Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật có nói tâm tư của những người khi đọc kinh này :
"
ĐỆ TỨ THẬP NGŨ: ĐỘC LƯU THỬ KINH.
Ta nay vì chúng sinh mà nói kinh pháp này, khiến cho mọi người thấy được Đức
Vô Lượng Thọ Phật, cùng toàn thể sở hữu trong quốc thổ của N gài, ai đương vì cầu
nguyện, đều có thể cầu được. Không được sau khi ta diệt độ lại sinh lòng nghi hoặc.
N hững đời sau này, kinh đạo tận diệt, ta lấy lòng từ bi thương xót, đặc biệt lưu lại kinh
này một trăm năm nữa, có chúng sinh nào gặp được kinh này, tùy ý sở nguyện đều có thể
được độ thoát. N hư Lai còn hưng vượng tại thế, khó gặp khó thấy, kinh đạo của chư Phật
khó có được, khó được nghe. Gặp người thiện trí thức, nghe pháp có thể thực hành được,
việc ấy cũng còn khó khăn. N ếu nghe được kinh ấy, tin tưởng, sung sướng và gìn giữ lấy.
Khó khăn trong khó khăn mà không tạo tội lỗi khi khó khăn. N ếu có chúng sinh nào được
nghe tiếng nói của Phật, từ tâm thanh tịnh, hăng hái, vui vẻ, áo, tóc dựng lên hoặc nước
mắt chảy quanh, đều do kiếp trước từng làm Phật đạo, nên không phải người tầm thường.
N ếu nghe Phật hiệu trong tâm hồ nghi, những lời kinh Phật dạy, đều không tin tưởng, đều
từ trong ác đạo mà đến, những tai ương trước chưa hết, chưa được độ thoát, nên tâm hồ
nghi, không hướng niềm tin vào.
"
[you] ơi , nghĩ xem bạn thuộc lớp nào :batting_eyelashes: