Từ từ, ai cũng sẽ được "xuất" mà. Nôn nóng j??? :D