Nghe nói khi đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni nhập diệt thì kế tiếp là đức Di Lặc Bồ tát sẽ thành phật?nhưng con có điều khó hiểu như vầy
Nếu Bồ Tát Di Lặc kế tiếp lên thành phật thì ngài phải có vô lượng biện tài,nhưng tại sao Ngài lại ko kham nổi thăm bệnh ngài Duy Ma Cật,ngài ko hiểu đc ý nghĩa tại sao Ngài Hư Không Tạng hiện tòa sen ngồi trước phật mà ko nhiễu vòng như chư bồ tát khác?mà phải hỏi Dược Thượng Bồ Tát mà hỏi ý?
Và trong Kinh Pháp Hoa khi đức phật Nhập vào Chánh Định Vô Lượng Nghĩa Xứ sau khi phóng hào quang soi chiếu từ Địa Ngục Vô Gián đến cõi trời Phi Tưởng,Ngài cũng ko hỉu ý nghĩa mà vấn Hỏi ngài văn Thù?
Tất cả ý trên,con thắc mắc rằng,tại sao Bồ Tát Di Lặc lại gần thành phật,còn chư vị Bồ Tát mà Ngài Di Lặc hỏi tại sao chưa thành phật?
Đây là điều con vô cùng thắc mắc,hay là có huyền cơ gì?xin các chư đạo hữu chỉ giáo