Bác này đạt được trạng thái xuất hồn rồi.Xin bác kể thêm về trải nghiệm cảm giác khi xuất hồn ạ :)!