Ayza ,..,......................dđ tgvh dạo này chẵng có bài gì hay cã..tai sao vậy.