càn khãm phấn chấn tốn ly khôn doài,,có bao nhiêu đó mà cũng kg xong,hí,,lấy cái guong mà ra ngoài biễn đông mà đặt