Theo lời dạy bảo Thầy xab: biết mà không nói là đại bất nhân , nói mà không hết lời là đại bất nghỉa. Tôi xin đăng lên đây về Kinh Chú và Buà Chà Kha để các bạn xa gần nguyên cứu và tham khảo thêm.

Gởi bạn Thanh-Pali, xin lỗi bạn nhé nếu như tôi có xúc phạm bạn thì bỏ qua cho, tôi xin nói thật theo sự dạy dổ của Thầy tôi. Nhất là về huyền môn thì phải có sự truyền thưà chánh thống, vả lại Kinh Chú cần sự chính sát tối đa để cho người hậu học học đúng và hành đúng, chứ không phải học một vài câu chú là có thể làm gì được đâu bạn; có lẻ bạn học mỗi nơi một chút nên ngộ nhận Phái Chà Kha thờ Thần Rắn NAGA là chú gọi rắn chăng. Sư Công của tôi (tức là Thầy của Thầy xab) sang Thái ở và học 9 năm về Buà Phép này và các loại Pali Chú nên tại hạ thiển nghĩ không thể không chính sát đâu. Như bài trả lời của bạn vừa có viết về “toàn bài Tổ” theo như bạn đã gỏ ra, tôi nghĩ chắc bạn đã lầm chăng, theo sự truyền thưà của Thầy xab thì đó là bài Hội Phép. 4 cái sắc bạn đề cập thì cũng không đúng nửa, sắc Chà Kha thì có cả trăm cái sắc lận tùy theo đẳng cấp đại trung hay tiểu Sư, nếu như bạn thật tâm trao đổi thì mời bạn tự nhiên đăng lên để chúng ta chia sẻ.

Phái Chà Kha xuất xứ từ Ấn Độ và đã truyền vào Thái Lan nhiều năm rồi, phái này thờ Thần Rắn còn gọi là Naga (cho nên những nét Bùa của Chà Kha uốn lượn như rắn). Căn bản cho người luyện Phép Chà Kha thì phải hội đủ 5 bài Kinh Chú, bao gồm: Kinh Tam Giáo, Thỉnh Tổ, Chú Hội Phép, Chú gọi Âm Binh, Kinh Cầu Nguyện, và cộng thêm10 chử Buà của 10 Vị Tổ trong bài Thỉnh Tổ (cho Thầy mỗi đêm luyện và uống). Buà Phép của Chà Kha rất nhạy bén và công dụng sài cho trăm việc như: thư ếm, chửa bệnh, trục tà, lên đài đấu, sên dầu thơm ăn nói, buà chú thương, gồng, .v.v.,

xab xin gỏ lại bài Thỉnh Tổ và Hội Phép như sau:

Thỉnh Tổ: Cam Cò Cây, Cam Manh Manh, Cam Hanh Phanh, Cam Mành Mảnh, Cam Mây Nghanh, Cam Manh Nghanh, Cam Sắc Xi, Cam So Rẹc, Cam Chuốt, Cam Phược.

Còn dưới đây là 10 chử buà Tổ: