xuất hồn là vì sở thích, mình KHÔNG SỢ nguy hiểm khi xuất hồn. các bạn cứ coi như trò chơi hay cuộc sống đi, cứ bình thường. Ngay cả cuộc sống còn nguy hiểm thì xuất hồn đã là gì, không hiểu sao xuất hồn cứ thường bị nói là nguy hiểm, do các bạn nghĩ lung tung như không về được xác hay bị ma hãm... tốt nhất nên dẹp bỏ suy nghĩ ấy và xuất hồn theo đam mê của mình thôi