tuyệt thật nhưng khi xuất hồn thì cũng nguy hiểm thật,