Còn chử Buà biểu diển này bạn nào thử chơi mà không luyện lũng bụng rán chịu xab không chiụ trách nhiệm đâu nhé :P :twisted: .

--------------------------------

Hội Phật, Đảnh lể Như Lai, đọc 3 lần, lạy 3 lạy:
NẮC MÔ TA SẮC
PHẮC CÁ QUÁ TO
Á RÁ HÁ TO
SAM MA SAM BÚT TA SẮC.

THỈNH HỘI PHẬT CÚNG NGÀY RẰM, MÙNG 1, ĐẦU NĂM (Chú Nam Tông).
Búd thắc bô chía mà ha đây chô
Thơm mắc bô chía mà ha ba bâu
Son khắc bô chía mà ha thol năn
Ọt tà cạ ọt tà căn
Lết chắc bô pha
Ắc ha posh chắc năn
A ha bô chia năn
A hăng bô chia mí. (3 lần)
CHÚ NAM TÔNG TRẤN NHÀ TRỪ MA QUỶ, TRỘM ĐẠO, PHÁO KÍCH (đọc thổi vô 4 viên đá nhỏ hay 4 cục sỏi, đất v.v.....để 4 góc nhà, và đọc chú này vô nước rải từ trong nhà ra cửa trừ xui xẻo ô uế gia trạch.):
Om mắc Pút Thăn ma ha Pút Thăn
Om mắc Pút thăn ma ha pen thăn
Úc pắc cúc tắc sô thê dắc si lắc nắc mắc si lô, si lắc Pút Thô, Nặc Mô Pút Thê Dắc
.


Chú Nam Tông trừ Bùa phá Phép hại mình:
Ề HẾ NẮ MẮ BÀ TÁ, NẮ MÔ BÚT THÊ DẮ.