Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
Thế ông là phàm phu hay thánh nhân thế hac dieu?
Là một trong vô số phàm phu!