ĐIỆN CŨNG ĐƯỢC, ĐIỂN CŨNG ĐÚNG, KHÍ CŨNG CHẲNG SAI,...TÙY THEO GIÁO PHÁI, CÁCH TU, PHÁP MÔN LUYỆN MÀ CÓ CÁCH GỌI KHÁC HAU, KHÔNG NHỨT THIẾT PHẢI THEO MỘT KHUÔN KHỔ NÀO NHẤT ĐỊNH. NHƯNG ĐỂ ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC NÓ KHI RA KHỎI ĐỊNH THÌ ĐẾM ĐƯỢC TRÊN ĐẦU NGÓN TAY.