-------------------------------------------------------


Võ Thần: ề hế mê bờ rây cô ma dăn mặc mặc, ề hế ắ tế dắ mắc mắc, ru hắc nưng hắc.


-------------------------------------------------------

Trừ thuốc độc Buà mê: Ề hế mắc quẳn xung, ắ quẳn xung, ú quẳn xung.

-------------------------------------------------------

Chào Chú Hùng Sơn !

Không phãi câu Chú nào cũng có thễ dịch nghĩa đâu ạ ! Nhiều khi âm thinh Thần Chú vô cùng oai lực lại không có nghĩa gì (so với cõi người ). Nhiều khi do Ngũ Bất Phiên mà không thễ dịch ra nghĩa thế gian . Tuy nhiên xab sẽ cố gắng nói Nghĩa 1 vài câu thông dụng mà giới Huyền Thuật mình thường gặp trong Chú Nam Tông !

Ví dụ : NÔ MÔ BUD' THIA DÔ . (Cũng có thễ đọc NẮ MÔ BUD' THIA DẮ )

Trong Pali NÔ = NẮ , MÔ = MẮC , DÔ = DẮ , THÔ = THẮ v.v.......

NÔ MÔ BUD' THIA DÔ là lấy mỗi câu 1 chữ đầu cũa Danh Hiệu Ngũ Vị Phật .

NÔ = NÔ CÚC CÀ XANH THO XÀ RO MÊ CHÊ
MÔ = MÔ CO NIA CÙM MÀ NÔ LÔ LIA TI MÊ
BUD' = BUD' CÀ RO CẮC SẮC PO THUÊ LÊ TE
THIA = THIA XA RÍ XA KHAI DẮC MA NÍ THUẾCH NÊ ( Vị này là Thích Ca Mâu Ni )
DÔ = DÔ À RÂY DẮC MÊ TRÂY DÔ CHI VÍ HA BANH CHẮC BUD' THIA NẮC MIA MÍ HĂNG . (Vị này là Di lặc Tôn Phật , chưa xuất Thế nên hình tượng còn đội Mão như Thiên Vương ) .
Do đó khi đọc Thần Chú Nam Tông mà kêu NÔ MÔ BUD' THIA DÔ tức là Niệm danh hiệu Phật Tỗ 5 Ông vậy !

Vài hàng thô thiễn , có dịp xab sẽ viết tiếp .

Kính chào .
XAB