Các Thầy nên nhớ: Nhất Mệnh, Nhì vậN, Tam Phong thủy. Do đó phong thủy chỉ thứ 3.