Dưới đây xab đăng tiếp Buà Trưỡng Giáo trừ đạo khác, mở thư ếm, nhà cửa, .v.v.; và trang kế tiếp là những Buà trục tà, trị bệnh, .v.v.