Chủng tử con mắt thứ 3 không phải làm OM mà là AUM, OM là chủng tử dành cho luân xa thứ 7.