Hiện nay mình thấy rất nhiều nơi học môn này vì nó thực dụng nhưng ai biết yếu điểm và sự lợi hại nó như thế nào không ?