Sự thăng lên của Ngân Hà đang được thay đổi đến năm 2034, trùng hợp với thời điểm Đức Phật Di Lặc, Chúa Kito xuất hiện để giúp đỡ nhân loại...Cô ấy cần được thăng lên trong năm 2013 với cảnh giới cao hơn và tốt đẹp nhưng khu vực này của Ngân Hà vẫn chưa sẵn sàng do thiếu sự tăng trưởng tâm linh và mong muốn sống trong cuộc sống 5D của Nhân loại, Người tạo ra Vũ Trụ (Creation) đã cho biết như trên. Nghiệp tập thể của Nhân loại phải cần được hoàn thành và kịch bản Armageddon là cần thiết...điều đó có nghĩa là Triết lý của Tình báo Bafath/Gizeh và Alvah Consciousness về sự tăng trưởng tinh thần đã được xác nhận là đúng đắn và Ahstar sẽ được phóng thích để tiếp tục sự lừa dối của anh ta.

Điều này sẽ không ảnh hưởng đến những người đã thăng lên hoặc đã được chuyển đến hành tinh Hope.

Triết lý của Bafath/Gizeh và Alvah Consciousness về sự tăng trưởng tinh thần vẫn không hoàn toàn đúng...nó còn phụ thuộc vào quyết định của toàn thể Nhân loại.

Đó là lý do tại sao hạm đội Draco đã tạm dừng lại.

Theo Sự chuyển đổi Trái đất: Sự thay đổi trong quá trình thăng lên