vọng tưởng không thể chấm dứt nhưng phải giảm đi để có thể xuất hồn, với lại chỉ cần niệm A Di Đà Phật là đủ khỏi cần nam mô, con nam mô...