Hâhha, đợt ngày nghỉ dịch tự nhiên mò vào lại 4rum này, dễ phải bỏ cái nick đến chục năm rồi, nhưng người cũ chắc cũng bỏ 4rum hết r