kakkak...chẳng phải pháp..chẳng phải ma... do thân tự nghĩ ra..tự biến tự tấu.....kakakak ... yum kiết hẩu đì tùy miên ngãi .