Các bạn có ai có bài giảng kinh Bát Nhã do Pháp Sư Tịnh Không giảng và phật tử Thiện Quang ( người thuyết minh bộ kinh Vô lượng Thọ) thuyết minh không thì xin vui lòng chia sẻ cho mình với nhé.
Cảm ơn nhiều