tê tu
18 - Tát đi-da tha
19 - OM ! A va lô ca
20 - Lô ca tê
21 - Ca la ti
22 - I Si ri
23 - Ma ha bô đi sát toa
24 - Sa phô sa phô
25 - Ma ra ma ra
26 - Ma si ma si rít đà du
27 - Gu ru gu ru gà ma-in
28 - Đu ru đu ru phạ si da ti
29 - Ma ha Phạ si da ti
30 - Đà ra đà ra
31 - Đi ri ni
32 - Xoa ra da
33 - Já la já la
34 - Mạ mạ Phạ ma ra
35 - Muýt đi li
36 - Ê hy ê hy
37 - Si na si na
38 - A la sin ba la sá ri
39 - Ba sa phạ si-nin
40 - Phạ ra xá da
41 - Hu lu hu lu bờ ra
42 - Hu lu hu lu sít-ri
43 - Sa ra sa ra
44 - Si ri si ri
45 - Su ru su ru
46 - Buýt đà da buýt đà da
47 - Bô đà da bô đà da
48 - Mét tri dê
49 - Ni la canh ta
50 - Tri sa ra na
51 - Pha da ma nê
52 - Soa va ha
53 - Si ta da
54 - Soa va ha
55 - Ma ha Si ta da
56 - Soa va ha
57 - Si ta da dê
58 - Xoa va ra da
59 - Soa va ha
60 - Ni la canh thi
61 - Soa va ha
62 - Bờ-ra ni la
63 - Soa va ha
64 - Sít ri sim ha muýt kha da
65 - Soa va ha
66 - Sạt va ma ha a sít ta da
67 - Soa va ha
68 - Sắt cờ-ra a sít ta da
69 - Soa va ha
70 - Bát-đơ-ma Kê sít ta da
71 - Soa va ha
72 - Ni la canh tê banh ta la da
73 - Soa va ha
74 - Mô phô li săn ca ra da
75 - Soa va ha
76 - Na mô rát na tra dạ da
77 - Na mô a rị da
78 - A va lô ki tê
79 - Sa va ra da
80 - Soa va ha
81 - UM ! Sít đi dăn tu
82 - Manh tra
83 - Ba ta da
84 - Soa va ha.

(Tuỳ sức, tụng nhều hay ít, hoặc 7, 21, 49, 108 biến. Tụng xong đọc):
Bồ-tát thuyết chú xong, cõi đất sáu phen biến động, trời mưa hoa báu rơi xuống rải-rác, mười phương chư Phật thảy đều vui mừng, thiên ma ngoại đạo sợ dửng lông tóc, tất cả chúng hội đều được quả-chứng, hoặc có vị chứng quả Tu-đà-hoàn, hoặc có vị chứng quả Tư-đà-hàm, hoặc có vị chứng quả A-na-hàm, hoặc có vị chứng quả A-la-hán, hoặc có vị chứng được Sơ-địa, Nhị-địa, Tam-địa, Tứ-địa, Ngũ-địa cho đến Thập-địa. Vô- lượng chúng-sanh phát lòng Bồ-đề.

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (1x/3x):
QuánTự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngã uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ tập diệc đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố. Bồ đề tát đỏa y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư, cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Ga-tê, Ga-Tê, Pa-Ra-Ga-Tê, Pa-Ra-Săm-Ga-Tê, Bô-Đi, Xoá-Ha.

Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú (3x):
Namo Ratna TraYaYa (nam-mô rát-na tra-dạ-da)
Namo BhaGaVaTe AMiTahaYa TaThaGaTaYa
(nam-mô pha-ga-qua-tê a-mi-ta-pha-da ta-tha-ga-ta-da)
ARHaTe SamYak SamBudDaYa TaDYaTha:
(a-ra-ha-tê sam-dắc sam-bút-đa-da ta-đi-da-tha:)
Om AMRTe (a mờ rật tê)
AMRTo BhaVe (A MờRậtTô PhaQuê),
AMRTa SamBhaVe (AMờRậtTa SămPhaQuê),
AMRTa ViKRanTe (AMờRậtTa ViKờRăngTê),
AMRTa ViKRanTa GaMiNi (AMờRậtTa ViKờRăngTa, GaMiNi)
GaGaNa KirTi KaRe (GaGaNa KítTi KaTê)
SarVa KaLe ShaShaYam KaRi (sa-ra-qua ka-lê sha-sha-dăm ka-ri), SvaHa (xóa-ha).

Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn (3x):
RIPA RIPATE, KUHA KUHATE, TRANITE, NIGALARITE, VILARITE, SVAHA.(ri-pa ri-pa-tê, ku-ha ku-ha-tê, tra-ni-tê, ni-ga-la-ri-tê, vi-la-ri-tê, xoá-ha)

Bổ Khuyết Chơn Ngôn (3x):
ÁN BỐI TỰ RA, MẠI TỰ QUA
NGỮ BẤT CHƠN, LẬU TỰ TA
Ý BẤT CHUYÊN TÂM TẤT TA
MẬU TỤNG KINH THIÊN ĐÃM THA
HƯƠNG HOA TỊNH THỦY THÀNH TÂM Ý
BỔ KHUYẾT VIÊN MÃN TỘI TIÊU MA
CHƯ PHẬT LONG THIÊN CẦU SÁM HỐI
NAM MÔ CÂU SÁM HỐI BỒ TÁT

(Tụng xong, quỳ đọc bài Sám-hối): Chí tâm sám hối:
Đệ tử… cùng pháp-giới chúng-sanh, hiện-tiền một tâm, vẫn đủ ngàn pháp, đều có sức thần, cùng với trí sáng, trên sánh chư Phật dưới đồng muôn loài. Bởi niệm vô minh, che ánh sáng kia, nên đối cảnh hôn mê, khởi lòng chấp nhiễm, trong pháp bình-đẳng, sanh tưởng ngã nhơn. Lại do ái-kiến làm gốc, thân miệng làm duyên, trong nẻo luân-hồi, gây nên đủ tội: thập-ác, ngũ-nghịch, báng pháp báng người, phá giới phạm trai, huỷ hoại chùa tháp, trộm của Tăng-kỳ, bức người tĩnh hạnh, xâm tổn thường-trụ, đồ vật thức ăn, dù ngàn Phật ra đời, khó bề sám-hối. Những tội như thế, không lường không ngằn, khi bỏ báo-thân, phải đoạ tam-đồ, chịu vô-lượng khổ.
Lại trong đời nầy, do túc, hiện-chướng, hoặc bị các nghiệp: lửa phiền thiêu đốt, tật bịnh vây quanh, duyên ngoài lôi cuốn, tà ma quấy nhiễu, làm ngăn đạo pháp, khó nổi tiến tu.
May gặp thần chú, Viên-Mãn Đại-Bi (Xá), có thể mau trừ, những tội như thế, cho nên nay con, hết lòng tụng trì. Con nguyện nương về, Quán-Âm-Bồ-tát, cùng Phật mười phương (Xá), phát lòng bồ-đề, tu hạnh chân-ngôn, cùng với chúng-sanh, tỏ bày các tội, cầu xin sám-hối, nguyện đều tiêu trừ.
Nguyện đấng Đại-bi, Quán-Âm Bồ-tát, ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi, khiến cho chúng con, duyên chướng trong ngoài, thảy đều dứt sạch, mình người hạnh nguyện, cùng được viên thành, mở tánh bản tri, dẹp trừ ma ngoại, ba nghiệp siêng cần, tu nhân tịnh-độ.
Nguyện cho chúng con, khi bỏ thân này, không vào đường khác, quyết được sanh về, thế-giới Cực Lạc, của Phật Di-Đà, rồi được thừa sự, Đại-bi Quán-Âm, đủ các tổng-trì, rộng độ quần phẩm, đồng thoát khổ-luân, đều thành Phật-đạo.

giải oan kết chú, 3 biến:
giải kết, giải kết, giải oan kết
giải liểu đa sanh oan hòa nghiệp
tẩy tâm địch lự phát kiền thiền
cung đối phật tiền cầu giải kết

giải kết, giải kết, giải oan kết
giải liểu tiền sanh oan trái nghiệp
bá thiên vạn kiếp giải oan thù
vô lượng vô biên đắc giải thoát

giải liểu oan gia diệt liễu tội
vạn tội băng tiêu liên trì hội
liên trì hãi hội nguyện an lành
vô thượng bồ đề xin phổ độ

Án sỉ lam, án bộ lâm, diệt kim tra, kim tra tăng kim tra, ngô kim vị nhữ giải kim tra, chung bất dử nhử kết kim tra. án tường trung tường, cát trung cát, ma ha hội lý hửu thù luật, nhứt thiết oan gia ly ngã thân, ma ha bát nhã ba la mật. Nam mô giải oan kết bồ tát (3x)

(Đứng lên xướng):
Đệ tử sám-hối phát nguyện rồi, xin quy mạng đảnh lễ Tam-bảo. (1lạy)
(Lễ 1 lạy, rồi tiếp quỳ niệm Phật hồi hướng):
Quy mạng lễ A-Di-Đà Phật
Ở phương Tây thế-giới an lành
Con nay xin phát nguyện vãng sanh
Cúi xin đức Từ-bi nhiếp thọ.
Nam mô Tây-phương Cực Lạc thế-giới đại-từ đại-bi tiếp dẫn đạo sư A-Di-Đà Phật.
Nam mô A-Di-Đà-Phật (10 biến)
Nam mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát (3 biến)
Nam mô Đại-Lực Đại-Thế-Chí Bồ-tát (3 biến)
Nam mô Đại-Nguyện Địa-Tạng-Vương Bồ-tát (3 biến)
Nam mô Thanh-Tịnh-Đại-Hải-Chúng Bồ-tát (3 biến)
(Vẫn quỳ tiếp đọc kệ Hồi-hướng):

*Nay con trì chú xưng niệm Phật
Nguyện con phát lòng Bồ-đề rộng
Nguyệncon Định-Huệ sớm viên-minh
Nguyện con công-đức đều thành tựu
Nguyện con thắng-phước khắp trang-nghiêm
Nguyện con tội chướng đều tiêu-diệt.

*Vô-thỉ đến nay con tạo ác
Đều do vô-thỉ tham-sân-si
Từ thân, miệng, ý phát sanh ra
Tất cả nay con đều sám-hối (Xá)

*Chúng-sanh vô-biên thề-nguyền độ
Phiền-não vô-tận thề-nguyền đoạn
Pháp-môn vô-lượng thề-nguyền học
Phật-Đạo vô-thượng thề-nguyền thành.

*Con nguyện lâm chung dự biết thời
Dứt trừ tất cả điều chướng ngại
Diện-kiến Tây-phương Tam-Thánh-Tôn
Liền được sanh về cõi Cực Lạc .

*Xin đem công-đức thù-thắng nầy
Hồi-hướng bốn-ân và ba-cõi
Nguyện khắp pháp giới các chúng-sanh
Đều sanh Cực Lạc thành Phật-Đạo.

(Đứng lên xướng lễ):
Tự Quy Y Phật, Đương Nguyện Chúng Sanh, Thể Giải Đại Đạo, Phát Vô Lượng Tâm (1lạy)
Tự Quy Y Pháp, Đương Nguyện Chúng Sanh, Thâm Nhập Kinh Tạng Trí Huệ như Hải (1lạy)
Tự Quy Y Tăng, Đương Nguyện Chúng Sanh, Thống Lý Đại Chúng, Nhứt thiết Vô Ngại (1lạy)
Nhứt tâm đảnh lễ: Ta-Bà Giáo-Chủ Điều-Ngự Bổn-Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật (1lạy)
Nhứt tâm đảnh lễ: Tây-phương tiếp-dẫn Đạo-sư A-Di-Đà Phật (1lạy)
Nhứt tâm đảnh lễ: Thiên Quang Vương Tịnh Trụ (1lạy)
Nhứt tâm đảnh lễ: Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni (1lạy)
Nhứt tâm đảnh lễ: Đại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát (1lạy)
Nhứt tâm đảnh lễ: Đại-lực Đại-Thế-Chí Bồ-tát (1lạy)
Nhứt tâm đảnh lễ: Tổng Trì Vương Bồ Tát (1lạy)
Nhứt tâm đảnh lễ: Thanh-Tịnh-Đại-Hải-Chúng Bồ-tát (1lạy).
*đánh 3 tiếng chuông, kính cẩn niệm: Namô Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3biến xá lui ra)