Một hôm, khi tiếng chuông ở một ngôi chùa lớn vang lên, Đức Phật hỏi ngài A Nan:
- Tiếng chuông đến từ đâu?
- Từ chuông.
Đức Phật nói:
- Chuông? Nhưng nếu không có dùi chuông, thì làm sao có tiếng chuông?
A Nan vội vàng đính chính:
- Cái dùi, cái dùi!
- Cái dùi? Nếu không có không khí, làm sao tiếng chuông có thể đến đây?
- Vâng! Dĩ nhiên! Nó đến từ không khí!
Đức Phật hỏi:
- Không khí? Nhưng trừ khi ông có lỗ tai, nếu không ông không thể nghe tiếng chuông.
- Vâng! Con cần có tai để nghe nó. Vậy nó đến từ tai con.
Đức Phật trả lời:
- Tai ông ư? Nếu ông không có ý thức, làm sao ông có thể biết tiếng chuông?
- Ý thức của con tạo ra tiếng chuông.
- Ý thức của ông? Vậy thì, A Nan, nếu ông không có tâm, làm sao ông nghe tiếng chuông?
- Nó được tạo bởi tâm mà thôi.
1- Mọi vật đều do tâm tạo, đúng không?
2- Nếu bạn không có tâm, tiếng chuông đi đâu?
3- Tiếng chuông từ đâu tới?