Cảnh cũ người xưa giờ nay đâu ??? đọc mấy vần thơ lòng bồi hồi xúc động...không biết người còn ...hay không ???