nếu bạn xuất hồn được trước khi chết thì bạn sẽ thay đỗi suy
nghĩ nhiều về cuộc sống lắm...!!!chắc chắn là vậy.