Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 49

Ðề tài: Xưng tán danh hiệu Phật (đọc để hiểu tại sao nên niệm danh hiệu)

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
 1. #1

  Mặc định Xưng tán danh hiệu Phật (đọc để hiểu tại sao nên niệm danh hiệu)

  Trước đây khi mới chập chững bước trên con đường đạo mình thường được khuyên niệm danh hiệu các vị Phật , bồ tát nhưng không hiểu rõ tại sao niệm danh hiệu thôi mà có lợi ích lớn như vậy .Trong kinh Dược Sư thì được biết rằng đó là hành vi thâm sâu của các đức Phật . Mình vẫn tìm hiểu thêm vì lợi ích của sự niệm Phật và tại sao lại có lợi ích như thế bằng cách đọc sách ,tư duy và một trong những đoạn kinh giảng giải về niệm Phật mình thấy dễ hiều là đoạn kinh dưới đây:
  Bấy giờ, quốc mẫu VI ĐỀ HY hoàng thái hậu từ trong pháp hội bước ra, cung kính đảnh lễ Thế Tôn, rồi chắp tay hướng về Ngài Phổ-Hiền đại Bồ Tát, mà thưa rằng:

  Kính bạch Đại Sĩ, con thường nghe chư vị Trưởng Lão từng tham dự những buổi diễn thuyết pháp đầu tiên của Đức Thế Tôn tại Vườn Lộc Uyển, dạy rằng: Niệm Phật, hoặc Niệm Pháp hoặc Niệm Tăng để được HIỆN TẠI LẠC TRÚ. Ý nghĩa ấy như thế nào? Cứu cánh của môn Niệm Phật có phải chăng là để được như vậy hay không? Ngưỡng mong Đại- sĩ từ bi chỉ dạy, hầu các chúng sinh thời mạt pháp khỏi rơi vào mê lầm, thác ngộ.

  PHỔ HIỀN BỒ-TÁT bèn quán sát tâm niệm của hết thảy đại chúng hiện tiền, mà dạy rằng:

  Này Phật tử, khi Đức Thế Tôn THÍCH CA MÂU NI thị hiện thành đạo, và bắt đầu hóa độ chúng sinh cang cường, Ngài đã vì hạng tiểu-căn mà khai diễn Tiểu-Pháp kẻo họ kinh nghi… Nay đã tới thời kỳ giảng nói Đại-Pháp. Cũng chỉ là một pháp NIỆM PHẬT nhưng kẻ hạ liệt, chí nhỏ, mong cầu xuất ly tam giới, thì Niệm Phật chỉ là Pháp Thanh Văn, Duyên Giác, Như Lai vì họ mà dạy HIỆN TẠI LẠC TRÚ.

  Riêng chư vị Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM thì dùng Niệm Phật để thâm nhập NHƯ LAI TẠNG TÂM thì không dính mắc vào Hiện-Tại?

  Vì sao chư BỒ TÁT SƠ PHÁT TÂM lại không được dính mắc vào Hiện Tại?
  Nếu BỒ TÁT SƠ PHÁT TÂM dính mắc vào Hiện Tại khắc chế, Hiện Tại Tương Ưng, hoặc Hiện Tại Biện Giải, thì bị rơi vào ảo tượng của THỌ UẨN.
  Nếu Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM dính mắc vào Hiện Tại Tỉnh Chỉ, hoặc Hiện Tại Luân Chuyển, hoặc Hiện Tại Nương Gá, tức thì đang bị chi phối bởi ảo tưởng của TƯỞNG UẨN.

  Nếu Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM dính mắc vào Hiện Tại Sinh Khởi, Hiện Tại Tương Tục, hoặc Hiện Tại Đoạn Diệt, hoặc Hiện Tại Bất Động, tức thì đang bị trôi lăn theo ảo tưởng của HÀNH UẨN.

  Nếu Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM dính mắc vào Hiện Tại Phi Lạc, hoặc Hiện Tại Vong Ưu, hoặc Hiện Tại Mông Muội, tức thì đang bị triền chuyển bởi ảo tưởng của THỨC UẨN.

  Lại nữa, Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM muốn xoay cái vọng tưởng hư dối sinh diệt trở lại với chân tâm thanh tịnh thường trụ thì phải dùng pháp gì, nếu không là Danh Hiệu Như Lai? Làm thế nào để chặt đứt gốc rễ phiền não, nếu không sử dụng lực vô úy của Danh Hiệu Như Lai? Làm thế nào để diệt trừ sạch hết sáu tên giặc Khách Trần, nếu không hiển thị công năng nhiệm mầu đệ nhất của Danh Hiệu Như Lai?

  Này Phật tử, cõi Diêm Phù Đề này vốn lấy âm thanh làm thể. Do đó, nhiều chúng sinh có thể nương nơi âm thanh viên mãn mà chứng Viên Thông. Như vậy, Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT chính là âm thanh tối thắng, đưa chúng sinh thâm nhập Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh. Vì Thật Tướng của Danh Hiệu là VÔ TƯỚNG, Không đọa vào nhân duyên, không lạc vào tự nhiên, chẳng hòa hợp, chẳng phi hòa hợp. Luôn vắng lặng, chu biến khắp mười phương. Tùy theo tín tâm, công năng tu tập mà phát huy diệu dụng.

  Này Phật tử, Danh Hiệu Phật chính là BỒ ĐỀ TÂM, vì là chủ tể các thiện pháp, và luôn luôn sinh ra tất cả Phật Pháp.

  Danh Hiệu Phật chính là BỒ ĐỀ NGUYỆN, vì là cửa ngõ xu hướng Vô Thượng Giác, và luôn luôn dẫn dắt chúng sinh tới Nhất Thiết Chủng Trí.

  Danh Hiệu Phật như Mặt Trời, vì có uy lực phá trừ si ám, ban phát ánh sáng thiện căn cho nhân gian.

  Danh Hiệu Phật như kình ngư, vì có thể bơi lội tự tại trong đại dương khổ não, mà chẳng bị sóng dữ phiền não vùi chôn cuốn lấp.

  Danh Hiệu Phật như giống chắc thật, vì có thể lưu xuất tất cả phước đức vô lậu.

  Danh Hiệu Phật như trận mưa lớn, vì khiến hạt giống Bồ Đề nẩy nở, sinh sôi.

  Danh Hiệu Phật như ruộng tốt, vì có thể trưởng dưỡng hết thảy bạch tịnh
  pháp.

  Danh Hiệu Phật như nước Cam Lộ quý báu, vì có thể tẩy rửa mọi thứ phiền não dơ bẩn, khiến vọng tâm trở thành đài gương làu làu sáng sạch.

  Danh Hiệu Phật như ngọn lửa mạnh mẽ, vì có thể đốt tan rừng rậm kiến chấp.
  Danh Hiệu Phật như trận cuồng phong vô ngại khắp thế gian, vì nó cuốn phăng tất cả bụi mù tà kiến, hí luận, thiên kiến.

  Danh Hiệu Phật như tuệ nhãn xuyên thấu mọi pháp và thấy rõ khắp tất cả chướng ngại, hiểm trở.

  Danh Hiệu Phật như chiếc xe khổng lồ, vì có thể chuyển vận hết thảy Bồ Tát Sơ Phát Tâm nhanh chóng tới Phật Địa.

  Danh Hiệu Phật như căn nhà to rộng của Như Lai, vì khiến chúng sinh không còn sợ hãi, bất an.

  Danh Hiệu Phật như cung điện nguy nga tráng lệ, vì giúp chúng sinh tu tập và khai phát vô lượng Tam muội.

  Danh Hiệu Phật là chỗ nương tựa chắc chắn cho tất cả Bồ Tát Sơ Phát Tâm, vì luôn chứa nhóm và lưu bố hết thảy Bồ Tát Hạnh.

  Danh Hiệu Phật như từ mẫu, vì ấp ủ, che chở và sinh ra tất cả Bồ Tát, nuôi lớn căn lành cho hết thảy chúng sinh.

  Danh Hiệu Phật như Kim Cương bất hoại, lại có thể đập vỡ tất cả các pháp hữu lậu.

  Danh Hiệu Phật là vị thuốc A già đà, vì có thể chữa được tất cả bịnh tật cho chúng sinh.

  Danh Hiệu Phật như Liên hoa, vì không bao giờ bị nhiễm ô bởi những pháp thế gian.

  Danh Hiệu Phật như tượng vương hùng dũng, vì có thể chà đạp tất cả điên đảo tưởng ngang trái, hung hiểm.

  Danh Hiệu Phật như hạt châu MA NI, có thể dùng phát chẩn cho tất cả chúng sinh nghèo khó phước đức và trí tuệ.

  Danh Hiệu Phật như thủy thanh châu, vì có thể lóng sạch tất cả dây trói sinh tử.

  Danh Hiệu Phật như Ba Mươi Hai Tướng Tốt và Tám Mươi Vẻ đẹp của Thế Tôn. Như Lai, Ứng Cúng, Chính Đẳng Giác, do đó tất cả thế gian nên cúng dường, hân ngưỡng, tán thán…

  Danh Hiệu Phật như Pháp Thân Bất Tư Nghị, vì luôn lưu xuất tất cả Thân của chúng sinh.

  Danh Hiệu Phật như Báo Thân Bất Tư Nghị, vì luôn sinh ra vô lượng vi trần thân Phật trong tâm tưởng mọi chúng sinh.

  Danh Hiệu Phật như Hóa Thân Phật Bất Tư Nghị, vì luôn hiện thân Phật ngay nơi thân và tâm của người xưng niệm danh hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

  Danh Hiệu Phật chính là Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ, vì hiển thị Báo Thân Viên Mãn Lưỡng Túc của giác quả.

  Danh Hiệu Phật chính là Phàm Thánh Đồng Cư Tịnh Độ, vì dung nhiếp Hóa Thân Tùy Nguyện Vãng Sinh của chư vị Thượng Thiện Nhân khắp mười phương thế giới.

  Danh Hiệu Phật chính là Cõi Cực Lạc vì tự thân trang nghiêm và tự tâm trang nghiêm.

  Danh Hiệu Phật chính là Ba Đời Mười Phương Chư Phật, vì A DI ĐÀ tức là PHÁP GIỚI TẠNG THÂN, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp Thân của Ba Đời Mười phương Chư Phật.

  Này phật tử Danh hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT thành tựu vô lượng vô biên công đức như thế. Cho nên, phải nói rằng: Danh Hiệu Phật tức chứa đựng vô lượng vô biên công đức của hết thảy Phật Pháp, khai vô lượng vô biên diệu dụng hiển thị vô lượng vô biên uy lực, giải ngộ vô lượng tri kiến giải thoát, siêu việt tư duy và mô tả.

  Tại làm sao thế?

  Bởi vì nhân nơi Danh Hiệu Phật mà sản sinh và lưu bố tất cả Bồ Đề Tâm, tất cả Bồ Đề Nguyện, tất cả Bồ Đề Hạnh. Ba đời mười phương Như Lai thảy đều từ Danh Hiệu Phật mà phát sinh ra. Ba đời mười phương Như Lai thảy đều do Danh Hiệu Phật mà thành đạo, chuyển pháp luân, giáo hóa Nhị Thừa, điều phục chúng sinh cang cường, tội khổ, tham đắm. Ba đời mười phương Như Lai thảy đều y cứ Danh Hiệu Phật mà kiến lập HOA TẠNG THẾ GIỚI HẢI, trang nghiêm vi trần số cõi Phật.

  Cho nên, nếu chúng sinh nào nhất tâm xưng niệm Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, tức là xuất sinh vô biên công đức vô lậu bất khả tư nghị, đủ năng lực viên mãn Bồ Tát Đạo, Phát huy diệu dụng của Tam Thân, Tứ Trí, Thập Lực, Tứ Vô Úy, Tứ Vô Lượng Tâm, Lục Ba la mật, Thập Bát Bất Cộng v.v…

  Này Phật tử! Thí dụ như có người được món thuốc A GIÀ ĐAØ công hiệu bậc nhất thế gian, thì chạy chữa được năm thứ bệnh bức não, sợ hãi. Như là: lửa lớn không thể đốt cháy, Độc dược chẳng làm thương tổn tính mạng. Gươm đao sắc bén chẳng thể chặt đứt nổi. Nước lũ bộc lưu không thể nhận chìm được. Khói cay không thể làm cho ngộp thở được.

  Cũng như thế, Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM nếu thường xuyên xưng niệm Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, tức là luôn luôn uống món thuốc Nhất Thiết Trí Bồ Đề Tâm, thì ngọn lửa tham lam không thể đốt cháy được. Độc dược sân hận chẳng thể làm thương tổn chân tâm. Gươm đao kiến chấp chẳng thể chặt đứt tuệ mạng. Dòng nước lũ Hữu Lậu không thể nhận chìm chiếc thuyền Bát Nhã được. Và đám khói tà kiến không thể làm cho ngộp tắt hơi thở giác ngộ được.

  Thí dụ như có người cầm thanh bảo kiếm Vô Năng Thắng ở trong tay, thì tất cả oán địch đều tránh dang ra xa, chẳng dám đương cự. Cũng như thế, Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM bền chí mà xưng niệm. Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, chính là cầm lưỡi kiếm Vô Năng Thắng ĐẠI BỒ ĐỀ TÂM, tức thì đẩy lùi oán địch Vô Minh, Tà Kiến và hàng phục Vọng Tưởng…

  Thí dụ như có người cầm viên thuốc Ma Ha Ưng Già, thì tất cả rắn độc, rết độc, trùng độc, nghe mùi liền tránh xa. Cũng như thế, Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM giữ trong mình một viên thuốc tối diệu tối thắng ĐẠI bồ đề tâm, đó là Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, thì tất cả rắn độc Thập Triền, rết độc Thập Sử, trùng độc phiền não nghe hơi thảy đều tiêu hoại.

  Thí dụ như có loài dược thọ tên là SAN ĐA NA, người nào dùng vỏ cây để thoa vào chỗ ghẻ lỡ, thì hết đau nhức và ghẻ lỡ liền lành lặn như xưa. Vỏ cây ấy vừa bị tróc da, thì nối liền lại ngay, lấy mãi không hề hết được. Cũng như thế, Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM liên tục xưng niệm Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, chẳng khác nào trồng cây dược thọ NHẤT THIẾT TRÍ. Nếu có người nào gặp gỡ mà phát khởi lòng tin, thì ghẻ lở phiền não, nghiệp chướng đều bị trừ diệt, thân tâm không còn đau khổ. Nhưng cây dược thọ Nhất Thiết Trí không hề tổn hại mảy may. Danh Hiệu Phật vẫn y nguyên bất động.

  Thí dụ như có người ném vào khoảng đồng trống một nhúm rễ cây Hương Phụ, chẳng bao lâu, nảy nở vô số giống cây ấy lan tràn che khuất cả cánh đồng rộng lớn. Cũng như thế, Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM quyết tâm gieo trồng trên mảnh ruộng Tâm một nhúm Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, tựa như ươm bón thứ rễ cây KHÔNG TÁNH. Chẳng bao lâu, sẽ sinh sôi nẩy nở vô số thảo mộc Phật Tri Kiến, tràn lan che chắn cả cánh đồng Vô Minh.

  Thí dụ như có người uống hoàn thuốc kiện cường trí nhớ, nhờ vậy những gì nghe thấy đều ghi nhớ chẳng quên. Cũng như thế, Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM trang bị thân tâm bằng Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, thì thọ trì tất cả Phật Pháp đều không quên sót.

  Thí dụ như viên ngọc châu LƯU LY, muôn ngàn năm lăn lóc nơi chỗ nhơ bẩn, uế tạp, mà chẳng nhiễm ô, vì bản tánh của LƯU LY vốn luôn luôn trong sạch. Cũng như thế, Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM ngày đêm thủ hộ thân tâm bằng Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT mà chen lộn nơi cõi dục ác trược, vẫn chẳng bị ngu si, tà kiến làm cho loạn nhiễm. Bởi vì bản chất của NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT vốn thanh tịnh như pháp giới tánh, vô cấu như HƯ KHÔNG TÁNH.

  Thí dụ như cây Ba Lợi Chất Đa La dẫu chưa đơm hoa, khai nụ, nhưng mọi người đều biết rằng chính loại cây này sẽ sản xuất vô số bông hoa mỹ diệu, thù thắng. Cũng như thế, năng lực niệm Phật của vị Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM dẫu chưa phát sinh Nhất Thiết Chủng Trí, nhưng ai nấy đều biết chắc chắn rằng: Danh Hiệu Phật chính là xuất sinh vô số Bồ Đề diệu hoa cho hết thảy chúng nhân Thiên.

  Thí dụ như viên ngọc MA NI quý hơn cả tam thiên đại thiên thế giới, dẫu bị nứt bể một gốc cạnh, nhưng những thứ vật báu khác vẫn chẳng thể so sánh nổi. Cũng như thế Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM chấp trì Danh hiệu Phật, tuy nết hạnh và trí đức còn kém khuyết vẫn vượt lên trên. Nhị Thừa và hàng hữu học khác.

  Thí dụ như cây Kim Cương, những người đầy đủ sức mạnh vẫn không thể sử dụng nổi, chỉ trừ đại lực sĩ NA LA DIÊN. Cũng như thế, hàng Nhị Thừa và kẻ phàm ngu chẳng thể tín thọ Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Chỉ trừ hạng Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM từng gieo trồng hạt giống Bát Nhã từ vô lượng kiếp sâu xa, mới sẵn đủ thiện căn, phước đức và đại nhân duyên để chấp trì và hưởng dụng giác quả vô lậu ấy.

  Thí dụ như trên bảo tòa Kim Cương giữa Đại Thiên thế giới, có thể giữ vững Chư Phật ngồi đạo tràng, hàng phục quần ma, thành đạo Vô Thượng Chính Giác, mà tất cả những thứ bảo tòa khác đều không kham nổi. Cũng lại như thế. Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT có thể giúp Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM trụ vững tất cả hạnh nguyện, các món Ba La Mật, bốn món Vô Sở Úy, Thọ Ký, cúng dường… mà tất cả pháp môn khác thì chẳng có công năng nầy, tất cả hạnh tu khác thì chẳng có lực dụng này.

  Này Phật tử Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT hiển thị vô lượng vô biên cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết công đức thù thắng như vậy. Ta dẫu biến hiện hằng hà sa thân tướng trong vi trần sát quốc độ trải qua muôn ức na do tha đại kiếp, để xưng tán thì cũng không cùng tận.

  Ngài Đại Bồ Tát PHỔ HIỀN ở trước Đức Như Lai tuyên thuyết ý nghĩa và xưng tán công đức của Danh Hiệu PHẬT vừa xong, cả thảy đại chúng đều đắc VÔ LẬU CÔNG ĐỨC ĐÀ RA NI, trưởng giả DIỆU NGUYỆT cùng chư vị Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM đều chứng được NIỆM PHẬT TAM MUỘI, tất cả chư Bồ Tát mười phương đều đắc HỒNG DANH CÔNG ĐỨC TẠNG.

  Khi ấy, trời mưa hoa Mạn đà la, hoa Ma ha Mạn đà la, hoa Mạn thù sa, hoa Ma ha Mạn thù sa, để rải cúng dường Đức Như Lai cùng hết thảy chúng hội đạo tràng
  .


  Trích kinh Niệm Phật ba la mật
  Namo Sakya Muni Buddha
  Namo Amitabha Buddha

 2. #2

  Mặc định

  cảm ơn bài viết của bạn :)

 3. #3

  Red face

  Vì bạn KLCS đã nhờ mình lập topic nên mình xin mạn phép .Bây giờ mình sẽ đi từ những danh hiệu quen thuộc trước . ( trong đây sẽ có các danh hiệu mọi người xem rồi hoặc chưa xem )

  Đoạn này trong kinh hiền kiếp thiên phật nhân duyên
  Nam mô Thù Thắng Nguyệt Vương Phật Nếu có ai nghe tên phật này thường trực tiếp gặp phật xuất thế ra đời , với tâm bồ đề không còn thoái chuyển , tiêu trừ 12 ức (triệu) kiếp cực trọng ác nghiệp
  Nam mô Hoan Hỷ Trang Nghiêm Châu Vương Phật Nếu có 4 chúng nghe danh hiệu Phật đó cúi đầu đảnh lễ thì trừ bỏ 500vạn ức (triệu ) a tăng kì kiếp tội.
  Nam mô Đế Bảo Tràng Ma Ni Thắng Quang Nếu có 4 chúng nghe danh hiệu Phật đó cúi đầu đảnh lễ thì trừ bỏ 700 vạn ức a tăng kì kiếp tội .

  Đây là trong kinh Đại Bảo Tích
  Đức Phật phán: "Này Công Đức Hoa! Phương Đông có thế giới tên Nhứt Thiết Pháp Công Đức Trang Nghiêm, kiếp tên Phổ Tập Nhứt Thiết Lợi Ích, hiện có Phật hiệu Vô Lượng Công Đức Bửu Trang Nghiêm Oai Đức Vương Như Lai thọ mạng vô số, chúng hội vô lượng vô biên đều là chư đại Bồ tát thanh tịnh. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn tịnh tín thọ trì danh hiệu đức Phật ấy liền có thể diệt trừ sáu mươi ngàn kiếp tội sanh tử chuyển thân được Đà la ni tên Nhạo thuyết vô ngại, lúc người này thuyết pháp thường được mười câu chi thế giới chư Phật Thế Tôn ban cho biện tài khiến được vô úy.”
  Đức Thế Tôn nói kệ rằng:
  "Nếu người thọ trì danh Phật ấy
  Sẽ được các công đức như vậy
  Cũng hay thành tựu thắng pháp khác
  Mau chứng Vô thượng Phật Bồ đề.
  Lại này Công Đức Hoa! Phương Nam có thế giới tên Công Đức Bửu Trang Nghiêm, kiếp tên Quảng Đại Công Đức hiện có Phật hiệu Công Đức Bửu Thắng Trang Nghiêm Oai Đức Vương Như Lai, nếu có Thiện nam tử Thiện nữ nhơn tịnh tín thọ trì danh hiệu đức Phật ấy chuyển thân sẽ được tam muội tên Nhựt luân quang minh biến chiếu, tùy nguyện vãng sanh nơi các cõi Phật, cũng sẽ nhiếp thọ Phật độ vô lượng công đức trang nghiêm, sanh về cõi kia rồi đủ ba mươi hai tướng được biện tài vô ngại, chuyển thân sẽ được Vô thượng Bồ đề.”
  Đức Thế Tôn nói kệ rằng:
  "Nếu người thọ trì danh Phật ấy
  Chuyển thân sẽ được nan tư định
  Dùng ba mươi hai tướng trang nghiêm
  Một đời sẽ chứng quả Bồ đề.
  Lại này Công Đức Hoa! Phương Bắc có thế giới tên Ly trần ám, kiếp tên Trì Đại Danh Xưng, hiện có Phật hiệu Tích Tập Vô Lượng Biện Tài Trí Huệ Như Lai, nếu có Thiện nam tử Thiện nữ nhơn tịnh tín thọ trì danh hiệu Phật ấy thì là phụng sự sáu mươi câu chi na do tha Phật, được Đà la ni tên Biến nhất thiết xứ, Đà la ni tên Vô tận tạng, nhẫn đến lúc chưa thành Vô thượng Bồ đề trọn không sa vào trong ba ác đạo thường được vãng sanh cõi nước chư Phật tu Bồ tát hạnh độ thoát vô lượng chúng sanh ác đạo, sẽ được chẳng thối chuyển nơi Vô thượng Bồ đề.”
  Đức Thế Tôn nói kệ rằng:
  "Nếu người thọ trì danh Phật ấy
  Sẽ được công đức vô biên lượng
  Quyết định sẽ được Đà la ni
  Thành tựu quả Bồ đề Vô thượng.
  Lại này Công Đức Hoa! Phương Đông Nam có thế giới tên Thắng Diệu Trang Nghiêm, kiếp tên Xuất Sanh Công Đức, hiện có Phật hiệu Thiên Vân Lôi Hống Thanh Vương Như Lai, nếu có Thiện nam tử Thiện nữ nhơn tịnh tín thọ trì danh Phật ấy thì chuyển thân sẽ được Phật tứ vô úy tứ thần túc đại từ đại bi thập bát bất cộng pháp, chỗ có quốc độ công đức trang nghiêm như thế giới Cực Lạc phương Tây. Nếu có nữ nhơn hay thọ trì thì chuyển thân sẽ được thân trượng phu.”
  Đức Thế Tôn nói kệ rằng:
  "Nếu người thọ trì danh Phật ấy
  Được công đức thắng bất tư nghị
  Họ thường được thấy vô lượng Phật
  Nữ nhơn sẽ chuyển thân trượng phu.
  Lại này Công Đức Hoa! Phương Tây Nam có thế giới tên Vô Lượng Trang Nghiêm, kiếp tên Năng Sanh Diệu Pháp, hiện có Phật hiệu Tối Thượng Diệu Sắc Thù Thắng Quang Minh Như Lai. Nếu có Thiện nam tử Thiện nữ nhơn tịnh tín thọ trì danh Phật ấy thì là phụng sự chín mươi câu chi chư Phật Như Lai được tam muội tên Độ thoát nhứt thiết chúng sanh. Tại sao tên là Độ thoát nhứt thiết chúng sanh? Lúc Thiện nam tử Thiện nữ nhơn y tam muội này mà thuyết pháp thì có thể làm cho chúng sanh ác đạo trong cõi Đại Thiên được giải thoát sanh cõi trời trong người đều được an lạc quyết định sẽ được Vô thượng Bồ đề dường như chúng sanh trong cõi của Duyệt Ý Như Lai thường thọ hưởng an lạc.”
  Đức Thế Tôn nói kệ rằng:
  "Nếu người thọ trì danh Phật ấy
  Sanh ra thường có đại oai đức
  Các căn sắc lực đều thù thắng
  Trí huệ vô biên vô sở trước.
  Lại này Công Đức Hoa! Phương Tây Bắc có thế giới Ly Cấu, kiếp tên Quảng Tộc, hiện có Phật hiệu Chủng Chủng Thắng Quang Minh Oai Đức Vương Như Lai. Nếu có Thiện nam tử Thiện nữ nhơn tịnh tín thọ trì danh Phật ấy thì chuyển thân được vô lượng biện tài trang nghiêm Đà la ni, hay thọ trì pháp được nói của tám mươi câu chi đức Phật, được quốc độ công đức trang nghiêm như Cực Lạc thế giới ở phương Tây vậy.”
  Đức Thế Tôn nói kệ rằng:
  "Nếu người thọ trì danh Phật ấy
  Quốc độ như cõi Vô Lượng Thọ
  Thành tựu pháp trí rất thậm thâm
  Một đời sẽ chứng Phật Bồ đề.
  Lại này Công Đức Hoa! Phương Đông Bắc có thế giới tên Vô Ưu, kiếp tên Biện Tài Trang Nghiêm, hiện có Phật hiệu Vô Số Kiếp Tích Tập Bồ đề Như Lai. Nếu có Thiện nam tử Thiện nữ nhơn tịnh tín thọ trì danh Phật ấy thì là cúng dường tám mươi câu chi Phật Thế Tôn, chuyển thân đầy đủ sáu mươi thứ ngôn âm biện tài.
  Đức Thế Tôn nói kệ rằng:
  "Nếu người thọ trì danh Phật ấy
  Trí huệ vô biên đến bờ kia
  Như cúng sáu mươi câu chi Phật
  Chuyển thân sẽ chứng diệu biện tài.
  Lại này Công Đức Hoa! Phương trên có thế giới tên Vô Lượng Công Đức Trang Nghiêm Oai Đức, kiếp tên Vô Lượng Hống Thanh, hiện có Phật hiệu Hư Không Hống Thanh Tịnh Diệu Trang Nghiêm Quang Minh Chiếu Như Lai. Nếu có Thiện nam tử Thiện nữ nhơn tịnh tín thọ trì danh Phật ấy thì nơi sanh ra là chủng tộc tôn quí, thông huệ giỏi thông đạt văn từ thế tục, phát ngôn được người tín thọ, trong các địa đầy đủ thanh tịnh giới định huệ giải thoát giải thoát trí kiến, có túc mạng trí được ngũ thần thông cũng sẽ được Phật thập bát bất cộng pháp mau thành Vô thượng Bồ đề.”
  Đức Thế Tôn nói kệ rằng:
  "Nếu người thọ trì danh Phật ấy
  Sanh ra chưa hề rời chư Phật
  Có đủ tám thứ phạm âm thanh
  Mau chứng quả Bồ đề Vô thượng.
  Lại này Công Đức Hoa! Phương dưới có thế giới tên Chủng Chủng Âm Thanh, kiếp tên Tích Tập Trí Huệ, hiện có Phật hiệu Nhứt Thiết Pháp Môn Thần Biến Oai Đức Quang Minh Chiếu Diệu Như Lai. Nếu có Thiện nam tử Thiện nữ nhơn tịnh tín thọ trì danh Phật ấy thì chuyển thân sẽ được Đà la ni tên Thành tựu Chánh giác sẽ có thể thọ trì pháp được nói của chín mươi câu chi đức Phật Như Lai, một đời sẽ được Vô thượng Bồ đề.”
  Đức Thế Tôn nói kệ rằng:
  "Nếu người thọ trì danh Phật ấy
  Được thành Chánh giác Đà la ni
  Hay trì chánh pháp vô lượng Phật
  Một đời chứng được đại Bồ đề.”


  Còn đây là hai dnah hiệu trong kinh Quán Thế Âm Thọ kí
  Kim Quang Sư Tử du Hí Phật thời quá khứ với Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai tương lai nếu có người nữ nào nghe đều chuyển thân nữ đẩy lui 40 ức kiếp sinh tử tội đều được bất thoái chuyển . Chuyển thân luôn được gặp Phật nghe nhận chánh pháp .cúng dường chúng tăng , xuất gia thành vô ngại biện mau được Đà la ni

  Đây là trong kinh 5 ngàn 5 trăm danh hiệu Phật và đà la ni ( lược tóm )
  Nam mô Vô Cấu Phật
  Nếu đọc nói tên Phật này được trí huệ vô tận

  Nam mô Nhật Nguyệt Đăng Phật
  Nếu đọc nói danh hiệu Phật này được bất thoái chuyển . Nếu có người nữ nghe danh hiệu Phật này thì đó là thân nữ cuối cùng , không còn nhận lại

  Nam mô Cam Lộ Di Lưu Phật
  Nếu đọc nói tên Phật này thì giả như thế giới đầy kim diệp và 7 báu cầm lấy đem bồ thí thì không bằng 1 phần nhỏ

  Nam mô Phổ Hương Phật
  Nếu đọc nói tên hiệu của Phật này thì mỗi lỗ chân lông tiết ra vô lượng hương ,đang thọ nhận hương thơm của các cõi Phật . Thu hoạch vô lượng công đức

  Nam mô Tịnh Quang Phật
  Nếu đọc nói tên Phật này thì ví như đem bảy báu đầy các cõi phật nhiều như cát sông hằng đem bố thí không bằng 1 phần nhỏ

  Nam mô Pháp Thượng Phật
  Nếu đọc nói danh phật này , hay viên mãn Phật pháp

  Nam mô Đại Chúng Giả Phật
  Nếu đọc nói danh phật này , các phật pháp đều viên mãn

  Nam mô Vô Biên Hương Quang Minh Phật
  Nếu đọc nói danh hiệu Phật này được bất thoái chuyển

  Nam mô Hỏa Quang Phật
  Nếu đọc nói tên Phật này , ngày đêm tăng thêm tích tụ phúc

  NBam mô Nguyệt Đăng Minh Phật
  Nếu đọc nói tên Phật này , ở trong thế gian có thể kham làm phước điền

  Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật
  Nếu đọc nói tên phật này hay thanh tịnh các nghiệp

  Nam mô Phổ Quang Tối Thượng Công Đức Xưng Tụ Vương Phật -- Nam mô Chính Trụ Ma Ni Tích Tụ Vương Phật
  Nếucó người nữ nghe danh hiệu hai Như lai này thì bỏ nghiệp nữ nhân , trừ bỏ tội trong 4 vạn kiếp ,được bất thoái với quả Bồ đề . Thường được gặp Phật , nghe pháp , cúng dường chúng tăng , ở đời sau sẽ được xuất gia . Không bao lâu đắc vô ngại biện tài


  NAM MÔ BẢO NGUYỆT TRANG NGHIÊM THỦ UY ĐỨC MINH TỰ TẠI VƯƠNG PHẬT

  Đa trí tha . Hạt la đát nê . Hạt la đát nê . Hạt la , đát na sí , la nê . Hạt La đát na bát la đê mạn thất đế , Hạt la , đát na tam bà tì . Hạt la , đát na yết tì . Hạt la , đát độ , đạc yết đế . Sóa ha

  Nếu có thiện nam tín nữ thực hành đạo Bồ tát , đọc nói danh hiệu của BẢO NGUYỆT TRANG NGHIÊM THỦ UY ĐỨC MINH TỰ TẠI VƯƠNG NHƯ LAI A LA HA TAM MIỂU TAM PHẬt ĐÀ đó cùng với đã nghe và tin hiểu đà la ni này . Khi người đó buông bỏ thân mạng , đời sau làm chuyển luân vương , trực tiếp nhìn thấy Phật xuất hiện ở đời đã nhìn thấy Như Lai rồi thì có thể làm vô lượng cúng dường , tịnh tu phạm hạnh , rốt ráo đến Niết Bàn . Lại được đà la ni tên là Thập Chuyển . Được nhìn thấy chư Như Lai làm bất khả tư nghì cúng dường , nhìn thấy chư Phật nhiều như cát sông Hằng , trừ bỏ trăm triệu kiếp tội . Không bao giờ quên mất tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, được thân Na La Diên . Có một cốt cách ngay thẳng khó có thể bẻ gãy khuất phục . Được thân 32 tướng tốt , trang nghiêm bằng giọng phạm âm , rời xa nơi bất ổn , được chốn an ổn

  Nếu trong 7 ngày đêm đọc tên Như Lai đó
  Nhận được Thiên nhãn thanh tịnh diệu
  Vô biên tịnh nhãn Phật sở xưng
  Đã nhận được thiên nhãn thanh tịnh
  Mắt thịt của người đó cũng thanh tịnh
  Được thấy vô lượng vô biên Phật
  Lượng đó giống như cát sông Hằng
  Đều được cúng dường các Phật đó
  Được nghe pháp rồi thọ trì
  <Nhược nhãn sở kiến chư nhân đẳng
  Mạc bất thiện ngôn tướng úy dụ
  Vãng tích tằng kinh cúng dường Phật
  Tinh cập sở tác bất tư nghì
  Nhất thiết tất đắc tâm niệm trì>
  Đều do nghe được tên phật ấy
  Còn đây là danh hiệu trích torng kinh 1 ngàn 5 trăm danh hiệu Phật

  Quy mạng = Nhất Tâm kính lễ

  Phạm Vương Phật quy mạng trừ 3 vạn 6 trăm kiếp tội
  Bất Thoái Chuyển Luân Thành Thủ Phật quy mạng trừ ngàn triệu kiếp tội
  Đại Dữ Quang Minh Phật quy mạng trừ 8 vạn 6 ngàn kiếp tội
  Pháp Chủng Tôn Phật quy mạng trừ 409 kiếp tội
  Bảo Cái Chiếu Không Phật quy mạng trừ 600 kiếp tội
  Đế Tràng Phật Quy mạng ngài trừ 896 kiếp tội
  Phạm Ức Phật trừ 67 kiếp tội
  Bảo Hỏa Phật quy mạng ngài thì không còn thoái chuyển nhanh thành phật đạo
  Tịnh Nguyệt Sung Xưng Quang Minh Phật quy mạng ngài trừ 160 kiếp tội
  A Di Đà phật nghe tên nhất tâm ham thích đọc nhớ , vui mừng thì sinh vô lượng phúc rời bỏ 3 ác đạo mạng chung được phật tiếp dẫn
  Thù Thắng Phật ham thịch đọc nhớ thì có thể hàng phục Ma chúng trừ bỏ 60 kiếp tội
  Tạp Âm Phật nghe danh vui mừng tin ưa ham thích đọc nhớ thì được âm thanh như Phật ở trong chúng nói Pháp trừ bỏ 80 kiếp tội
  Kim Cương Bộ Tinh Tiến Phật quy mạng ngài trừ 100 kiếp tội
  Duy Việt Trang Nghiêm Tự Tại Vương Thần Thông Phật quy mạng ngài trừ 59 kiếp tội
  Diệu Lạc Phật nhất tâm kính lễ trừ 500 kiếp tội
  Vô Lượng Tràng Phan Phật nhất tâm kính lễ trừ 500 kiếp tội
  Vô Lượng Tràng Phật nhất tâm kính lễ trừ 80 kiếp tội
  Đại Quang Phổ Biến Phật nhất tâm kính lễ trừ 92 kiếp tội
  Bảo Tràng Phật nhất tâm kính lễ trừ 79 kiếp tội
  Tịnh Quang Phật nhất tâm kính lễ trừ 200 kiếp tội
  Bảo Thượng Phật nhất tâm kính lễ trừ 181 kiếp tội
  Thụ Căn Hoa Vương Phật nhất tâm kính lễ trừ 313 kiếp tội
  Duy Việt Trang Nghiêm Phật nhất tâm kính lễ trừ 900 kiếp tội
  Khai Hóa Bồ Tát Phật nhất tâm kính lễ trừ 81 kiếp tội
  Kiến Vô Oán Cụ Phật nhất tâm kính lễ trừ 63 kiếp tội
  Nhất Thừa Độ Phật nhất tâm kính lễ trừ 64 kiếp tội
  Đức Nội Phong Nghiêm Phật nghe tên vui mừng ham thích tụng đọc , nhất tâm kính lễ được bất thoái chuyển nhanh thành chánh giác . Trừ bỏ tội chết 1 kiếp , sau khi sinh đời sau được 6 thần thông được đoan chánh , luôn tôn quý có thể trừ diệt dây buộc tham dục 6 tình , không bệnh , sinh thường trực tiếp gặp Phật nghe pháp , gặp tăng . Rời bỏ 8 nạn , thường đủ tịnh giới , Tâm không hoặc loạn cho đến được Niết bàn .
  Kim Cang Kiên Cô Tiêu Phục Hoại Nghiêm Phật nghe tên vui mừng ham thích tụng đọc , được bất thoái chuyển trừ bỏ 10 vạn ức kiếp tội
  Bảo Nguyệt Quang Minh Phật nghe tên vui mừng ham thích tụng đọc sinh đời sau được chánh định , Tự nhìn thấy các Phật nói pháp quý báu .
  Hiền Tối Phật nghe tên vui mừng ham thích đọc tụng sinh đời sau được túc mạng trí , cho đến thành Chinh Giác
  Bảo Liên Hoa Bộ Phật nghe tên phật tin ưa ham thích tụng đọc ở nơi hiện tại được sinh được mọi người cung kính . Nhất tâm kính lễ người nữ sẽ thành thân nam được thành Bồ tát bất thoái chuyển
  Hoại Ma La Võng Độc Bộ Phật nhất tâm kính lễ trừ 100 kiếp tội
  Sư Tử Hống Lực Phật nhất tâm kính lễ trừ 210 kiếp tội
  Bi Tinh Tiến Phật nhất tâm kính lễ trừ 1 ngàn triệu kiếp tội
  Xuất Sơn Hải Tự Tại Vương Đoạn Nghi Bạt Dục Trừ Minh Phật nhất tâm kính lễ trừ 36 triệu kiếp tội
  Ý Vô Khủng Cụ Uy Mao Bất Kiên Phật nhất tâm kính lễ trừ 8 vạn kiếp tội
  Sư Tử Phật nhất tâm kính lễ trừ 60 kiếp tội
  Danh Xưng Viễn Văn Phật nhất tâm kính lễ trừ 8 vạn kiếp tội
  Pháp Danh Hiệu Phật nhất tâm kính lễ trừ 72 kiếp tội
  Phụng Pháp Phật nhất tâm kính lễ trừ 82 vạn 3 ngàn kiếp tội
  Pháp Tràng Phật nhất tâm kính lễ trừ 12 vạn 3 ngàn 1 trăm triệu kiếp tội


  Đây là 10 vị Phật trong kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ tát
  Đức Phật ở phương Đông Nam tên là Bảo Tạng Trang Nghiêm
  Đức Phật ở phương Nam tên là Chiên Đàn Ma Ni Quang
  Đức Phật ở phương Tây Nam tên là Kim Hải Tự Tại Vương
  Đức Phật ở phương Tây tên là Đại Bi Quang Minh Vương
  Đức Phật ở phương Tây Bắc tên là Ưu Bát La Liên Hoa Thắng
  Đức Phật ở phương Bắc tên là Liên Hoa Tu Trang Nghiêm Vương
  Đức Phật ở phương Đông Bắc tên là Kim Cương Kiên Cường Tự Tại Vương
  Đức Phật ở phương trên, tên là Thù Thắng Nguyệt Vương
  Đức Phật ở phương dưới, tên là Nhật Nguyệt Quang Vương
  Nếu có chúng sinh được nghe tên hai Phật ở mười phương , liền được trừ diệt tội của trăm ngàn vạn kiếp sinh tử. Huống chi là thọ trì, đọc tụng, lễ bái, cúng dường”

  Đoạn này trong kinh địa tạng
  Trong quá khứ, vô số kiếp vô số, có đức Phật xuất thế danh hiệu Vô biên thân như lai. Nam tử hay nữ nhân nào nghe được danh hiệu của ngài mà sinh tâm tôn kính, thì dẫu chỉ trong chốc lát, người ấy cũng vượt được tội nặng sinh tử trong bốn mươi kiếp, huống chi còn biết đắp vẽ hình tượng của ngài mà hiến cúng và xưng tụng. Cái phước mà người này được thật vô lượng vô biên.

  Trong quá khứ, cách nay những kiếp nhiều như cát sông Hằng, có đức Phật xuất thế danh hiệu Bảo tánh như lai. Nam tử hay nữ nhân nào nghe được danh hiệu của ngài mà phát tâm qui y, thì dẫu chỉ bằng thì gian đàn chỉ một cái, người ấy đối với tuệ giác vô thượng cũng không còn thoái chuyển.

  Trong quá khứ, có đức Phật xuất thế danh hiệu Ba đầu ma thắng như lai. Nam tử hay nữ nhân nào được danh hiệu của ngài lướt qua thính giác, thì người ấy sẽ được ngàn lần sinh lên sáu tầng trời Dục giới, huống chi còn biết chí tâm mà trì niệm danh hiệu ấy.

  Trong quá khứ, lâu đến hai lần không thể nói hết về kiếp vô số, có đức Phật xuất thế danh hiệu Sư tử hống như lai. Nam tử hay nữ nhân nào nghe được danh hiệu của ngài mà phát tâm qui y, thì dẫu trong chốc lát mà thôi, người ấy cũng gặp được vô lượng chư Phật xoa trên đỉnh đầu mà thọ ký cho.

  Trong quá khứ, có đức Phật xuất thế danh hiệu Câu lưu tôn như lai. Nam tử hay nữ nhân nào nghe được danh hiệu của ngài mà chí thành chiêm bái xưng tụng, thì người ấy, trong pháp hội của ngàn đức Phật đà thuộc về Hiền kiếp này, đều làm vị Phạn vương, và được sự thọ ký tối thượng.

  Trong quá khứ, có đức Phật xuất thế danh hiệu Tỳ bà thi như lai. Nam tử hay nữ nhân nào nghe được danh hiệu của ngài thì trong thì gian rất lâu dài không còn sa vào đường dữ, thường sinh trong nhân loại hay trên chư thiên, hưởng sự yên vui tuyệt diệu.

  Trong quá khứ, với những kiếp nhiều bằng số cát của vô lượng vô số sông Hằng, có đức Phật xuất thế danh hiệu Bảo thắng như lai. Nam tử hay nữ nhân nào nghe được danh hiệu của ngài thì người ấy tuyệt đối hết còn sa vào đường dữ, thường ở trên chư thiên mà hưởng sự yên vui tuyệt diệu.

  Trong quá khứ, có đức Phật xuất thế danh hiệu Bảo tướng như lai. Nam tử hay nữ nhân nào nghe được danh hiệu của ngài mà sinh lòng tôn kính, thì người ấy không lâu sẽ thực hiện đạo quả La hán.

  Trong quá khứ, vô lượng kiếp vô số, có đức Phật xuất thế danh hiệu Ca sa tràng như lai. Nam tử hay nữ nhân nào nghe được danh hiệu của ngài thì vượt được tội lỗi sinh tử trong một trăm đại kiếp.

  Trong quá khứ, có đức Phật xuất thế danh hiệu Đại thông sơn vương như lai. Nam tử hay nữ nhân nào nghe được danh hiệu của ngài thì người ấy được gặp hằng sa chư Phật, được các ngài nói Phật pháp cho một cách đầy đủ, và quyết chắc thành tựu tuệ giác vô thượng.

  Trong quá khứ, có đức Tịnh nguyệt như lai, đức Sơn vương như lai, đức Trí thắng như lai, đức Tịnh danh vương như lai, đức Trí thành tựu như lai, đức Vô thượng như lai, đức Diệu thanh như lai, đức Mãn nguyệt như lai, đức Nguyệt diện như lai ... Các đức Như lai như vậy nhiều đến số lượng không thể nói hết. Bạch đức Thế tôn, hiện tại và vị lai, hết thảy mọi người, bất cứ chư thiên hay nhân loại, bất cứ nam tử hay nữ nhân, chỉ được trì niệm danh hiệu của một ngài, công đức cũng đã vô lượng, huống chi được trì niệm nhiều danh hiệu. Những người ấy, lúc sống cũng như lúc chết, tự được ích lợi lớn lao, không bao giờ còn bị sa vào đường dữ.

  Những kẻ sắp chết, thân nhân trong nhà, dầu chỉ một người biết vì kẻ ấy mà cao tiếng niệm danh hiệu của một đức Phật đi nữa, kẻ ấy, ngoại trừ năm thứ nghiệp dữ vô gián, dư ra, nghiệp dữ của những quả khổ khác đều tan biến hết thảy. Năm thứ nghiệp dữ vô gián tuy cực kỳ nặng nề, sẽ sa vào địa ngục ấy với cái kiếp cả ức năm vẫn chưa thoát khỏi, nhưng mà nhờ lúc sắp chết được người khác niệm cho danh hiệu của Phật, nên nghiệp dữ ấy cũng tiêu dần đi, huống chi có kẻ tự mình niệm được danh hiệu của Phật. Kẻ ấy, phước được đã vô lượng mà tội diệt cũng vô lượng.

  Các đoạn dưới đây trong kinh vạn phật

  Nam mô Tam Muội Thủ Thắng Phật.
  Nam mô Vô Cấu Phấn Tấn Bồ Tát.
  Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân thọ trì danh Phật, Bồ Tát này, siêu vượt thế gian 30 kiếp

  Nam mô Nhựt Luân Quang Minh Thắng Phật.
  Nam mô Nhựt Quang Minh Bồ Tát.
  Nếu người thọ trì tên Phật, Bồ Tát này, siêu vượt thế gian ngàn kiếp.

  Nam mô Phổ Cái Phật.
  Nếu Thiện nam tử thọ trì hiệu Phật này, siêu vượt thế gian bốn đại kiếp, thường hiện sinh truớc chư Phật, Bồ Tát, chẳng còn làm tội năm nghịch.

  Nam mô Tam Muội Thắng Phấn Tấn Phật.
  Nếu Thiện nam tử thọ trì hiệu Phật này, đặng ngàn tam muội, siêu vượt thế gian vô lượng ngàn kiếp đồng công đức Di Lặc Bồ Tát.

  Nam mô Bảo Cu Tô Ma Thân Quang Minh Thắng Phật.
  Nếu người thọ trì danh hiệu Phật này, siêu vượt thế gian chẳng thể đếm kiếp.

  Nam mô Tối Thắng Ba Ðầu Ma Phấn Tấn Thắng Phật.
  Nếu người thọ trí danh Phật này, siêu vượt thế gian bốn mươi kiếp.

  Nam mô Vô Lượng Hương Thắng Phật.
  Nếu Thiện nam tử thọ trì danh hiệu Phật này, siêu vượt thế gian vô lượng kiếp, thướng đặng túc mạng

  Nam mô Bảo Hoa Phấn Tấn Như Lai.
  Nếu người thọ trì đọc tụng danh Phật này, đặng ngàn tam muội, các chúng sanh qui mạng người ấy, được chư Phật Như Lai khen ngợi, người ấy siêu vượt thế gian ngàn kiếp, chẳng lâu chuyển pháp luân.

  Nam mô Ðại Quang Minh Như Lai.
  Nếu Thiện nam tử thọ trì tên Phật này, siêu vượt thế gian bốn mươi kiếp.

  Nam mô Bảo Tạng Phật.
  Nếu Thiện nam tử thọ trì tên hiệu Phật này, siêu vượt thế gian sáu mươi kiếp

  Nam mô Bảo Thắng Phật.
  Nếu Thiện nam tử thọ trì tên Phật này, nếu có người xả bảy báu như núi Tu Di để dùng bố thí đến hằng hà sa thế giới, nếu có người thọ trì đọc tụng danh hiệu Phật này, phước ấy hơn kia.

  Nam-mô Thiên Kim-Cang Phật,
  Nam-mô Vô Cấu Quang Phật.
  Nam-mô Lạc Trang-nghiêm Tư Duy Phật.
  Nam-mô Vô Cấu Nguyệt-Tràng Xưng Phật.
  Nam-mô Hoa Quang Phật.
  Nam-mô Hỏa Quang Phật.
  Nam-mô Bảo Thượng Phật.
  Nam-mô Vô-Úy Quang Phật.
  Nam-mô Viễn-Ly Chư Úy Kinh Bố Phật.
  Nam-mô Sư-Tử Phấn Tấn Lực Phật.
  Nam-mô Kim-Quang Minh-Vương Phật.
  Nếu có Thiện Nam Tử Thiện nữ nhân, mười ngày đọc tụng ngẫm nghĩ danh Phật này ắt xa lìa tất cả nghiệp chướng.
  Nam-mô Phổ Quang Minh Phật.
  Nam-mô Tự Tại Tràng Vương Phật.
  Nam-mô Quá Chủng-Chủng Ðịch-Ðối Phấn Tấn Phật.
  Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Quang Minh Thắng Phật.
  Nam-mô Vô Chướng Ngại Phật.
  Nam-mô Bảo Ba-Ðầu-Ma Phấn Tấn Thắng Phật.
  Nam-mô Bảo Hoa Thiện-Trụ Sơn Tự Tại Vương Phật.
  Nam-mô Trí Cự Phật.
  Nam-mô Quang Minh Phật.
  Nam-mô Nan-Hàng Phục Phật.
  Nam-mô Phổ Chiếu Thập Phương Thế Giới Phật.
  Nam-mô Ðại Hải Phật.
  Nam-mô Bảo Tạng Phật.
  Nam-mô Ngân-Tràng Phật.
  Nam-mô Tràng Nhựt Vương Phật.
  Nam-mô Oai Ðức Tự Tại Vương Phật.
  Nam-mô Giác Vương Phật.
  Nam-mô Thập Lực Tự Tại Vương Phật.
  Nam-mô Bình Ðẳng Tác Phật.
  Nam-mô Chiên Ðàn Thắng Phật.
  Nam-mô Sơ Phát Tâm Tư Duy Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.
  Nam-mô Phiền Não Vô Ngại Diệu Thắng Phật.
  Nam-mô Kim Cang Túc Bộ Phật.
  Nam-mô Bảo Tượng Quang Minh Túc Phấn Tấn Phật.
  Nam-mô Hàng-Phục Chư-Ma-Nghi Phấn Tấn Phật.
  Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng danh chư Phật này, một kiếp a tằng kỳ siêu vượt thế gian chẳng vào đường dữ.
  Từ thế giới này, hướng đông qua trăm ngàn ức thế giới, có thế giới Phật, tên Nhiên Ðăng, đất nước ấy có Phật hiệu Bảo Tập, A-La-Ha, tam miệu tam Phật đà, hiện nay nói pháp.
  Nam-mô Bảo Tập Phật.
  Xá Lợi Phất ! Nếu có Thiện nam tử Thiện nữ nhơn đặng tên Phật ấy chí tâm thọ trì nhớ nghĩ, Thiện nam tử Thiện nữ nhơn ấy rốt ráo đặng tam muội bảy giác phần, đặng chẳng thối chuyển tâm A-nậu đa-la-tam-miệu tam Bồ-Ðề, siêu vượt thế gian sáu mươi kiếp. Bấy giờ Thế Tôn dùng kệ tụng rằng : Hướng Ðông giới Nhiên Ðăng có Phật tên Bảo Tập. Nếu người nghe tên ấy siêu đời sáu mươi kiếp.
  Xá Lợi Phất ! Hướng Ðông có thế giới tên Bảo Tập, thế giới ấy có Phật hiệu Bảo Thắng, A-la-ha, tam miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói Pháp.
  Nam-mô Bảo Thắng Phật.
  Nếu có Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, chí tâm thọ trì, nhớ niệm đọc tụng, chắp tay lễ bái. Nếu lại có Thiện nam tử Thiện nữ nhơn đem trân châu báu đầy đủ Tam Thiên Ðại Thiên Thế Giới bố thí, như thế ngày ngày bố thí đầy đủ một trăm năm. Phước đức bố thí như thế, so công đức chí tâm lễ bái trước, trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng một, cho đến toán số thí dụ cũng chẳng bằng một.
  Bấy giờ, Thế Tôn dùng kệ tụng rằng :
  Thế giới Bảo Tập có Phật Bảo Thắng.
  Nếu người nghe danh thí chẳng bằng một.
  Xá Lợi Phất ! Từ hướng đông này qua tám trăm thế giới, có thế giới Phật tên Hương Tích, thế giới đó có Phật tên Thành Tựu Lô-Xá-Na, a-la-ha, tam miệu tam Phật Ðà, hiện nay nói Pháp.
  Nếu người nghe tên Phật ấy, thọ trì đọc tụng, nhớ niệm lễ bái, siêu vượt thế gian năm trăm kiếp.
  Nam-mô Thành-Tựu Lô-Xá-Na Phật.
  Xá Lợi Phất ! Từ thế giới này, hướng đông, qua ngàn thế giới, tên Thọ Ðề Bạt Ðề, thế giới đó có Phật tên Lô-Xá-Na kính tượng, A-la-ha tam miệu tam Phật Ðà, hiện nay nói Pháp.
  Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe hiệu Phật ấy, thọ trì đọc tụng, chí tâm nhớ niệm, cung kính lễ bái, đặng thoát ba đường dữ.
  Nam-mô Lô-Xá-Na Kính Tượng Phật.
  Xá Lợi Phất ! Từ hướng đông này qua hai ngàn thế giới, có đất nước Phật tên Vô Lượng Quang Minh Công Ðức đó có Phật tên Lô Xá Na Quang Minh A-la-ha tam-miệu tam Phật Ðà. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe danh Phật ấy, năm thể gieo đất, lòng sâu kính trọng, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, người ấy siêu việt thế gian ba mươi kiếp.
  Nam-mô Lô-Xá-Na Quang Minh Phật.
  Xá Lợi Phất ! Hướng đông qua ngàn thế giới, có đất nước Phật, tên Khả Lạc, Phật ấy tên Bất Ðộng, ứng-cúng, chánh biến tri. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe danh Phật ấy, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, người ấy rốt ráo chẳng lui A-nậu-đa-la tam-miệu tam Bồ-Ðề, tất cả các ma chẳng thể động đặng.
  Nam-mô Bất Ðộng Phật.
  Xá Lợi Phất ! Hướng đông qua ngàn thế giới có đất nước Phật, tên chẳng khá lường, xứ đó có Phật tên Ðại Quang Minh, A-La-Ha, Tam miệu tam Phật Ðà, hiện đang nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe danh Phật Quang Minh ấy, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, người ấy thường chẳng lìa tất cả chư Phật Bồ-Tát, rốt ráo đặng chẳng thối chuyển tâm A-nậu-đa-la tam-miệu tam Bồ-Ðề.
  Nam-mô Ðại Quang Minh Phật.
  Xá Lợi Phất ! Từ thế giới này, hướng đông qua sáu mươi ngàn thế giới, có đất nước tên Nhiên Ðăng. Phật tên chẳng khá Lường Tiếng A-La-Ha, tam-miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe danh Phật chẳng khá lường Tiếng ấy, ba lần nói, người ấy rốt ráo chẳng đọa ba đường dữ, định đặng A-nậu-đa-la tam-miệu tam Bồ-Ðề.
  Nam-mô Vô Lượng Thinh Như Lai. ( 3 lần )
  Xá Lợi Phất ! Lại qua thế giới ấy, qua ngàn đất nước Phật, có thế giới ấy tên Không Bụi ( Vô Trần ) đó có Phật tên A-Di-Ðà Cù-Sa, A-La-Ha, tam-miệu tam Phật Ðà, hiện nay nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe danh Phật ấy, lòng sâu kỉnh trọng, thọ trì đọc tụng, cung kỉnh lễ bái, người ấy siêu việt thế gian ba mươi hai kiếp.
  Nam-mô A-Di-Ðà Cù-Sa Phật.
  Xá Lợi Phất ! Lại qua hai chục ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Nan Thắng, xứ ấy có Phật tên Ðại Xưng, A-La-Ha, tam-miệu tam Phật Ðà. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ Nhơn nghe tên Phật ấy chắp tay nói như vầy :
  Nam-mô Ðại Xưng Như Lai.
  Nếu lại có người đem bảy báu bằng núi Tu-Di, ngày ngày bố thí, mãn một trăm năm, sánh công-đức nghe danh Phật này lễ bái, trăm phần chẳng kịp một, nhẫn đến số toán, cũng chẳng kịp một. Xá Lợi Phất ! Lại qua tam thiên thế giới, có đất nước tên Quang Minh, Phật hiệu Bảo Quang Minh,A-La-ha, tam-miệu tam Phật-Ðà, nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn thọ trì danh Phật ấy, siêu việt thế gian một trăm kiếp, đặng chẳng lui nhứt A-nậu-đa-la tam-miệu tam Bồ-Ðề. Nếu người chẳng tin nghe danh đặng phưóc, người ấy quyết định đọa địa ngục A-Tì, đầy đủ một trăm kiếp.
  Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
  Xá Lợi Phất ! Hướng đông qua mười ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Quang-Minh-Chiếu, xứ ấy có Phật hiệu Ðắc Ðại Vô Úy, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Ðà, hiện nay nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, thọ trì đọc tụng, cung kỉnh lễ bái, người ấy rốt ráo đặng không sợ lo, nhiếp lấy vô lượng vô biên nhóm công đức.
  Nam-mô Ðắc Ðại Vô Úy Phật.
  Xá Lợi Phất ! Qua ngàn đất nước Phật thứ bảy, có thế giới tên Ma-Ni Quang-Minh, xứ đó có Phật hiệu Nhiên-Ðăng-Hỏa, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, chí tâm cung kính lễ bái, thọ trì đọc tụng, người ấy nhiếp đặng mười Lực của Như Lai.
  Nam-mô Nhiên Ðăng Hỏa Phật.
  Xá Lợi Phất ! Lại qua tám ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Chân Thật, trong thế giới đó có Phật hiệu Thật Thinh, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, thọ trì đọc tụng, chí tâm lễ bái, người ấy rốt ráo đặng bốn Thánh-Ðế, rốt ráo đặng A-nậu-đa-la tam-miệu tam Bồ-Ðề.
  Nam-mô Thật Thinh Phật.
  Xá Lợi Phất ! Lại qua hai mươi ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Quang Minh, Phật hiệu Vô Biên Vô Cấu, A-la-ha, tam miệu tam Phật Ðà, hiện nay nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, chí tâm sinh tin, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, nếu lại có người đem bảy báu đầy tam thiên đại thiên thế giới bố thí, so công đức nghe hiệu Phật vô cấu, thọ trì đọc tụng, ngàn muôn phần chẳng bằng một, nhẫn đến số toán không thể bằng kịp. Vì cớ sao ? Nếu chúng sinh gốc tội sâu dày chẳng đặng nghe danh Phật Vô Cấu.
  Nếu có Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe tên Như Lai ấy, người ấy chẳng phải ở nơi chỗ một đức Phật trồng các căn lành, người ấy chính là ở chỗ trăm ngàn muôn đức Phật trồng các căn lành, người ấy siêu vượt thế gian bốn mươi tám kiếp.
  Nam-mô Vô Biên Vô Cấu Phật.
  Xá Lợi Phất ! Hướng đông qua chín ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Diệu Thinh, Phật hiệu Nguyệt Thinh, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, thọ trì đọc tụng, chí tâm lễ bái, người ấy sẽ đặng tất cả công đức, phép trắng đầy đủ , như trăng đầy, rốt ráo đặng A-nậu đa-la tam-miệu tam Bồ-Ðề.
  Nam-mô Nguyệt Thinh Phật.
  Xá Lợi Phất ! Lại qua mười ngàn đất nước Phật có thế giới tên Vô Úy, Phật hiệu Vô Biên Xưng, A-la-ha, tam-miệu tam Phật-Ðà, hiện tại nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe danh Phật ấy, thọ trì đọc tụng, hồ quì chắp tay, gối hữu đặt đất, ba lần nói như vầy :
  Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Minh Thế Tôn. ( 3 lần )
  Người ấy mau thành A-nậu đa-la tam-miệu tam Bồ-Ðề.
  Xá Lợi Phất ! Lại qua ba mươi ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Vô Cấu, Phật hiệu Vô Cấu Quang Minh, A-la-ha, tam-miệu tam Phật-Ðà, hiện tại nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn, Trời, Rồng, Dạ Xoa, La Sát, hoặc ngưòi chẳng phải người nghe danh hiệu Phật ấy, rốt ráo chẳng lui A-nậu đa-la tam-miệu tam Bồ-Ðề chẳng vào đường dữ.
  Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
  Xá Lợi Phất ! Hướng đông qua mười ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Bách Quang Minh, Phật hiệu Thanh Tịnh Quang Minh, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói Pháp. Nếu Trời, Rồng, Dạ Xoa, người chẳng phải người, nghe danh Phật ấy, ắt đặng thân người, xa lìa tham sân si phiền não. Nếu người nghe chẳng tin, sáu mươi ngàn kiếp, đọa địa ngục lớn.
  Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Phật.
  Xá Lợi Phất ! Lại quá trăm đất nước Phật, có thế giới tên Thiện Ðức, Phật hiệu Nhật Quang Minh, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói Pháp. Nếu người rốt ráo tâm thanh tịnh, nói danh Phật này, chỗ đặng công đức đầy đủ như vầng mặt nhật, rốt ráo hay hàng phục tất cả các ma ngoại đạo, siêu việt thế gian ba mươi kiếp.
  Nam-mô Nhật Quang Minh Phật.
  Xá Lợi Phất ! Lại qua sáu mươi ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Trụ Thất Giác Phần, Phật hiệu Vô Biên Bảo, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói Pháp. Nếu người nghe danh Phật ấy, người ấy đầy đủ đặng bảy giác phần, hay để chúng sinh đặt trong báu thắng, rốt ráo thành tựu nhóm vô lượng công đức.
  Nam-mô Vô Biên Bảo Phật.
  Xá Lợi Phất ! Lại qua trăm ngàn ức đất nước Phật có thế giới tên Viễn Ly Nhứt Thiết Ưu Não, Phật hiệu Diệu Thân, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói Pháp. Nếu người nghe tên Phật ấy, chí tâm kỉnh lễ, đọc tụng thọ trì, người ấy quyết định xa lìa tất cả các chướng, chẳng vào đường dữ siêu vượt thế gian vô lượng kiếp.
  Nam-mô Diệu Thân Phật.
  Xá Lợi Phất ! Lại qua na-do-tha đất nước Phật có thế giới tên Bình Ðẳng, xứ ấy có Phật hiệu Pháp Quang Minh Thanh Tịnh Khai Phu Liên Hoa, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói Pháp. Nếu người đặng nghe danh Như Lai ấy, thọ trì chẳng quên, mãi lìa ba đường dữ.
  Nam-mô Pháp Quang Minh Thanh Tịnh Khai Phu Liên Hoa Phật.
  Xá Lợi Phất ! nếu Tỳ-Khưu Tỳ-Khưu-Ni Ưu bà tắc Ưu bà di, muốn sám hối các tội, phải tắm rửa sạch, mặc áo sạch mới, sạch sửa trong thất, trải đặt tòa cao, an để tượng Phật, treo 25 lá phan, các thứ hoa hương cúng dường, tụng niệm danh 25 Phật này, ngày đêm sáu thời sám hối, đầy 25 ngày, diệt các tội 4 trọng 8 cấm v.v.. Thức xoa-ma-na Sa-Di, Sa-Di-Ni cũng như thế.

  Đây là 25 danh hiệu phật trong PHẬT THUYẾT KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI DANH HIỆU ĐÀ LA NI

  BẢO SƯ TỬ TỰ TẠI Như Lai, BẢO VÂN Như Lai, BẢO TRANG NGHIÊM TẠNG Như Lai, SƯ TỬ ĐẠI VÂN Như Lai, VÂN SƯ TỬ Như Lai, TU DI Như Lai, SƯ TỬ HỐNG Như Lai, SƯ TỬ LỢI Như Lai, PHẠM ÂM Như Lai, LIÊN HOA THƯỢNG Như Lai, NHIÊN ĐĂNG Như Lai, LIÊN HOA SINH Như Lai, TỐN NA LA Như Lai, TRÌ HOA Như Lai, TRÌ BẢO Như Lai, PHÁP SINH Như Lai, NHẬT QUANG Như Lai, NHẬT CHIẾU Như Lai, NGUYỆT QUANG Như Lai, VÔ LƯỢNG TẠNG Như Lai, VÔ LƯỢNG TRANG NGHIÊM TẠNG Như Lai, VÔ LƯỢNG QUANG Như Lai, LIÊN HOA TẠNG Như Lai, THIÊN DIỆU ÂM Như Lai, CÂU CHỈ LA ÂM Như Lai. Nếu có người được nghe danh hiệu của các Vị Phật Như Lai như vậy rồi vì người khác diễn nói thì người đó trong 60 ngàn kiếp chẳng hề nghe tên các nẻo ác, huống chi bị đọa vào A Tỳ Địa Ngục “

  Diệu Chân Châu thê giới , Hư Không Công Đức Mục Tĩnh Vô Cấu Quang Đức Tướng Liên Hoa Diễm Lưu Ly Sắc Bảo Thể Hương Thượng Diệu Cúng Dường Dĩ Chúng Diệu Thải Nhi Vĩ Nghiêm Sức Đỉnh Thượng Nhục Kế Diệu Tướng Vô Biên Nhật Nguyệt Quang Minh Nguyện Lực Trang Nghiêm Biến Hóa Trang Nghiêm Quảng Đại Trang Nghiêm Pháp Giới Cao Thắng Vô Nhiễm Bảo Vương Phật Thọ Kí cho Bồ tát Vô Tỷ kế tiếp sẽ thành phật. Nếu có Thiện Nam tử thiện nữ nhân lòng tin thọ trì đọc tụng danh Phật và Bồ-Tát đó, Thiện nam tử Thiện nữ nhân đó siêu vượt cõi Diêm Phù bụi nhỏ số kiếp, đặng Ðà La Ni, tất cả các bịnh dữ chẳng đến thân người đó. ( cái này có nói rộng trong pháp sám hối 12 vị phật )  Còn đây là 100 danh hiệu phật trong kinh Phật thuyết 100 danh hiệu Phật

  1_Nam mô Nguyệt Quang Phật 
  2_ Nam mô A Súc Phật 
  3_ Nam mô Đại Trang Nghiêm Phật
  4_ Nam mô Đa Già La Hương Phật 
  5_ Nam mô Thường Chiếu Diệu Phật 
  6_ Nam mô Chiên Đàn Đức Phật 
  7_ Nam mô Tối Thượng Phật 
  8_ Nam mô Liên Hoa Tràng Phật 
  9_ Nam mô Liên Hoa Sinh Phật 
  10_ Nam mô Bảo Tụ Phật 
  11_ Nam mô A Già Lâu Hương Phật 
  12_ Nam mô Đại Tinh Tiến Phật 
  13_ Nam mô Chiên Đàn Đức Phật 
  14_ Nam mô Hải Phật 
  15_ Nam mô Cự Hải Phật 
  16_ Nam mô Tràng Đức Phật 
  17_ Nam mô Phạm Đức Phật 
  18_ Nam mô Đại Hương Phật 
  19_ Nam mô Đại Sanh Phật 
  20_ Nam mô Bảo Võng Phật 
  21_ Nam mô A Di Đà Phật 
  22_ Nam mô Đại Thí Đức Phật
  23_ Nam mô Đại Kim Trụ Phật 
  24_ Nam mô Đại Niệm Phật 
  25_ Nam mô Ngôn Vô Tận Phật 
  26_ Nam mô Thường Tán Hoa Phật 
  27_ Nam mô Đại Ái Phật 
  28_ Nam mô Sư Tử Hương Thắng Phật 
  29_ Nam mô Dưỡng Đức Phật 
  30_ Nam mô Đế Thích Hỏa Viêm Phật
  31_ Nam mô Thường Lạc Đức Phật 
  32_ Nam mô Sư Tử Hoa Đức Phật 
  33_Nam mô Tịch Diệt Tràng Phật 
  34_ Nam mô Giới Vương Phật 
  35_ Nam mô Phổ Đức Phật 
  36_ Nam mô Phổ Đức Tượng Phật 
  37_ Nam mô Vô Ưu Đức Phật 
  38_ Nam mô Ưu Ba La Hương Phật 
  39_ Nam mô Đại Địa Phật 
  40_ Nam mô Đại Long Đức Phật 
  41_ Nam mô Thanh Tịnh Vương Phật
  42_ Nam mô Quảng Niệm Phật 
  43_ Nam mô Liên Hoa Đức Phật
  44_ Nam mô Xả Hoa Phật 
  45_ Nam mô Long Đức Phật 
  46_ Nam mô Hoa Tụ Phật
  47_ Nam mô Hương Tượng Phật 
  48_ Nam mô Thường Quán Phật 
  49_ Nam mô Chính Tác Phật
  50_ Nam mô Thiện Trụ Phật 
  51_ Nam mô Ni Cồ Lô Đà Vương Phật 
  52_ Nam mô Vô Thượng Vương Phật 
  53_ Nam mô Nguyệt Đức Phật 
  54_ Nam mô Chiên Đàn Lâm Phật 
  55_ Nam mô Nhật Tạng Phật 
  56_ Nam mô Đức Tạng Phật 
  57_ Nam mô Tu Di Lực Phật 
  58_ Nam mô Ma Ni Tạng Phật 
  59_ Nam mô Kim Cương Vương Phật 
  60_ Nam mô Uy Đức Phật
  61_ Nam mô Vô Hoại Phật 
  62_ Nam mô Thiện Kiến Phật 
  63_ Nam mô Tinh Tiến Đức Phật
  64_ Nam mô Đại Hải Phật 
  65_ Nam mô Phước Sa La Thọ Phật 
  66_ Nam mô Bạt Tha Đức Phật 
  67_ Nam mô Phật Thiên Phật 
  68_ Nam mô Sư Tử Tràng Phật
  69_ Nam mô Tỳ Đầu Đức Phật 
  70_ Nam mô Vô Biên Đức Phật 
  71_ Nam mô Đức Trí Phật 
  72_ Nam mô Hậu Đức Phật 
  73_ Nam mô Hoa Tràng Phật 
  74_ Nam mô Tượng Đức Phật 
  75_ Nam mô Tinh Tiến Đức Phật 
  76_ Nam mô Long Đức Phật 
  77_ Nam mô Đức Sinh Phật 
  78_ Nam mô Bảo Tụ Phật 
  79_ Nam mô Đức Bà Tha Tử Phật 
  80_ Nam mô Luận Nghĩa Phật 
  81_ Nam mô Phổ Kiến Phật 
  82_ Nam mô Bảo Sa La Phật
  83_ Nam mô Phổ Xả Phật 
  84_ Nam mô Đại Cúng Dường Đức Phật 
  85_ Nam mô Đại Võng Phật 
  86_ Nam mô Đoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Nghi Vương Phật
  87_ Nam mô Bảo Đức Phật 
  88_ Nam mô Phổ Cái Phật 
  89_ Nam mô Đại Cái Phật 
  90_ Nam mô Thắng Đức Phật 
  91_ Nam mô Thiên Cúng Dường Phật 
  92_ Nam mô Bảo Liên Hoa Phấn Tấn Phật
  93_ Nam mô Hậu Đức Phật 
  94_ Nam mô Trí Tràng Phật 
  95_ Nam mô Bảo Nguyệt Đức Phật 
  96_ Nam mô Ni Cồ Lô Đà Bà Tha Vương Phật 
  97_ Nam mô Thường Đức Phật
  98_ Nam mô Phổ Liên Hoa Phật 
  99_ Nam mô Bình Đẳng Đức Phật 
  100_ Nam mô Long Hộ Cứu Tế Phật

  Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nghe danh hiệu của chư Phật hiện tại đó mà hay thọ trì thì tất cả Ma Chúng(Mārā-saṃgha) đối với người đó chẳng được dịp thuận tiện gây hại, tất cả người ác cũng chẳng được dịp thuận tiện gây hại, đắc được vô lượng vô biên Công Đức thâm sâu, tuỳ theo nơi sinh ra đều đủ Hạnh Bồ Tát (Bodhisatva-caryā). Được Túc Mệnh Thông
  (Purvanivasānusmṛiti-jñānaṃ), dung nhan đoan chính đầy đủ mọi Tướng,thường được gần gũi cúng dường chư Phật, cho đến mau thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tại sao thế ? Này Xá Lợi Phất ! Nếu có nghe danh hiệu của chư Phật đó rồi thọ trì, đọc tụng, cung kính, lễ bái, viết chép, cúng dường, triển chuyển dạy cho người khác sẽ đạt được Công Đức vô lượng vô biên”

  (Có bài kệ khen công đức rất thù thắng mọi người nên kiếm mà xem )

  Còn đây là trong kinh thọ trì danh hiệu 7 vị Phật sanh ra công đức

  Bấy giờ Thế Tôn bảo với tôn giả Xá Lợi Tử:
  - Ta nay nhớ thương tất cả hữu tình, lược thuyết về công đức phát sanh do thọ trì danh hiệu của bảy đức Phật, để cho người nào thọ trì thì sẽ đạt được lợi ích an vui thù thắng. Thầy nên lắng nghe và suy nghĩ thật kỹ, Ta sẽ vì thầy phân biệt giảng thuyết.
  Tôn giả Xá Lợi Tử thưa:
  - Kính bạch Thế Tôn! Con mong ước được nghe.
  Phật bảo Xá Lợi Tử:
  - Ở phương Đông của cõi này có một cõi Phật tên là Ly Cấu Chúng Đức Trang Nghiêm. Cõi đó có Phật hiệu là Luân Biến Chiếu Cát Tường, Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh hạnh viên mãn, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng trượng phu, Điều ngự sĩ, Thiên nhơn sư , Phật, Bạt Già Phạm, hiện đang ở đó, thương xót thế gian, vì các đại chúng thuyết pháp vi diệu, mở bày, chỉ dạy đầu giữa cuối đều thiện, văn nghĩa trong sáng, nhiệm mầu, thuần nhất viên mãn, phạm hạnh thanh bạch. Nếu có người nào được nghe danh hiệu của đức Phật kia, liền được thoát khỏi trăm ngàn câu chi đại kiếp sanh tử mãi bị trôi lăn trong khổ đau kịch liệt, và tùy theo chỗ sanh ra thường biết đời trước. Người nào luôn thọ trì danh hiệu của đức Phật này thì không mất công đức đã đạt như trước, mà lại ở trong trăm ngàn câu chi đại kiếp tùy theo chỗ sanh ra, tâm xa lìa sự ngu si, ở trong trời người nhận lãnh sự vui sướng. Người nào có thể tạo lập hình tượng của đức Phật kia, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen thì không mất công đức đã đạt như trước, lại còn ở vô lượng câu chi đại kiếp tùy theo chỗ sanh ra thường được gặp Phật, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.
  Lại nữa, này Xá Lợi Tử, ở phương Đông của cõi này lại có cõi Phật tên là Diệu Giác Chúng Đức Trang Nghiêm. Cõi đó có Phật hiệu là Diệu Công Đức Trụ Cát Tường Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh hạnh viên mãn, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng trượng phu, Điều ngự sĩ, Thiên nhơn sư, Phật, Bạt Già Phạm, hiện đang ở đó thương xót thế gian, vì các hàng trời người thuyết pháp vi diệu, mở bày chỉ dạy đầu giữa cuối đều thiện, văn nghĩa trong sáng nhiệm mầu, hoàn toàn viên mãn, phạm hạnh thanh bạch. Nếu có người nào được nghe danh hiệu của đức Phật kia liền vượt khỏi tất cả tám nạn, tùy theo chỗ sanh ra thường biết đời trước. Người nào thường hay trì danh hiệu của đức Phật kia thì không mất công đức đã đạt như trước. Lại còn ở nơi vô lượng câu chi đại kiếp tùy theo chỗ sanh ra tâm thường được thông minh sáng suốt, thường ở chốn lành, lãnh thọ các sự vui sướng. Người nào có thể tạo lập hình tượng của đức Phật kia, cung kính cúng dường, tôn trọng, khen ngợi thì không mất công đức đã đạt như trước. Lại còn ở vô lượng câu chi đại kiếp tùy theo chỗ sanh ra thường được gặp Phật, tu hành tất cả Ba-la-mật-đa, thành đại Đạo sư độ vô lượng chúng sanh.
  Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Ở phương Đông của cõi này lại có cõi Phật hiệu là Chúng Sanh Chủ, cõi đó có đức Phật hiệu là Nhất Bảo Cái Vương Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh hạnh viên mãn, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng trượng phu, Điều ngự sĩ, Thiên nhơn sư, Phật, Bạt Già Phạm, hiện đang ở đó thương xót thế gian, vì các đại chúng thuyết pháp vi diệu, mở bày chỉ dạy đầu giữa cuối đều thiện, văn nghĩa trong sáng nhiệm mầu, thuần nhất viên mãn, phạm hạnh thanh bạch. Nếu có người nào được nghe danh hiệu của đức Phật kia liền được xa lìa tất cả khổ não, phước lộc, địa vị, của cải, trân bảo không bị sút giảm, mất mát, chỉ trừ khi người đó ở đời trước gây nhơn ác nghiệp cố định. Người nào thường hay thọ trì danh hiệu đức Phật kia thì sẽ không mất các công đức đã đạt như trước, lại còn thùy theo chỗ sanh ra đều được đầy đủ oai đức lớn, thần thông tự tại, thân tỏa ánh sáng, dáng mạo đoan nghiêm, mọi người đều ưa thấy. Người nào có thể tạo lập hình tượng của đức Phật kia, cúng dường cung kính, tôn trọng, khen ngợi thì không mất công đức đã đạt như trước. Lại còn ở vô lượng câu chi đại kiếp thường không sanh ra nơi thế giới không có Phật, tu hạnh Bồ-tát, đại thệ trang nghiêm, thành Vô thượng giác, làm lợi ích cho tất cả .
  Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Ở phương Đông của cõi này lại có cõi Phật tên là Tự Tại Lực. Cõi đó có Phật hiệu là Thiện Thệ Định Tích, Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh hạnh viên mãn, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng trượng phu, Điều ngự sĩ, Thiên nhơn sư, Phật Bạt Già Phạm, hiện đang ở đó thương xót thế gian, vì các đại chúng thuyết pháp vi diệu, mở bày chỉ dạy đầu giữa cuối đều thiện, văn nghĩa trong sáng, thuần nhất, viên mãn, phạm hạnh thanh bạch. Nếu có người nào được nghe danh hiệu của đức Phật kia thì tâm trí liền được vắng lặng, xa lìa các sự huyên náo, hỗn tạp. Nếu người nào thường thọ trì danh hiệu của đức Phật kia thì không mất công đức đã tạo như trước, lại còn ở vô lượng câu chi đại kiếp tùy theo chỗ sanh ra thân (đầy đủ) bốn oai nghi, hoặc nói, hoặc im, tâm luôn ở trong định. Người nào có thể tạo lập hình tượng của đức Phật kia, cung kính cúng dường, tôn trọng, khen ngợi thì không mất các công đức đã đạt như trước. Lại còn ở vô lượng câu chi đại kiếp tùy theo chỗ sanh ra thường được gặp Phật, mau có thể rốt ráo các môn Đẳng trì, thành bậc Lưỡng túc tôn, độ vô lượng chúng.
  Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Ở phương Đông này lại có cõi Phật tên là Tối Thắng Bảo, cõi đó có Phật hiệu là Bảo Hoa Quang Cát Tường, Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh hạnh viên mãn, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng trượng phu, Điều ngự sĩ, Thiên nhơn sư, Phật Bạt Già Phạm, hiện đang ở đó thương xót thế gian, vì các đại chúng thuyết pháp vi diệu, mở bày chỉ dạy đầu giữa cuối đều thiện, văn nghĩa trong sáng nhiệm mầu, thuần nhất, viên mãn, phạm hạnh thanh bạch. Nếu người nào được nghe danh hiệu của đức Phật kia liền được đầy đủ tuệ hạnh thắng niệm, ở trong bốn chúng thuyết pháp không sợ hãi, lời lẽ oai nghiêm, người nghe đều kính thọ. Người nào thường hay thọ trì danh hiệu của đức Phật kia thì không mất công đức đã đạt như trước, lại còn ở vô lượng câu chi đại kiếp tùy chỗ sanh ra đầy đủ hạnh tuệ niệm, thành tựu trí tuệ bén nhạy, được tính nghe và trì thù thắng. Người nào có thể tạo lập hình tượng của đức Phật kia, cung kính cúng dường, tôn trọng, khen ngợi thì không mất công đức đã đạt như ở trước, lại còn ở vô lượng câu chi đại kiếp tùy theo chỗ sanh ra thường được gặp Như Lai, được biện tài vô ngại, rộng tuyên bày diệu pháp, tuần tự tu tập tư lương phước huệ, thành Thiên nhơn tôn, độ vô lượng chúng sanh.
  Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Ở phương Nam của cõi này có một cõi Phật tên là Tịch Tịnh Châu, cõi đó có Phật hiệu là Siêu Vô Biên Tích, Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh hạnh viên mãn, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng trượng phu, Điều ngự sĩ, Thiên nhơn sư, Phật Bạt Già Phạm, hiện đang ở đó thương xót thế gian, vì các đại chúng thuyết pháp vi diệu, mở bày chỉ dạy đầu giữa cuối đều thiện, văn nghĩa trong sáng nhiệm mầu, thuần nhất, viên mãn, phạm hạnh thanh bạch. Nếu có người nào được nghe danh hiệu của đức Phật kia thì tâm người đó bỗng nhiên không có sự rối loạn. Người nào có thể thọ trì danh hiệu của đức Phật kia thì không mất công đức đã đạt như trước, lại còn có thể mau chứng được định Nguyệt-quang-thắng. Chứng được định này xong, ngay khi ấy lại có thể chứng được pháp môn Căn Già Sa Đẳng Tam-ma-địa. Người nào có thể tạo lập hình tượng của đức Phật kia, cung kính cúng dường, tôn trọng, khen ngợi thì không mất công đức đã đạt như trước, lại còn đối với các pháp môn chư Phật giảng dạy có thể thọ trì hết và thông suốt nghĩa lý, chiếu soi rõ suốt không ngăn ngại, như ánh sáng mặt trời, tùy theo chỗ sanh ra thường được gặp Phật, do đó mau chứng Vô thượng Bồ-đề.
  Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Ở phương Nam của cõi này lại có cõi Phật tên là Tối Thượng Hương. Cõi đó có Phật hiệu là Diệu Hương Vương, Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh hạnh viên mãn, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng trượng phu, Điều ngự sĩ, Thiên nhơn sư, Phật Bạt Già Phạm, hiện đang ở đó thương xót thế gian, vì các đại chúng thuyết pháp vi diệu, mở bày chỉ dạy đầu giữa cuối đều thiện, văn nghĩa trong sáng nhiệm mầu, thuần nhất, viên mãn, phạm hạnh thanh bạch. Nếu người nào được nghe danh hiệu của đức Phật kia thì thân tâm điều hòa thông suốt, xa lìa các sự trầm trệ, nghiệp ác đều tiêu diệt, phiền não nhẹ bớt. Người nào thường hay thọ trì danh hiệu của đức Phật kia thì không mất công đức đã đạt như trước, lại vào đời sau tùy theo chỗ sanh ra đều được đầy đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu, tất cả hữu tình đều cùng chiêm ngưỡng. Người nào có thể tạo lập hình tượng của đức Phật kia, cung kính cúng dường, tôn trọng, khen ngợi thì không mất công đức đã đạt như trước, lại vào đời sau tùy theo chỗ sanh ra thường được xuất gia, đầy đủ giới hạnh thanh tịnh, đến các cõi Phật nghe pháp, thọ trì, tu hành đầy đủ tất cả công đức. Do vậy nên mau chứng được A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-Bồ-đề.
  Phật bảo Xá Lợi Tử:
  - Nếu các hữu tình nào được nghe danh hiệu của bảy đức Phật này và thọ trì, cúng dường thì chắc chắn đạt được công đức như đã nói ở trước. Vì sao vậy? - Vì danh hiệu và hình tượng của bảy đức Phật này đều do bổn nguyện đại bi mà thành tựu cho nên khiến cho chúng sanh nào được nghe rồi thọ trì, cúng dường thì đều đạt được lợi ích an vui như vậy.

  Trích kinh KINH ĐẠI THỪA ĐẠI KIẾT TƯỜNG THIÊN NỮ 12 KHẾ 108 DANH VÔ CẤU


  - Nam mô Như Lai Kiết Tường Mật

  - Nam mô Như Lai Bảo Hoa Công Đức Hải Phệ Lưu Ly Kim

  sơn Quang Minh Kiết Tường.

  - Nam mô Như Lai Hằng Hà Nhất Thiết Tân (Nước miếng)

  Khẩu Kiết Tường Kiết Khánh Kiết Tường.

  - Nam mô Như Lai Chiên Đàn Hoa Uy đức Tinh Quang Kiết

  Tường.

  - Nam mô Như Lai Phổ Biến Chiếu Diệu Thắng Đấu Chiến

  Kiết Tường.

  - Nam mô Như Lai Công Đức Hải Chiếu Diệu Man TRà La

  Kiết Tường.

  - Nam mô Như Lai Pháp Thần Thông Tràng Tiến Cát Tường

  - Nam mô Như Lai Diệu Tịch Tĩnh Hương Chiếu Diệu Cát

  Tường.

  - Nam mô Như Lai Chúng Sinh Ý Lạc Tịch Tĩnh Thân Cát

  Tường.

  - Nam mô Như Lai Nguyện Hải Quang Cát Tường .

  - Nam mô Như Lai Diệu Biến Xưng Thán Danh Hiệu Cát

  Tường .

  - Nam mô Như Lai Bất Thoái Chuyển Luân Bảo Xứ Cát

  Tường .

  - Nam mô Như Lai Nhật Luân Chiếu Diệu Dũng Khởi Cát

  Tường .

  - Nam mô Như Lai Vô Số Tinh Tiến Diệu Trụ Cát Tường .

  - Nam mô Như Lai Vô Lượng Thiện Trụ Cát Tường .

  - Nam mô Như Lai Âm Thanh Chi Phần Cát Tường .

  - Nam mô Như Lai Bát Nhã Đăng Vô Số Quang Tràng Cát

  Tường .

  - Nam mô Như Lai Na La Diên Cấm Giới Giáp Trụ Cát

  Tường.

  - Nam mô Như Lai Phạm Cát Tường

  - Nam mô Như Lai Ma Hê Thủ La Cát Tường .

  - Nam mô Như Lai Nhật Nguyệt Cát Tường.

  - Nam mô Như Lai Thậm Thâm Pháp Quang Vương Cát

  Tường.

  - Nam mô Như Lai Hư Không Đăng Hiện Hỷ Cát Tường.

  - Nam mô Như Lai Nhật Quang Tràng Cát tường .

  - Nam mô Như Lai Hương Đăng Cát Tường .

  - Nam mô Như Lai Hải Tạng Sinh Cát Tường .

  - Nam mô Như Lai Biến Hóa Vân Diệu Cát Tường .

  - Nam mô Như Lai Nhất Thiết Chiếu Diệu Trang Nghiêm Cát

  Tường .

  - Nam mô Như Lai Thọ Vương Tăng Trưởng Cát Tường .

  - Nam mô Như Lai Bảo Diệm Sơn Vương Cát Tường .

  - Nam mô Như Lai Trí Diệm Hải Cát Tường .

  - Nam mô Như Lai Đại Nguyện Tinh Tiến Cát Tường .

  - Nam mô Như Lai Đại Vân Cát Tường .

  - Nam mô Như Lai Kim Tràng Vương Cát Tường .

  - Nam mô Như Lai Đế Tràng Phan Vương cát Tường .

  - Nam mô Như Lai Câu Triệu Nhất Thiết Tài Cốc Cát Tường .

  - Nam mô Như Lai Câu Triệu Tịch Tĩnh Cát Tường .

  - Nam mô Như Lai Câu Triệu Cát Khánh Cát Tường .

  Danh Hiệu Như Lai như vậy, nếu có người cung kính thọ trì đọc tụng thì kẻ trai lành, người nữ thiện ấy được phát sinh nhiều phước báu.Do xưng danh hiệu Như Lai như vậy các Đức Như Lai này thường tùy theo việc làm, khiến thành tựu căn lành, hay trừ tất cả tội hoặc diệt tất cả phiền não, làm cho thân được vô cấu (Không nhơ bẩn), triệu tập tăng ích tất cả tài cốc (Tiền bạc và ngũ cốc), lại hay trừ bỏ sự nghèo túng. Hay nhiếp triệu tất cả hàng Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát, Càn sát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Hay ngưng tất cả sự bức não, tranh giành, chiến đấu, hay thành biện 6 Ba La Mật.

  p/s ở các đoạn trên nếu sai sót gì thì nguyện sám hối
  Last edited by Cầu Trí Bát Nhã; 04-04-2012 at 06:09 PM.
  Nguyện thường thấy chư Phật, thường thấy Bồ tát, thường thấy chơn thiện tri thức, thường nghe chư Phật nguyện, thường nghe Bồ tát hạnh, thường nghe Bồ tát Ba la mật môn .

 4. #4

  Mặc định

  PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐẠI

  PHƯƠNG QUẢNG PHẬT QUANG  Quyển thượng

  Numéro: 438

  - Hán dịch: Tam-tạng Pháp Hộ, đời Tống

  - Việt dịch: Thích nữ Tâm Thường,

  Ni viện Diệu Quang, Nha Trang

  --- o0o ---

  Tôi nghe như vầy:

  Một thời Phật ngự trong núi Linh Thứu, tại thành Vương Xá cùng với đông đủ đại chúng Bí-sô một ngàn hai trăm năm mươi vị, đều là A-la-hán đã sạch các lậu. Lại có các chúng đại Bồ-tát mà Bồ-tát Từ Thị, Bồ-tát Diệu Cát Tường là thượng thủ, cùng vô số thiên, long, Dạ xoa, Càn-thát-bà và các chúng thiên nữ Trì Minh Tiên.v.v...

  Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo tôn giả Đại Ca-Diếp:

  - Này Ca Diếp! Nay Ta vì khiến cho các Bồ-tát mới phát tâm thành thục tất cả căn lành nên có sự tuyên thuyết này. Các ông hãy lắng nghe cho kỹ và suy nghĩ thật tốt.

  Khi ấy, Đại Ca Diếp bạch Phật:

  - Lành thay! Kính bạch Thế Tôn! Chúng con xin lãnh thọ lời dạy và lắng nghe.

  Phật dạy:

  - Này Ca Diếp! Ở phương Đông cách cõi Phật này hơn một căng già sa số các thế giới có thế giới tên là Định Nghiêm, cõi đó có Phật hiệu là Định Thủ Tối Thượng Cát Tường, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác, hiện đang ở đó giáo hóa làm lợi ích. Trong cõi Phật đó có đại Bồ-tát tên là Ly Trần Bộ, kế tiếp thay đức Phật kia sẽ thành quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, hiệu là Thường Định Thủ Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian.

  Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu Định Thủ Tối Thượng Cát Tường Như Lai này và danh hiệu đại Bồ-tát Ly Trần Bộ mà thường xưng niệm thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, trong trăm kiếp quay lưng với sanh tử và có thể tiếp nhận vô lượng phước, gần chứng đắc quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

  Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Đông cách cõi Phật này hai căng già sa số các thế giới có thế giới tên là Đại Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Diệu Ái. Cõi đó có Phật hiệu là Liên Hoa Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng giác, hiện đang ở cõi kia giáo hóa làm lợi ích. Trong cõi của đức Phật đó có đại Bồ-tát tên Liên Hoa Thủ, kế tiếp thay đức Phật kia sẽ thành quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, hiệu là Liên Hoa Thượng Vương Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác xuất hiện ở thế gian.

  Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu Liên Hoa Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác và danh hiệu đại Bồ-tát Liên Hoa Thủ mà thường xưng niệm, thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng cho đến sanh ra thường được hóa sanh từ hoa sen, ở nơi thế gian mà không bị nhiễm đắm, vượt qua tất cả pháp bất thiện, giống như hoa sen không dính nước, đối với Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác sẽ được không thối chuyển, trong ba mươi ngàn kiếp quay lưng với sanh tử và có thể thu nhiếp vô lượng phước, gần chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

  Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Đông cách cõi Phật này hơn ba căng già sa số các thế giới, có thế giới tên là Ly Trần Tàng, cõi đó có Phật hiệu là Nhật Luân Quang Minh Tối Thắng Cát Tường, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác, hiện đang ở đó giáo hóa làm lợi ích. Trong cõi Phật đó có đại Bồ-tát tên là Nhật Quang Minh, kế tiếp thay đức Phật kia sẽ thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, gọi là Chư Thánh Cát Tường Viên Mãn Tối thượng Chúng Tướng Nghiêm Thân Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian.

  Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu của Nhật Luân Quang Minh Tối Thắng Cát Tường Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác này và danh hiệu của đại Bồ-tát Nhật Quang Minh mà thường xưng niệm, thọ trì, thì người này đời sau được trí túc mạng, nương theo các pháp lành làm Nhật-luân quang chiếu, không còn sanh trở lại đọa trong ba nẻo ác, ngu si, mê hoặc, sợ hãi, đối với Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác sẽ đắc không thối chuyển. Trong một ngàn kiếp quay lưng với sanh tử, gần chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

  Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Đông cách cõi Phật này hơn bốn căng già sa các thế giới, có thế giới tên là Đắc Tự Tại, cõi đó có Phật hiệu là Nhất Bảo Cái Tối Thượng, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác, hiện đang ở đó giáo hóa làm lợi ích.

  Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa mà được nghe danh hiệu của Nhất Bảo Cái Tối Thượng, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác mà thường xưng niệm, thọ trì, thì người này đời sau được trí túc mạng, không sanh trong dòng họ thấp hèn, không sanh trong dòng họ bần cùng hèn hạ, thọ sanh ở bất cứ đâu đều sanh trong cung vua kia. Ở chỗ sanh ra không chướng nạn bởi mẹ, không chướng nạn bởi cha, không nạn giàu sang, không nạn bệnh tật, đối với Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác sẽ được bất thối, trong ba mươi ngàn kiếp quay lưng với sanh tử, gần chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

  Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Đông cách cõi Phật này hơn năm căng già sa số các thế giới, có thế giới tên là Thanh Tịnh Tạng, cõi đó có Phật hiệu là Định Tối Thượng Cát Tường, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác, hiện đang ở đó giáo hóa làm lợi ích.

  Này Ca Diếp! Định Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác kia thuở xưa khi tu hạnh Bồ-tát đạo phát thệ nguyện lớn: “Nguyện con đời sau, khi được thành Phật, nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu của con, thường xưng niệm, thọ trì, thì người này đời đời sanh ra thường được xuất gia, được xuất gia xong đều đạt được ngàn tam-ma-địa, trong mỗi một tam-ma-địa lại chứng được trăm ngàn vạn ức na do đa tam-ma-địa môn. Các tam-ma-địa mà vị kia đắc được, vĩnh viễn không mất, có thể ở quá khứ đã nhập Niết-bàn nơi chỗ mười ngàn đức Phật chiêm lễ, nghe pháp, nên việc trong đời hiện tại và vị lai được thấy Phật, nghe pháp cũng lại như vậy, sẽ được không thối lui nơi Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, đời đời trong ngàn kiếp sanh ra quay lưng với sanh tử, gần chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

  Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa, nghe danh hiệu Định Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác có thể xưng niệm, thọ trì, thì người này đối với hành tướng cầu mong như vậy đều đạt được.

  Lại nữa, này Ca Diếp! Phương Đông cách cõi Phật này sáu căng già sa số các thế giới, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm, cõi đó có Phật hiệu là Bảo Luân Quang Minh Cao Thắng Cát Tường Vương, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác, hiện đang ở đó giáo hóa làm lợi ích.

  Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu Bảo Luân Quang Minh Cao Thắng Cát Tường Vương, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác này có thể xưng niệm, thọ trì, thì người này đời sau được trí túc mạng, có niệm, có huệ, các tướng viên mãn, sẽ được thành tựu lời nói tín thuận, đạt được lời nói biện tài không gián đoạn.

  Này Ca Diếp! Người này có thể (thường đối) với trong tất cả biện tài thế gian, trời, người không bị người khác làm gián đoạn, thối lui, thường được biện tài, lời nói không gián đoạn.

  Lại nữa, thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào nếu thường hay xưng niệm danh hiệu của đức Phật kia thì người này khi nghe pháp được tướng Phật Thánh hiện ngay trước mặt. Nếu đối với các pháp xưa chưa được nghe, thì tùy theo chỗ học tập, ngay khi ấy đạt được vô biên vạn ức na do đa trăm ngàn đà-la-ni Tùy chuyển. Lại ở trong cõi Diêm-phù này tất cả hữu tình tùy theo chỗ ưa thích nguyện cầu, người đó đều có thể biết được và sau đó như việc đã tin hiểu, khéo vì họ thuyết pháp sẽ được không thối lui nơi Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Trong a-tăng-kỳ vạn ức na do đa trăm ngàn kiếp quay lưng với sanh tử và có thể thu nhiếp vô lượng phước.  PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT QUANG
  Hết quyển thượng
  PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐẠI

  PHƯƠNG QUẢNG PHẬT QUANG  Quyển hạ

  Numéro: 438  - Hán dịch: Tam-tạng Pháp Hộ, đời Tống

  - Việt dịch: Thích nữ Tâm Thường,

  Ni viện Diệu Quang, Nha Trang

  Lại nữa, này Ca Diếp! Phương Nam cách cõi Phật này hơn ba mươi ngàn thế giới có thế giới tên là Duyệt Ý Thanh, cõi đó có Phật hiệu là Vô Biên Bộ Tích, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác, hiện đang trụ ở đó giáo hóa làm lợi ích.

  Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa, nghe danh hiệu của Vô Biên Bộ Tích, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác có thể xưng niệm, thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, đạt được tam-ma-địa của Bồ-tát là Nguyệt-luân thanh tịnh, an trú tam-ma-địa này rồi tự mình nhìn thấy phương Đông có căng già sa số,v.v... chư Phật Thế Tôn. Như vậy, phương Nam, Tây, Bắc, bốn góc, trên, dưới cùng khắp mười phương, ở mỗi mỗi phương kia có căng già sa số.v.v... chư Phật Thế Tôn thảy đều nhìn thấy và ở chỗ của chư Phật Thế Tôn kia lắng nghe thuyết pháp đều có thể hiểu rõ, thường được gặp chư Phật ra đời, đối với tất cảû mọi thời không lúc nào tạm xa lìa chư Phật Thế Tôn, cho đến chứng đắc Bồ-đề rốt ráo cùng tận, đối với Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác vĩnh viễn được bất thối chuyển. Trong ba mươi lăm ngàn kiếp quay lưng với sanh tử và có thể tiếp nhận vô lượng phước.

  Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Nam, cách cõi Phật này hơn ba mươi lăm thế giới có thế giới tên là Diệu Hương Tối Thượng Hương, cõi đó có Phật hiệu là Vô Biên Hương Tối Thượng Vương, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác hiện đang trụ ở đó giáo hóa làm lợi ích.

  Này Ca Diếp! Như lai Vô Biên Hương Tối Thượng Vương kia thuở xưa khi tu hành Bồ-tát đạo phát thệ nguyện lớn: “Nguyện ta đời sau, khi được thành Phật, nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu của ta có thể xưng niệm, thọ trì thì người này thu hoạch được nhiều loại công đức, nghĩa là đối với tất cả nơi chốn sanh ra đều được trí túc mạng, phạm hạnh viên mãn, đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu trang nghiêm thân. Lại nữa, trong các cõi Phật khác, nhờ ánh áng chiếu đến đều đến, (chúng sanh) tập họp, ta vì những người kia làm cho được viên mãn tất cả thắng hạnh Bồ-đề. Lại nếu được như thế thì đại địa, đại hỏa tràn đầy, thiêu đốt cùng khắp. Lửa thiêu đốt xong, đại địa bày ra bao nhiêu thứ trân bảo, những người đến xin đều được chu cấp hết, nhưng tất cả những người kia cũng không có phần nhỏ sai lệch nhau. Đối với Vô thượng Chánh đẳng chánh giác sẽ được bất thối, trong ba mươi ngàn kiếp quay lưng với sanh tử và có thể thu nhiếp vô lượng phước” .

  Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Nam cách cõi Phật này hơn một căng già sa số các thế giới, cõi kia có Phật hiệu là Bảo Thượng Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác, hiện nay đang trụ ở đó giáo hóa làm lợi ích.

  Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử , thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu của Bảo Thượng Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác kia hay xưng niệm, thọ trì, người này đời sau được trí túc mạng. Lại ngay trong đời này ở trong thai mẹ liền được thấy Phật. Phật kia khuyến khích, khen ngợi thế này: “Này thiện nam tử! Ông sẽ thành thục Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, nên mau ra khỏi thai mẹ, trong ngàn kiếp quay lưng với sanh tử và có thể thu nhiếp vô lượng phước.

  Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Tây cách cõi Phật này hơn ba căng già sa số các thế giới, có thế giới tên là Bất Tri Biến Tri, cõi đó có Phật hiệu là Đại Quang Minh Chiếu, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác, hiện đang ở đó giáo hóa làm lợi ích.

  Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu Đại Quang Minh Chiếu, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác kia, thường xưng niệm thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, đạt được tam-ma-địa Nhật-luân quang minh tối thượng. Trụ ở tam-ma-địa này rồi, được thấy căng già sa số các chư Phật Thế Tôn như Vô Năng Thắng,.v.v... và các đại Bồ-tát đã đạt công đức cũng đồng khen ngợi công đức của người này.

  Lại nữa, này Ca Diếp! Nếu có người nữ nào ở trong thai mẹ được nghe danh hiệu của Như Lai kia thì người này đời sau không còn trở lại tướng nữ nhơn nữa, quả báo hết rồi sẽ thành nam tử. Vì sao? - Vì do được nghe danh hiệu đại thần thông, đại oai đức của Như Lai này có thể thọ trì vậy.

  Bấy giờ, đức Thế Tôn liền thuyết kệ tụng:

  - Nếu có nữ nhơn nơi thai mẹ

  Nghe danh tôn quý Phật Đại Tiên

  Người này chuyển thân nữ này xong

  Sẽ thành bậc nam tử có trí

  Chứng đắc Vô thượng đại Bồ-đề

  Lợi ích tất cả loài chúng sanh

  Thường ở trên trời và nhơn gian

  Làm chỗ hướng đến cho tất cả

  Lại nữa, này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu của Như Lai kia hay xưng niệm, thọ trì thì người này trong a-tăng-kỳ kiếp quay lưng với sanh tử và có thể thu nhiếp vô lượng phước, chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

  Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Bắc, cách cõi Phật này hơn bốn mươi ngàn thế giới, có thế giới tên là Hữu Bảo, cõi đó có Phật hiệu là Bảo Khai Hoa Phổ Diệu Cát Tường, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác hiện đang trụ ở đó giáo hóa làm lợi ích.

  Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa, nghe danh hiệu Bảo Khai Hoa Phổ Diệu Cát Tường, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác kia, thường xưng niệm thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, đạt được tam-ma-địa Bảo Nguyệt Bồ-tát. Trụ tam-ma-địa này rồi có thể hiểu rõ tất cả lời nói âm thanh của chúng sanh, được Phật gia trì, thành tựu lời nói biện tài vô ngại. Nếu có chúng sanh nào ưa thích cầu được thấy người đó ở giữa hư không tuyên thuyết các pháp thì người đó ngay khi ấy tùy ý có thể hiện ra. Lại tất cả chúng sanh trong Diêm-phù-đề này tùy theo chỗ ưa thích, mong cầu phát ra âm thanh, người này mỗi mỗi đều có thể biết rõ.

  Lại nữa, nếu tất cả chúng sanh ở tam thiên đại thiên thế giới, tùy theo sự ưa thích, mong cầu phát ra các lời nói âm thanh.v.v.. thì người này đều biết rõ và như sự tin hiểu của người đó đều vì họ thuyết pháp, đối với Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác làm cho họ sẽ được bất thối chuyển, trong sáu mươi ngàn kiếp quay lưng với sanh tử.

  Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Đông, cách cõi Phật này hơn sáu mươi ngàn thế giới có thế giới tên là Chúng Bảo, cõi đó có Phật hiệu là Bảo Tàng Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác, hiện đang ở đó giáo hóa làm lợi ích.

  Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu của Bảo Tạng Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác kia thường xưng tụng, thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, sẽ được thành tựu pháp Thất giác chi.

  Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Đông, cách cõi Phật này hơn a-tăng-kỳ thế giới, có thế giới tên là Bảo Diệu, cõi đó có Phật hiệu là Bảo Thắng, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác, hiện đang ở đó thuyết pháp làm lợi ích.

  Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa, nghe danh hiệu của Bảo Thắng Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác, thường xưng niệm thọ trì thì người này có thể sanh nhiều loại phước.

  Này Ca Diếp! Giả sử các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa cất chứa trân bảo, số lượng cất chứa đó như núi chúa Tu-Di, dùng của cải như vậy làm việc bố thí, dâng cúng rộng lớn lên chư Phật Thế Tôn, làm việc bố thí như vậy trải qua trong vạn ức na do đa trăm ngàn năm chưa từng gián đoạn. Lại nếu có người nghe danh hiệu Bảo Thắng Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác kia thường có thể xưng niệm, thọ trì thì công đức bố thí vô lượng ở trước so với công đức này không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn và không bằng một phần trăm ngàn, không bằng một phần a-tăng-kỳ toán phần, dụ phần, đều không bằng một.

  Bấy giờ, đức Thế Tôn thuyết kệ tụng:

  - Có các cõi Phật ở phương Đông

  Phương Nam, phương Tây và phương Bắc

  Các phương đều có Thế Tôn trú

  Chiếu sáng chúng sanh, làm lợi ích

  Thời hay phi thời đều nên biết

  Ngày đêm thường khởi tưởng tôn trọng

  Chấp tay cung kính phát lòng thành

  Tin lạy đấng tối thượng trên đời

  Ai hiểu biết rõ được danh hiệu

  Lòng nghĩ kính thờ Nhơn Trung Tôn

  Nghĩa là ở trong một ngàn kiếp

  Rất khó được gặp Phật ra đời

  Nếu muốn cung kính các đức Phật

  Vì muốn cầu Bồ-đề vô thượng

  Nghe Phật thuyết danh hiệu chư Phật

  Nên ngay nơi đó thường quy mạng

  Ta nay không cầu mong gì khác

  Chỉ cầu sanh ra trong trí Phật

  Nơi đó đạt được các căn lành

  Hồi hướng Phật trí bất tư nghì

  Người nào muốn cúng dường chư Phật

  Thường tác ý: Phật bất tư nghì

  Được nghe tên chư Phật kia xong

  Sẽ vì người khác rộng tuyên thuyết

  Muốn cho vạn ức loại chúng sanh

  Ra khỏi ba cõi, được giải thoát

  Tên chư Phật kia được nghe rồi

  Thọ trì, không sanh lại nhơn gian

  Muốn khiến vạn ức các cõi Phật

  Dùng một ngón chân làm chấn động

  Tên chư Phật kia được nghe rồi

  Thọ trì, rộng vì nhiều người thuyết

  Nếu từng cúng dường các chư Phật

  Thì nghe hiệu Phật được thọ trì

  Chẳng một, chẳng mười, hai mươi đời

  Đây tức nhiều đời trồng gốc lành

  Nếu nghe hiệu Phật hay thọ trì

  Hoặc đem hằng sa của báu cúng

  So sánh người thọ trì danh Phật

  Phước uẩn không bằng một phần trăm

  Người nào nghe hiệu Phật, thọ trì

  Sẽ được thân tướng tối thượng nhơn

  Sắc đẹp đoan nghiêm ở thế gian

  Xuất gia thọ lãnh trời người cúng.

  Phật thuyết kinh này xong, các chúng Bí-sô, các chúng đại Bồ-tát .v.v.... nghe Phật giảng thuyết đều rất hoan hỷ, tin nhận phụng hành.

  PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐẠI

  PHƯƠNG QUẢNG PHẬT QUANG  Hết quyển hạ (trọn bộ)
  Nguyện thường thấy chư Phật, thường thấy Bồ tát, thường thấy chơn thiện tri thức, thường nghe chư Phật nguyện, thường nghe Bồ tát hạnh, thường nghe Bồ tát Ba la mật môn .

 5. #5

  Mặc định

  KINH ĐẠI THỪA BẢO NGUYỆT

  ĐỒNG TỬ VẤN PHÁP  Numéro: 437  - Hán dịch: Pháp Hộ

  - Việt dịch: Thích nữ Tâm Thường,

  Ni viện Diệu Quang, Nha Trang

  --- o0o ---

  Tôi nghe như vầy:

  Một thời Phật ngự tại núi Linh Thứu, nơi thành Vương Xá cùng với chúng đại Bí-sô năm vạn năm ngàn ức, nhất tâm hành hạnh Bồ-đề. Bồ-tát Vô Năng Thắng,.v.v... tám vạn trăm ngàn vô số ức na-do-đa ; các trời, người, v.v... trăm ngàn na-do-đa.

  Bấy giờ, đến giờ khất thực, đức Thế Tôn đắp y, ôm bình bát cùng với chúng Bí-sô và các Bồ-tát, thiên, long, thần,v.v... cung kính vây quanh vào thành lớn Vương Xá khất thực.

  Khi ấy, vương tử của Tần Bà Sa La tên là Bảo Nguyệt đồng tử, nhơn có việc nên cưỡi long tượng lớn ra khỏi thành lớn Vương Xá, từ xa trông thấy đức Thế Tôn, liền xuống khỏi long tượng và đi đến chỗ Phật, cung kính cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật rồi lui đứng một bên, Đồng tử Bảo Nguyệt bạch Phật:

  - Cúi xin Thế Tôn, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng giác giảng thuyết về danh hiệu của Như Lai trong mười phương. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào có tín tâm được nghe danh hiệu này rồi thì các tội ngũ nghịch đã có và tất cả nghiệp chướng đều được tiêu trừ, đối với Vô thượng Cháng đẳng Chánh giác mau chứng đắc, không còn thối lui.

  Bấy giờ Thế Tôn bảo với đồng tử Bảo Nguyệt:

  - Lành thay! Lành thay! Ngươi có thể ưa thích nghe nghĩa của danh hiệu Như Lai. Ý nghĩ này tốt đẹp, tất cả tội nghiệp chắc chắn tiêu trừ. Này đồng tử! Ngươi hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi giảng thuyết.

  Này đồng tử! Ở phương Đông cách đây trăm ngàn vạn ức hằng hà sa các cõi Phật, ở đó có thế giới tên là Vô Ưu và có Như Lai hiệu là Hiền Cát Tường, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác, ít bệnh, ít não, cho đến vì các chúng sanh thường thuyết pháp vi diệu. Tuổi thọ của đức Phật kia sáu vạn trăm ngàn vạn ức na do đa vô số kiếp. Trong thế giới đó không có mặt trời, mặt trăng, ngày và đêm, chỉ có hào quang của Phật chiếu sáng khắp tất cả và chiếu tới tất cả cảnh giới chúng sanh ở địa ngục, bàng sanh, diêm-ma-la... làm cho được giải thoát, vô lượng chúng sanh đắc Vô sanh pháp nhẫn.

  Phật bảo đồng tử:

  - Ở phương Nam cách đây trăm ngàn vạn ức hằng hà sa các cõi Phật, ở đó có thế giới tên là Tịch Tịnh và cõi đó có Như Lai hiệu là Vô Biên Quang, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác, vì các chúng sanh thường thuyết pháp vi diệu.

  Phật bảo đồng tử:

  - Ở phương Tây cách đây trăm ngàn vạn ức na do đa hằng hà sa các cõi Phật, ở đó có thế giới tên là Hoan Hỷ, có Như Lai hiệu là Hỷ Cát Tường, Ứng cúng, Chánh đẳng giác, vì các chúng sanh thường thuyết pháp vi diệu.

  Phật bảo đồng tử:

  - Ở phương Bắc cách đây trăm ngàn vạn ức na do đa hằng hà sa các cõi Phật, ở đó có thế giới tên là Bất Động, có Như Lai hiệu là Bảo Tràng, Ứng cúng, Chánh đẳng giác, vì các chúng sanh thường thuyết pháp vi diệu.

  Phật bảo đồng tử:

  - Ở phương Đông-nam cách đây trăm ngàn vạn ức na do đa hằng hà sa các cõi Phật, ở đó có thế giới tên là Chánh Hạnh, có Như Lai hiệu là Vô Ưu Kiết Tường, Ứng cúng, Chánh đẳng giác, vì các chúng sanh thường thuyết pháp vi diệu.

  Phật bảo đồng tử:

  - Ở phương Tây-nam cách đây trăm ngàn vạn ức na do đa hằng hà sa các cõi Phật, ở đó có thế giới tên là Bảo Tràng Cát Tường, có Như Lai hiệu là Bảo Tràng, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác, vì các chúng sanh thường thuyết pháp vi diệu.

  Phật bảo đồng tử:

  - Ở phương Tây-bắc cách đây trăm ngàn vạn ức na do đa hằng hà sa các cõi Phật, ở đó có thế giới tên là Diệu Thinh, có Như Lai hiệu là Cát Tường Hoa, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác, vì các chúng sanh thường thuyết pháp vi diệu.

  Phật bảo đồng tử:

  - Ở phương Đông-bắc cách đây trăm ngàn vạn ức na do đa hằng hà sa các cõi Phật, ở đó có thế giới tên là An Lạc, có Như Lai hiệu là Liên Hoa Quang Hy Hý Trí, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác, vì các chúng sanh thường thuyết pháp vi diệu.

  Phật bảo đồng tử:

  - Ở phương dưới, cách đây trăm ngàn vạn ức na do đa hằng hà sa các cõi Phật, ở cõi đó có thế giới tên là Quảng Đại, có Như Lai hiệu là Quang Minh Cát Tường, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác, vì các chúng sanh thường thuyết pháp vi diệu.

  Phật bảo đồng tử:

  - Ở phương trên, cách đây trăm ngàn vạn ức na do đa hằng hà sa các cõi Phật, ở đó có thế giới tên là Nguyệt Quang, có Như Lai hiệu là Tài Cát Tường, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác, vì các chúng sanh thường thuyết pháp vi diệu.

  Này đồng tử! Tất cả thế giới cõi Phật như thế đều có lầu gác chiên đàn thanh tịnh, có danh hiệu Như Lai. Người nào sau khi nghe xong cung kính thọ trì, biên chép, đọc tụng, giảng thuyết rộng rãi cho mọi người, kẻ có tội nghiệp ngũ nghịch,v.v... tất cả tội chướng đều được tiêu trừ, cũng không còn đọa cảnh giới địa ngục, bàng sanh, Diêm-ma-la. Đối với Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác mau chóng đạt được bất thối. Ý ngươi thế nào?

  Này đồng tử! Ở quá khứ cách đây rất lâu xa vô biên vô số kiếp, khi ấy có thế giới tên là Bảo Sanh, ở đó có Như Lai hiệu là Tinh Tấn Kiết Tường, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác. Mười Như Lai kia ở chỗ Phật Tinh Tấn Cát Tường - còn là địa vị Bồ-tát - nên ở trước Phật đó cúng dường, phát nguyện: “Chúng con mỗi người ở nơi cõi Phật của mình - khi thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác - nếu có chúng sanh nào trải qua thời gian, cho đến chỉ thời gian giây lát, nghe danh hiệu mười đức Phật của con, sau khi nghe xong, cung kính thọ trì, biên chép, đọc tụng, giảng thuyết rộng rãi cho mọi người thì dù có tội ngũ nghịch,v.v... cùng tất cả tội nghiệp thảy đều được tiêu trừ, cũng không đọa cảnh địa ngục, bàng sanh, Diêm ma la. Đối với Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác mau được bất thối.

  Bấy giờ, đồng tử Bảo Nguyệt nghe như vậy xong lại bạch Phật:

  - Kính bạch Thế Tôn! Phật Như Lai kia tuổi thọ bao lâu?

  Thế Tôn đáp:

  - Phật kia sống lâu mười a tăng kỳ trăm ngàn vạn ức na do đa các kiếp như thế giới vi trần.

  Đồng tử nghe xong bạch Phật:

  - Phật Như Lai kia thật là hy hữu. Với lòng từ như vậy, phát nguyện vì các chúng sanh nên được tuổi thọ như vậy.

  Phật bảo đồng tử:

  - Nếu có chúng sanh nào được nghe danh hiệu của mười đức Phật này, cung kính thọ trì, biên chép, đọc tụng, tin ưa tu hành thì vô lượng vô biên công đức có được đều được đầy đủ, tội thuộc ba nghiệp cũng không thể phát sanh.

  Này đồng tử! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đối với các cõi Phật như cát sông Hằng, dùng bảy báu cúng dường Như Lai đầy trong đó trải qua trăm ngàn năm thì đạt được vô lượng phước. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào nghe danh hiệu của mười đức Phật này cung kính tin nhận, biên chép đọc tụng, vì người khác giảng thuyết, phước đức đạt được sẽ nhiều hơn phước đức cúng dường ở trước vô lượng vô biên.

  Bấy giờ, chủ thế giới Sách Hà, thiên vương Đại Phạm, thiên tử Đế Thích, Tứ Đại thiên vương, thiên tử Tô Tỷ Lịch, thiên tử Đại Tự Tại đem bột hương thơm chiên-đàn tối thượng dâng rải trước Thế Tôn để cúng dường và bạch Thế Tôn:

  - Nếu có chúng sanh nào đối với chánh pháp này biên chép, đọc tụng, tin hiểu, thọ trì thì được tất cả thiên nhơn, A-tu-la tôn trọng, lễ bái. Có địa ngục, súc sanh, Diêm ma la giới, thân A-tu-la và các ngạ quỷ đều được thoát khỏi.

  Phật dạy:

  - Nếu đối với chánh pháp này được nghe rồi thọ trì, đọc tụng thì tội ác ma oán không thể làm tổn hại, đối với Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề mau được bất thối.

  Bấy giờ, đức Thế Tôn thuyết kệ:

  - Trì danh hiệu mười Thế Tôn này

  Như vậy sống lâu vô số kiếp

  Công đức Phật thuyết không nghĩ bàn

  Vị lai thành tựu Nhị túc tôn.

  Bấy giờ, đồng tử Bảo Nguyệt - con vua Tần Bà Sa La - bạch với Thế Tôn bằng bài kệ:

  - Đại Vô Úy khéo thuyết

  Vô lượng vô biên Phật

  Thầy tối thượng chúng sanh

  Con nay quy mạng lễ

  Nay tu học như vậy

  Tất cả tri kiến Phật

  Nguyện đoạn trừ phiền não

  Mau thành tựu Bồ-đề.

  Khi ấy đồng tử thuyết kệ tụng xong, bạch Thế Tôn:

  - Con nay có được sự nhẫn nhục như vậy, đó là pháp môn tổng trì của Bồ-tát đại trí, là giáo pháp phương quảng, là hạnh Bồ-đề của Phật. Con tu học, thực hành hạnh Bồ-đề như vậy.

  Bấy giờ đức Thế Tôn lại thuyết kệ:

  - Người nào thọ trì danh hiệu Phật

  Nước, lửa, giặc cướp không thể hại

  Thuốc độc, dao, gậy, nạn vua thảy

  Tất cả các khổ tự tiêu trừ

  Như vậy mau chứng đắc Bồ-đề

  Lưu bố rộng rãi danh hiệu Phật. Nếu chánh pháp này ở đời mạt thế, có người nào thọ trì, đọc tụng, thì người này sau khi chết mau thành Phật đạo. Nếu người nào đem hương hoa cúng dường tất cả chư Phật trải qua thời gian nhiều kiếp, không bằng người đối với chánh pháp này biên chép, đọc tụng thời gian ngắn, đạt được phước đức vô lượng vô biên. Nếu người nào đem bảy báu ưa thích nhất - đầy trong tất cả cõi đất - cúng dường tất cả chư Phật cũng không bằng như đọc tụng kinh này, được phước rất nhiều.

  Khi Phật thuyết kinh này, có vô lượng trăm ngàn vạn ức na do đa chúng sanh phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, vô lượng vô biên chúng sanh đắc Vô sanh nhẫn, đối với Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác không còn thối lui.

  Khi Phật thuyết kinh này, đồng tử Bảo Nguyệt .v.v... đều rất vui mừng, đảnh lễ lui ra.  KINH ĐẠI THỪA ĐỒNG TỬ BẢO NGUYỆT VẤN PHÁP


  Hết

  p/s mình chỉ biết được đến đây thôi còn nhiều hơn thì mong được mọi người chia sẽ
  Nguyện thường thấy chư Phật, thường thấy Bồ tát, thường thấy chơn thiện tri thức, thường nghe chư Phật nguyện, thường nghe Bồ tát hạnh, thường nghe Bồ tát Ba la mật môn .

 6. #6

  Mặc định

  Xin cảm ơn các bạn ...

  Nam mô A Di Đà Phật
  Nhân thế không biết nghĩ, Chẳng thèm lấy làm gương; Chỉ lo tích tiền bạc, Chế nhạo kẻ hiền lương; Đâu biết giàu đến mấy, Cũng vào cõi vô thường ...

 7. #7

  Mặc định

  Thí dụ như viên ngọc MA NI quý hơn cả tam thiên đại thiên thế giới, dẫu bị nứt bể một gốc cạnh, nhưng những thứ vật báu khác vẫn chẳng thể so sánh nổi. Cũng như thế Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM chấp trì Danh hiệu Phật, tuy nết hạnh và trí đức còn kém khuyết vẫn vượt lên trên. Nhị Thừa và hàng hữu học khác.

  Thí dụ như cây Kim Cương, những người đầy đủ sức mạnh vẫn không thể sử dụng nổi, chỉ trừ đại lực sĩ NA LA DIÊN. Cũng như thế, hàng Nhị Thừa và kẻ phàm ngu chẳng thể tín thọ Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Chỉ trừ hạng Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM từng gieo trồng hạt giống Bát Nhã từ vô lượng kiếp sâu xa, mới sẵn đủ thiện căn, phước đức và đại nhân duyên để chấp trì và hưởng dụng giác quả vô lậu ấy.

  Thí dụ như trên bảo tòa Kim Cương giữa Đại Thiên thế giới, có thể giữ vững Chư Phật ngồi đạo tràng, hàng phục quần ma, thành đạo Vô Thượng Chính Giác, mà tất cả những thứ bảo tòa khác đều không kham nổi. Cũng lại như thế. Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT có thể giúp Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM trụ vững tất cả hạnh nguyện, các món Ba La Mật, bốn món Vô Sở Úy, Thọ Ký, cúng dường… mà tất cả pháp môn khác thì chẳng có công năng nầy, tất cả hạnh tu khác thì chẳng có lực dụng này.
  cảm ơn bạn kim liên cư sĩ.... hay quá....nhưng có bạn nào giải thích đoạn này giúp mình được không.....cảm ơn nhiều....

 8. #8
  Nhất Đẳng Avatar của kristin
  Gia nhập
  Nov 2010
  Nơi cư ngụ
  Tây Phương Cực Lạc Thế Giới
  Bài gởi
  1,038

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi tungtung Xem Bài Gởi
  cảm ơn bạn kim liên cư sĩ.... hay quá....nhưng có bạn nào giải thích đoạn này giúp mình được không.....cảm ơn nhiều....
  Thí dụ như viên ngọc MA NI quý hơn cả tam thiên đại thiên thế giới, dẫu bị nứt bể một gốc cạnh, nhưng những thứ vật báu khác vẫn chẳng thể so sánh nổi. Cũng như thế Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM chấp trì Danh hiệu Phật, tuy nết hạnh và trí đức còn kém khuyết vẫn vượt lên trên. Nhị Thừa và hàng hữu học khác.
  Ngọc Ma Ni là loại ngọc quý báu nhất trong các loại vật báu, do đó đức Thế Tôn đem làm tỷ dụ dù rằng viên ngọc Ma Ni đó ko nguyên vẹn, bị nứt bể 1 gốc cạnh thì các châu báu kia vẫn chẳng thể sánh nổi ngọc Ma Ni ấy, cũng như vậy Bồ Tát Sơ Phát Tâm (là chỉ mới phát tâm thôi, chưa làm gì để thể hiện rõ ràng với sự phát tâm ấy, chưa hoàn thành những Giới, Hạnh đúng với một vị Bồ Tát thì được gọi là sơ phát tâm Bồ Tát) chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật dù trí tuệ và đức hạnh còn khiếm khuyết nhiều nhưng hàng Nhị thừa (Thanh Văn, Duyên Giác) và phàm phu chẳng thể so sánh được với vị Bồ Tát ấy.

  Thí dụ như cây Kim Cương, những người đầy đủ sức mạnh vẫn không thể sử dụng nổi, chỉ trừ đại lực sĩ NA LA DIÊN. Cũng như thế, hàng Nhị Thừa và kẻ phàm ngu chẳng thể tín thọ Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Chỉ trừ hạng Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM từng gieo trồng hạt giống Bát Nhã từ vô lượng kiếp sâu xa, mới sẵn đủ thiện căn, phước đức và đại nhân duyên để chấp trì và hưởng dụng giác quả vô lậu ấy.
  cây Kim Cương là loại khí cụ cứng chắc và nặng nhất, chẳng ai sử dụng nổi ngoại trừ lực sĩ Na La Diên (Dịch ý là: Kiên Cố Lực Sĩ, Kim Cương Lực Sĩ, Câu Toả Lực Sĩ, Nhân Trung Lực Sĩ, Nhân Sinh Bản Thiên, Tỳ Nữu Thiên (Visnu)) nên Phật làm tỷ dụ câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật như cây Kim Cương kia chẳng ai có thể phát khởi tín tâm chân thật mà thọ trì được, ngay cả hàng Nhị Thừa và các phàm phu chúng sanh, chỉ trừ hàng Bồ tát sơ phát tâm đã từng gieo trồng hạt giống Bát Nhã từ vô lượng kiếp sâu xa mới đủ thiện căn phước đức và đại nhân duyên để chấp trì và hưởng dụng giác vô lậu của câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật ấy. Như trong kinh A Di Đà, Đức Phật đã nói đây là "Nan tín chi pháp" người thiếu thiện căn phước đức trong quá khứ vô lượng kiếp và ko đủ đại nhân duyên thì chẳng thể gặp được câu danh hiệu này, hoặc có nhân duyên gặp mà ko thể phát khởi tín tâm, ko thể tin nổi pháp môn này nên chẳng thể thọ trì để có được lợi ích chân thực vậy.

  Thí dụ như trên bảo tòa Kim Cương giữa Đại Thiên thế giới, có thể giữ vững Chư Phật ngồi đạo tràng, hàng phục quần ma, thành đạo Vô Thượng Chính Giác, mà tất cả những thứ bảo tòa khác đều không kham nổi. Cũng lại như thế. Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT có thể giúp Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM trụ vững tất cả hạnh nguyện, các món Ba La Mật, bốn món Vô Sở Úy, Thọ Ký, cúng dường… mà tất cả pháp môn khác thì chẳng có công năng nầy, tất cả hạnh tu khác thì chẳng có lực dụng này.
  Tòa Kim Cương là nơi ngự tọa của Chư Phật. Tòa Kim Cương này vững chắc và kiên cố bậc nhất chẳng có 1 bảo tòa nào so sánh được mới có thể giữ vững chư Phật ngồi đạo tràng, hàng phục quần ma, thành đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Đức Phật lấy Bảo Tòa Kim Cương này làm tỷ dụ cho câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật có thể giúp Bồ tát sơ phát tâm trụ vững tất cả hạnh nguyện, các món Ba La Mật (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ...), 4 món Vô Sở Úy .... mà các pháp môn khác chẳng có công năng này, tất cả hạnh tu khác chẳng có năng lực này.

  Do đó mới biết sự thù thắng chẳng thể nghĩ bàn trong câu danh hiệu "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT"

  A Di Đà Phật.

 9. #9
  Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
  Gia nhập
  Sep 2011
  Nơi cư ngụ
  Nhà của Ta
  Bài gởi
  2,145

  Mặc định

  Thank cau trí bát nhã nhá

  về khoản danh hiệu phật thì cầu trí bát nhã là tối tôn trong diễn đàn

  bạn làm cho mọi người thu được vô lượng vô biên công đức thù thắng rồi

 10. #10
  Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
  Gia nhập
  Sep 2011
  Nơi cư ngụ
  Nhà của Ta
  Bài gởi
  2,145

  Mặc định

  à mà dù làm gì thì đừng quên

  NAM mÔ bổn sư thích Ca Mâu NI Phật

 11. #11
  micronbmt
  Guest

  Mặc định

  Nhất giã lễ kính chư phật
  Một là lạy kính chư Phật. Là Phật tử tại gia hay xuất gia, một khi lễ lạy chư Phật, lòng thành kính trong ta phát khởi. Đó là lẽ thường tình. Nhưng chư Phật đâu chẳng thấy chỉ thấy mấy ông Phật giả, làm bằng ciment, bằng gỗ, bằng giấy lộng khuôn v.v... để rồi đặt tên đặt tuổi, giả danh giả tướng, rồi ốp nhau mà lạy. Lạy dữ lắm, với tất cả lòng thành. Đó có phải là lễ kính chư Phật không ? Đứng về sự mà nói thì không ai cho là sai cả, nhưng lễ kính như thế vẫn chưa đúng nghĩa, chưa hoàn toàn, vẫn còn một ông Phật thiệt đâu đó mà ta chưa lễ kính. Làm thế nào để được lễ kính ông Phật thiệt ? Ông Phật đó ở đâu ?

  Ông Phật thiệt không ở đâu xa cả, mà ở trong chính con người chúng ta. Chữ "kính" là tôn kính ông Phật của mình. Chữ "chư Phật" trong câu "Nhất giả lễ kính chư Phật" hàm ý nói lên sự lễ kính Phật tánh của tất cả chúng sanh, không chỉ riêng của mình. Khi ta lập hạnh kính lễ chư Phật (Phật tánh của tất cả chúng sanh) thì có bao giờ ta làm trái lời thệ nguyện ấy không. Trái ngược nghĩa là gì ? Là không cung kính, bất cẩn, bất cập. Khi ta lễ kính cái Phật tánh của ta, là ta sống rất cẩn thận, nói ra những lời không ngược lại với tánh giác của chính mình và của mọi người. Chính vì vậy, mà trong Đại Thừa Phật giáo, các thầy khi gặp nhau, chắp tay xá chào. Có nhiều vùng ở bên Trung Hoa, các sư chào nhau bằng cách quỳ lạy lẫn nhau. Đó là lễ kính chư Phật. Bên Phật giáo Nguyên Thỉ thì không vậy, người ta cho rằng tăng là bậc đức hạnh cao trọng có đâu lại xá hạng phàm phu. Bên Đại Thừa, lễ kính lẫn nhau vì kính cái chánh nhơn Phật tánh của nhau. Điều này hay vô cùng, khi kính Phật tánh của nhau thì không thể nói nặng, buồn giận nhau, và điều quan trọng hơn hết là kính cả chính mình. Đi, đứng, nằm, ngồi đều phải tôn kính ông Phật của mình, đó là hạnh tu. Thường Bất Khinh Bồ Tát gặp ai cũng "nguyện nhữ tương lai tác Phật", nghĩa là tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài tương lai sẽ làm Phật. Có nhiều người giận tức, lấy đá lấy gậy đánh Ngài, Ngài vẫn tự nhiên. Ta kính lạy luôn luôn vị Phật trong ta, ông Phật thiệt trong ta. Tất cả các hình tượng Phật ta thờ ở ngoài đều là giả cả. Nói thế ta đừng móng tâm khinh thường, một khi các hình tượng Phật được làm lễ khai quang, an vị để thỉnh các điển quang nhập vào, thì hình tượng trở nên linh thiêng, vì đã tượng trưng cho Phật tánh của mỗi người chúng ta.

  Khi ta giữ được "Nhất giả lễ kính chư Phật", ta không dám khinh thường ai, không dám nói nặng ai, bởi vì nói nặng người là tự nói nặng mình, vì ai cũng có Phật tánh cả. Làm được vậy, hạnh tu mới tiến. Tu mà không thấy Phật tánh nên cứ xài xể người cho đã miệng, cho đã tức v.v... thì đâu còn hạnh tu nữa. Lý đạo là vậy. Trong chúng đồng tu học, dù ta có bận rộn thế nào, gặp nhau cũng nên xá với câu niệm Phật A-Di-Đà, rồi nói chào cô, hay chào sư huynh, hay nói theo phương tây là "How are you ?" hay "Comment allez vous ?". Khi Ngài Phổ Hiền "nhất giả lễ kính chư Phật", Ngài không riêng chỉ lễ kính các đức Phật trong mười phương thế giới, mà là tất cả muôn loài chúng sanh. Hạnh của Ngài chỉ có ở hàng Bồ Tát, Bồ Tát tánh phải kính trọng Bồ Tát tánh, thế nên Ngài được gọi là đại hạnh Phổ Hiền vương Bồ Tát.

 12. #12

  Mặc định

  Cho nên, nếu chúng sinh nào nhất tâm xưng niệm Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, tức là xuất sinh vô biên công đức vô lậu bất khả tư nghị, đủ năng lực viên mãn Bồ Tát Đạo, Phát huy diệu dụng của Tam Thân, Tứ Trí, Thập Lực, Tứ Vô Úy, Tứ Vô Lượng Tâm, Lục Ba la mật, Thập Bát Bất Cộng v.v…

  Này Phật tử! Thí dụ như có người được món thuốc A GIÀ ĐAØ công hiệu bậc nhất thế gian, thì chạy chữa được năm thứ bệnh bức não, sợ hãi. Như là: lửa lớn không thể đốt cháy, Độc dược chẳng làm thương tổn tính mạng. Gươm đao sắc bén chẳng thể chặt đứt nổi. Nước lũ bộc lưu không thể nhận chìm được. Khói cay không thể làm cho ngộp thở được.

  Cũng như thế, Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM nếu thường xuyên xưng niệm Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, tức là luôn luôn uống món thuốc Nhất Thiết Trí Bồ Đề Tâm, thì ngọn lửa tham lam không thể đốt cháy được. Độc dược sân hận chẳng thể làm thương tổn chân tâm. Gươm đao kiến chấp chẳng thể chặt đứt tuệ mạng. Dòng nước lũ Hữu Lậu không thể nhận chìm chiếc thuyền Bát Nhã được. Và đám khói tà kiến không thể làm cho ngộp tắt hơi thở giác ngộ được.
  cảm ơn bạn Kristin nhiều nhé......ngôn ngữ nhà Phật khó hiểu quá nên mình đọc mà chẳng hiểu lắm....chỉ biết là công đức trì niệm A Di Đà Phật là thù thắng như bạn KLCS và bạn CTBN nói thôi.....

  bạn có thể giải thích sơ sơ đoạn này cho mình được rõ không.........
  trước giờ người niệm Phật thì nhanh nhất là bao lâu có thể nhất tâm và có thể vãng sanh bạn nhỉ? trong lịch sử đến nay đấy....mà bạn được biết.....
  niệm Phật nhất tâm bất loạn 7 ngày có tiêu được nghiệp mình không.....
  cảm ơn các bạn.........

 13. #13

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi tungtung Xem Bài Gởi
  ..
  niệm Phật nhất tâm bất loạn 7 ngày có tiêu được nghiệp mình không.....
  cảm ơn các bạn.........
  Mình xin góp ý cho bạn tungtung muốn tiêu nghiệp thì phải trả nghiệp , nghiệp không bao giờ tự nhiên mất đi .

  Nếu bạn muốn diệt tội thì nên sám hối thật nhiều bằng hình thức lễ lạy sám hối , niệm danh hiệu và chú để sám hối sau đó hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ như vậy là hóa giải được nghiệp chứ không phải là nghiệp tự nhiên biến mất ,vì đức bổn sư của chúng ta cũng còn trả nghiệp trong đời hiện tại.

  Vd như trước đây trong vô lượng kiếp mình giết hại sinh vật , bây giờ mình sám hối và phóng sinh thì có thể chính mình đã phóng sinh cho những sinh vật trước đây bị mình sát hại từ đó ân oán được xả bỏ.

  Đôi lời cùng bạn .

  Namo Sakya Muni Buddha
  Namo Amitabha Buddha

 14. #14

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi Kim Liên Cư Sĩ Xem Bài Gởi
  Mình xin góp ý cho bạn tungtung muốn tiêu nghiệp thì phải trả nghiệp , nghiệp không bao giờ tự nhiên mất đi .

  Nếu bạn muốn diệt tội thì nên sám hối thật nhiều bằng hình thức lễ lạy sám hối , niệm danh hiệu và chú để sám hối sau đó hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ như vậy là hóa giải được nghiệp chứ không phải là nghiệp tự nhiên biến mất ,vì đức bổn sư của chúng ta cũng còn trả nghiệp trong đời hiện tại.

  Vd như trước đây trong vô lượng kiếp mình giết hại sinh vật , bây giờ mình sám hối và phóng sinh thì có thể chính mình đã phóng sinh cho những sinh vật trước đây bị mình sát hại từ đó ân oán được xả bỏ.

  Đôi lời cùng bạn .

  thế sao bài post của bạn nói rằng niệm Phật như hạt Châu Ma Ni tiêu nghiệp, tăng phước....
  ý mình không nói là tiêu sạch nghiệp, ý mình là giảm và tiêu nghiệp chướng.....gọi là hóa giải nghiệp chướng như bạn nói....
  niệm Phật câu phước sanh vô lượng... thế mà nhất tâm 7 ngày thì công đức này làm sao mà tính hết....mình nghĩ thế đấy........nhưng để xem mọi người góp ý thế nào.....
  cảm ơn bạn...

 15. #15
  Nhất Đẳng Avatar của kristin
  Gia nhập
  Nov 2010
  Nơi cư ngụ
  Tây Phương Cực Lạc Thế Giới
  Bài gởi
  1,038

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi tungtung Xem Bài Gởi
  cảm ơn bạn Kristin nhiều nhé......ngôn ngữ nhà Phật khó hiểu quá nên mình đọc mà chẳng hiểu lắm....chỉ biết là công đức trì niệm A Di Đà Phật là thù thắng như bạn KLCS và bạn CTBN nói thôi.....

  bạn có thể giải thích sơ sơ đoạn này cho mình được rõ không.........
  trước giờ người niệm Phật thì nhanh nhất là bao lâu có thể nhất tâm và có thể vãng sanh bạn nhỉ? trong lịch sử đến nay đấy....mà bạn được biết.....
  niệm Phật nhất tâm bất loạn 7 ngày có tiêu được nghiệp mình không.....
  cảm ơn các bạn.........
  Cho nên, nếu chúng sinh nào nhất tâm xưng niệm Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, tức là xuất sinh vô biên công đức vô lậu bất khả tư nghị, đủ năng lực viên mãn Bồ Tát Đạo, Phát huy diệu dụng của Tam Thân, Tứ Trí, Thập Lực, Tứ Vô Úy, Tứ Vô Lượng Tâm, Lục Ba la mật, Thập Bát Bất Cộng v.v…
  Nếu chúng sinh nào nhất tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, tức là xuất sinh vô biên công đức vô lậu bất khả tư nghị (công đức vô lậu tức là công đức để xuất ly tam giới, vĩnh viễn thoát khỏi sinh tử luân hồi, công đức này to lớn không thể nghĩ bàn) đủ năng lực viên mãn Bồ Tát Đạo, phát huy được diệu dụng công năng của Tam Thân (1.Pháp Thân, 2.Báo Thân, 3.Ứng Hóa Thân), Tứ Trí (1.Thành sở tác trí, 2.Diệu quan sát trí, 3.Bình đẳng tánh trí, 4.Ðại viên cảnh trí), Thập Lực (1.Xứ phi xứ trí lực, 2.Nghiệp dị thục trí lực, 3.Tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng chí trí lực, 4.Chủng chủng thắng giải trí lực, 5.Căn thượng hạ trí lực, 6.Chủng chủng giới trí lực, 7.Biến thú hạnh trí lực, 8.Túc trụ tùy niệm trí lực, 9.Sinh tử trí lực, 10.Lậu tận trí lực), Tứ Vô Úy (1.Nhứt thiết trí vô sở úy, 2.Lậu tận vô sở úy, 3.Thuyết chướng đạo vô sở úy, 4.Thuyết tận khổ đạo vô sở úy) Tứ Vô Lượng Tâm (1.Từ, 2.Bi, 3.Hỷ, 4.Xả), Lục Ba La Mật (1.bố thí, 2.trì giới, 3.nhẫn nhục, 4.tinh tấn, 5.thiền định, 6.trí tuệ), Thập Bát Bất Cộng (1.Thân vô thất, 2.Khẩu vô thất, 3.Niệm vô thất, 4.Vô dị tưởng, 5.Vô bất định tâm, 6.Vô bất tri dĩ xả, 7.Dục vô diệt, 8.Tinh tấn vô diệt, 9.Niệm vô diệt, 10.Huệ vô diệt, 11.Giải thoát vô diệt, 12.Giải thoát tri kiến vô diệt, 13.Nhứt thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành, 14.Nhứt thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, 15.Nhứt thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành, 16.Trí huệ tri quá khứ thế giới vô ngại, 17.Trí huệ tri vị lai thế giới vô ngại, 18.Trí huệ tri hiện tại thế giới vô ngại.)...

  Này Phật tử! Thí dụ như có người được món thuốc A GIÀ ĐAØ công hiệu bậc nhất thế gian, thì chạy chữa được năm thứ bệnh bức não, sợ hãi. Như là: lửa lớn không thể đốt cháy, Độc dược chẳng làm thương tổn tính mạng. Gươm đao sắc bén chẳng thể chặt đứt nổi. Nước lũ bộc lưu không thể nhận chìm được. Khói cay không thể làm cho ngộp thở được.

  Cũng như thế, Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM nếu thường xuyên xưng niệm Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, tức là luôn luôn uống món thuốc Nhất Thiết Trí Bồ Đề Tâm, thì ngọn lửa tham lam không thể đốt cháy được. Độc dược sân hận chẳng thể làm thương tổn chân tâm. Gươm đao kiến chấp chẳng thể chặt đứt tuệ mạng. Dòng nước lũ Hữu Lậu không thể nhận chìm chiếc thuyền Bát Nhã được. Và đám khói tà kiến không thể làm cho ngộp tắt hơi thở giác ngộ được.
  A Già Đà là tên một loại thuốc ở Tây Vực, có thể dùng một loại thuốc để trị chung các thứ bệnh.

  Giống như vạn linh đan, loại thuốc này bệnh gì cũng đều trị được. Những thứ thuốc khác chỉ trị được căn bệnh tương ứng, chẳng đúng bệnh [mà uống vào] sẽ hại người. Chỉ mình loại thuốc này chẳng sao hết, bất kể bệnh gì, quý vị dùng nó chỉ có lợi, chẳng có hại. Thuốc A Già Đà (Agada) ví như pháp môn Niệm Phật.

  Đức Thế Tôn tỷ dụ câu danh hiệu "Nam Mô A Di Đà Phật" như 1 loại thuốc vạn năng, 1 vị Bồ tát Sơ phát tâm thường xuyên niệm danh hiệu A Di Đà Phật tức là luôn luôn uống được món thuốc Nhất Thiết Trí Bồ Đề Tâm - Tất cả trí huệ của tâm giác ngộ
  (Bồ Đề Tâm là tâm giác ngộ, Bồ Đề là chỉ cho sự giác ngộ), thì tất cả các thứ độc tham lam, sân hận, si mê, tà kiến... đều chẳng thể thâm nhập được và tất cả đều sẽ được hóa giải bởi thứ thuốc A Già Đà - Nam Mô A Di Đà Phật.

  A Di Đà Phật.

 16. #16
  Nhất Đẳng Avatar của kristin
  Gia nhập
  Nov 2010
  Nơi cư ngụ
  Tây Phương Cực Lạc Thế Giới
  Bài gởi
  1,038

  Mặc định

  trước giờ người niệm Phật thì nhanh nhất là bao lâu có thể nhất tâm và có thể vãng sanh bạn nhỉ? trong lịch sử đến nay đấy....mà bạn được biết.....
  niệm Phật nhất tâm bất loạn 7 ngày có tiêu được nghiệp mình không.....
  cảm ơn các bạn.........
  Qua các kinh sách mà mình từng đọc và từng được nghe giảng thì người niệm Phật nhất tâm nhanh nhất là vị nữ Bà La Môn trong kinh Địa Tạng, niệm Phật 1 ngày 1 đêm thì có thể đi vào cảnh giới địa ngục, Quỷ Vương gặp thì chắp tay xưng kiến gọi vị nữ Bà La Môn ấy là Bồ Tát, nhưng cảnh giới của vị nữ Bà La Môn này vẫn chưa được gọi là nhất tâm bất loạn, mà gọi là niệm Phật thành khối. Có 3 cảnh giới niệm Phật là niệm Phật thành phiến, Sự Nhất Tâm Bất Loạn và Lý Nhất Tâm Bất Loạn. Cảnh giới Lý Nhất Tâm bất loạn tương đương với Minh Tâm Kiến Tánh trong thiền tông, khi vãng sanh sẽ sanh về Thật Báo Trang Nghiêm Độ.
  1 vị nữa là Pháp sư Oánh Kha niệm Phật 3 ngày 3 đêm thì cảm được Phật A Di Đà đến tiếp dẫn.
  Biết chắc rằng có rất nhiều trường hợp niệm Phật từ 1 đến 7 ngày cảm được Phật tiếp dẫn Vãng Sanh vì trong kinh A Di Đà Đức Bổn Sư đã thuyết rất rõ người chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật từ 1 đến 7 ngày nhất tâm bất loạn, kỳ nhơn lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật dữ chư Thánh Chúng hiện tại kỳ tiền thị nhơn chung thời tâm bất điên đảo tức đắc Vãng sanh A Di Đà Phật Cực Lạc Quốc độ. Những lời này chắc chắn ko hư dối vậy, nhưng sự biết và sự thấy của mình so với hiện tượng diễn biến xảy ra khắp pháp giới hư không này quả thật không bằng 1 hạt cát trong sa mạc. Bạn muốn biết thêm nhiều trường hợp khác thì nên tìm đọc 2 cuốn "Tịnh Độ Thánh Hiền Lục" và "Vãng Sanh truyện".
  Niệm được đến Nhất Tâm Bất Loạn thì chắc chắn vãng sanh vào Thật Báo Trang Nghiêm Độ, cảnh giới Nhất Tâm Bất Loạn là cảnh giới rất cao, người thời Mạt Pháp này nghiệp dày phước mỏng, chẳng nên nghĩ đến chuyện Nhất Tâm Bất Loạn, nên thành thành kính kính niệm Phật cầu Vãng Sanh thôi.
  Nghiệp chẳng thể tiêu biến nhưng chúng ta có thể hóa giải và chuyển được nghiệp của mình qua công phu tu tập và tùy vào trí huệ của mỗi người.

  A Di Đà Phật.
  Last edited by kristin; 04-04-2012 at 11:51 PM.

 17. #17

  Mặc định

  cảm ơn bạn Kristin đã giải đáp rất cặn kẽ....giúp mình hiểu thêm nhiều điều.....thế cho mình hỏi thêm vài điều nữa nhé.........
  - Bồ Tát Sơ Phát Tâm là gì?
  -Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm thì tương ưng với niệm Phật thành phiến hay niệm Phật thành khối? như thế nào là khối, như thế nào là phiến?
  -niệm Phật thành phiến có chắc chắn vãng sanh không?
  cảm ơn bạn.....

 18. #18
  Nhất Đẳng Avatar của kristin
  Gia nhập
  Nov 2010
  Nơi cư ngụ
  Tây Phương Cực Lạc Thế Giới
  Bài gởi
  1,038

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi tungtung Xem Bài Gởi
  cảm ơn bạn Kristin đã giải đáp rất cặn kẽ....giúp mình hiểu thêm nhiều điều.....thế cho mình hỏi thêm vài điều nữa nhé.........
  - Bồ Tát Sơ Phát Tâm là gì?
  -Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm thì tương ưng với niệm Phật thành phiến hay niệm Phật thành khối? như thế nào là khối, như thế nào là phiến?
  -niệm Phật thành phiến có chắc chắn vãng sanh không?
  cảm ơn bạn.....
  Câu hỏi đầu mình đã giải thích ở trên rồi: Bồ Tát Sơ Phát Tâm (là chỉ mới phát tâm thôi, chưa làm gì để thể hiện rõ ràng với sự phát tâm ấy, chưa hoàn thành những Giới, Hạnh đúng với một vị Bồ Tát thì được gọi là sơ phát tâm Bồ Tát)

  Bước đầu tiên là chúng ta phải phát nguyện cầu thành Phật để cứu độ chúng sinh. Sự phát nguyện (hay tâm niệm) đó gọi là Bồ Ðề Tâm (Bodhicitta). Khi vừa phát tâm như vậy thì chúng ta liền trở thành một Bồ Tát (Sơ phát tâm). Chư Phật ba đời cũng đều phát xuất từ chư Bồ Tát, do đó trong kinh Bảo Tích Ðức Phật đã không ngớt khen ngợi và đề cao hàng Sơ phát tâm Bồ Tát: "Hàng Sơ phát tâm Bồ Tát, tuy căn tánh Bồ Tát chưa đầy đủ, đức tướng Bồ Tát chưa trọn vẹn hiển bày cho mọi người thấy được, nhưng các Thiện Thần Vương hết lòng tôn trọng đến hộ vệ... Bồ Tát Sơ phát tâm chưa có công đức gì, nhưng đem so với A La Hán vẫn còn cao hơn ... Này Ca Diếp! Thí như hạt châu lưu ly nhỏ mà giá trị hơn là khối thủy tinh lớn như núi Tu Di. Bồ Tát cũng như vậy, ngay từ khi phát tâm cũng đã hơn hàng Thanh Văn, Bích Chi (tr 142, kinh Bảo Tích do T.T. Ðức Niệm dịch). Do đó, khi vừa phát tâm Bồ Ðề thì liền trở thành Bồ Tát, không cứ phải đến các Ðại Giới Ðàn thọ Bồ Tát giới mới được xem là Bồ Tát. Nói như vậy không có nghĩa là bác bỏ việc thọ giới, ngược lại hành giả Ðại Thừa rất nên cầu thọ giới pháp, vì thọ (hay truyền) giới trong sự trang nghiêm, đúng phép rất có lợi ích, nó có khả năng tác động mạnh vào tâm khảm của giới tử, và nếu giới tử thanh tịnh thành khẩn thì được xem là đắc giới. Nhưng thọ Bồ Tát giới và chỉ lo giữ giới Bồ Tát không chưa đủ để được xem là Bồ Tát. Bồ Tát giới chỉ là hàng rào ngăn chặn giúp hành giả Bồ Tát không bị sa đọa, đó là phần tiêu cực.
  Hành giả Bồ Tát phải tích cực hành Bồ Tát hạnh, nghĩa là mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ý niệm đều hướng về chúng sinh, vì lợi ích chúng sinh. Khi tụng một thời kinh thì trên cúng dường chư Phật, dưới cầu cho pháp âm tỏa khắp pháp giới làm lợi ích chúng sinh. Ngồi thiền dù chỉ năm phút cũng cầu giác ngộ bổn tánh. Ðể làm gì? Ðể cứu độ chúng sinh. Niệm Phật dù chỉ mười câu cũng không quên hồi hướng công đức cho chúng sinh. Ðược như thế mới xứng đáng là Bồ Tát, là trưởng tử của Như Lai. Ðâu cứ phải làm chùa to, tượng lớn mới gọi là Bồ Tát. Nói như vậy không có nghĩa là đả kích việc làm chùa to, tượng lớn, vì chùa to, tượng lớn cũng chỉ là vật vô tri, tự nó đâu có lỗi lầm gì, chẳng qua tùy thuộc nơi người làm, nếu làm với tinh thần vô ngã, bất vụ lợi, vì lợi ích chúng sinh thì rất được xưng tán, cúng dường.
  Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm là công phu cũng tương tự niệm Phật thành phiến.
  Trong vòng 24 giờ đồng hồ trong tâm chỉ có A Di Ðà Phật, ngoài ra không khởi lên một vọng niệm gì khác, đây gọi là ‘công phu thành phiến’.
  Ngài Ấn Quang nói: "Từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng luôn luôn niệm Phật. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín... đều giữ trong tâm câu Phật hiệu A-Di-Đà Phật". Đây là dạng niệm Phật thành phiến.
  Đạt được công phu niệm Phật thành phiến thì chắc chắn Vãng Sanh.

  A Di Đà Phật.
  Last edited by kristin; 04-04-2012 at 11:45 PM.

 19. #19

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi kristin Xem Bài Gởi
  Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm là công phu cũng tương tự niệm Phật thành phiến.
  Trong vòng 24 giờ đồng hồ trong tâm chỉ có A Di Ðà Phật, ngoài ra không khởi lên một vọng niệm gì khác, đây gọi là ‘công phu thành phiến’.
  Ngài Ấn Quang nói: "Từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng luôn luôn niệm Phật. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín... đều giữ trong tâm câu Phật hiệu A-Di-Đà Phật". Đây là dạng niệm Phật thành phiến.
  Đạt được công phu niệm Phật thành phiến thì chắc chắn Vãng Sanh.

  A Di Đà Phật.
  cảm ơn bạn...mình hiểu rồi... Bồ Tát sơ phát tâm là người mới phát nguyện tu thành Phật độ chúng sanh....thế mà công đức lớn thế.....
  còn câu thứ 2 thì bạn chưa trả lời giúp mình là "công phu thành phiến" khác với "công phu thành khối" ở điểm nào.....cảm ơn bạn....:nail_biting:

 20. #20
  Nhất Đẳng Avatar của kristin
  Gia nhập
  Nov 2010
  Nơi cư ngụ
  Tây Phương Cực Lạc Thế Giới
  Bài gởi
  1,038

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi tungtung Xem Bài Gởi
  cảm ơn bạn...mình hiểu rồi... Bồ Tát sơ phát tâm là người mới phát nguyện tu thành Phật độ chúng sanh....thế mà công đức lớn thế.....
  còn câu thứ 2 thì bạn chưa trả lời giúp mình là "công phu thành phiến" khác với "công phu thành khối" ở điểm nào.....cảm ơn bạn....:nail_biting:
  À mình nhầm :o Xin sám hối :not_worthy:
  Công phu thành phiến và thành khối đều là có cùng 1 ý nghĩa.
  Có 3 mức công phu niệm Phật chia theo 3 bậc là Thượng, Trung và Hạ: Thượng là Lý Nhất Tâm Bất Loạn, Trung là Sự Nhất Tâm Bất Loạn và mức thấp nhất là Niệm Phật thành phiến.

  A Di Đà Phật.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Trả lời: 4
  Bài mới gởi: 11-06-2012, 02:39 PM
 2. Tây Phương Cực Lạc Du Ký (Tế Công - Thái sinh)
  By lyquochoang in forum Tịnh Độ Tông
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 07-12-2011, 05:22 PM
 3. 48 Lời Nguyện của Đức Phật A Di Đà
  By ductri16580 in forum Đạo Phật
  Trả lời: 25
  Bài mới gởi: 03-12-2011, 11:48 PM
 4. làm sao để niệm phật mọi lúc mọi nơi
  By clownoflove2912 in forum Tịnh Độ Tông
  Trả lời: 14
  Bài mới gởi: 29-11-2011, 06:10 PM
 5. Người tu Tịnh Độ nên xem (3)
  By bachliencu in forum Tịnh Độ Tông
  Trả lời: 2
  Bài mới gởi: 24-02-2011, 04:52 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •