CHIẾN TRANH KHÔNG HỌC ,ÔM SÚNG GIỬ LÀNG, SỐNG RẤT GIAN NAN .TÌM ĐÀNG TU HỌC
Đức Lục Tổ Ít Ai Dám Sánh
Người dốt mà nói pháp rất rành
Lựa làm chi cao chử học hành
Tâm không tịnh tính phân manh
Biết tỏ ngộ ấy, ấy là gặp đạo

Đức lục Tổ Huệ Năng Không Học mà nói pháp rất rành
Đó là nhờ tỏ ngộ,. tỏ ngộ của ĐỨC HUỆ NĂNG
Hoàn thành là nhờ tâm tu chánh giác

Có học mới biết có tường
Không học mà biết phi thường mới hay
Có bông ,có trái ,nhờ cây
Có công tu niệm được ngày thành công

Gắn công tu qua kíp hiểm nghèo
Tu hành sẻ được ngày sau toại thành
Các con tâm vẹn chử thanh
Dựa kề phật thánh thanh danh đượm mầu