Cám ơn đạo hữu Kiến Nguyên
Sưu tầm sử đạo theo quyền Chí tôn
Trải qua gian khổ dập dồn
Thiên hạ từng bước học khôn theo Thầy
Biết ơn tiền bối tạo gây
Dù trong gian khó dựng xây đạo lành
Tùy duyên nhân rộng cho nhanh
Mà vẫn bất biến tâm thành gởi trao
Một lòng tin tưởng thiên cao
Ra công mở đạo lược thao công trình
Từng bước qua khỏi vô minh
Lập trường công quả công bình dồi trau
Đừng gây chia rẽ Mẫu đau
Đường về ta sẽ trước sau một đường