PHƯƠNG PHÁP YOGA HERUKA VAJRASATTVA VINH QUANG TỐI THƯỢNG


Quy - y
(Ðọc tụng ba lần ):

Vĩnh viễn , con quy y vào Phật , Pháp , Tăng và vào Tăng đoàn của ba thừa , những Daka và Dakini của Yoga mật chú , những anh hùng Nam và Nữ , chư Thiên nam nữ , chư Bồ Tát và đặc biệt vào Guru của con .

Phát tâm Bồ đề
(Ðọc tụng 3 lần ) :

Tôi phải trở thành HERUKA để dẫn dắt tất cả chúng sanh đến trạng thái HERUKA tánh cao cả .

Thiền định cái bình
( Tập thở chin vòng )

Quán tưởng HERUKA VAJRASATTVA

Từ cái không , khoảng một tất rưỡi trên đỉnh đầu tôi , xuất hiện chủng tự PAM , nó chuyển hóa thành một hoa sen ngàn cánh . Trên đỉnh hoa sen xuất hiện chủng tự AH , nó chuyển hóa thành một dĩa mặt trăng . Trong trung tâm dĩa mặt trăng có chủng tự HUM . Ðột nhiên , chữ HUM chuyển hóa thành một chày Kim Cang năm chỉa với một chữ HUM ở trung tâm . Những ánh sáng rực rở phóng ra từ chữ HUM và chày Kim Cang , đến khắp mười phương và hoàn thành hai mục đích . Toàn vũ trụ tan thành ánh sáng . Rồi ánh sáng nầy trở lại và thu vào trong chữ HUM trong chày Kim Cang . Chữ HUM và chày Kim Cang cũng thành ánh sáng và chuyển hóa thành HERUKA VAJRASATTVA .

VAJRASATTVA màu trắng , Ngài có một mặt và hai cánh tay . Ngài cầm một chày Kim Cang trong tay phải và một cái chuông trong tay trái . Ngài ngồi trong tư thế hoa sen toàn phần với hai tay trong ấn ôm choàng . Phối ngẫu của Ngài , DORJE NYEM-MA , ôm Ngài , hai chân bà bao vòng thân Ngài . Bà màu trắng , có một mặt và hai cánh tay . Bà cầm một con dao cong trong tay phải và một chén sọ người trong tay trái .

Cả hai mặc áo lụa của trời và trang sức với châu báu . Cả hai có những chủng tự OM ở luân xa đỉnh đầu , AH ở luân xa cổ họng và HUM ở trái tim . Ánh sáng chói rực từ chữ HUM ở tim phóng ra , cầu thỉnh năng lực trí huệ thiêng liêng tối thượng của tất cả Như Lai .

Dâng cúng HERUKA VAJRASATTVA
OM KHANDA ROHI HUM HUM PHAT ( Rửa sạch đồ cúng )
OM SVABHAVA SHUDDAH SARVA DHARMA SVABHAVA SHUDDHO HAM
( Tịnh hóa chúng )

Tất cả trống không . Một chủng tự AH xuất hiện từ cái không . Nó biến thành một KAPALA lớn màu trắng chứa năm thứ thịt và năm cam lồ . Chúng tan thành một đại dương năng lực cam lồ của trí huệ thiêng liêng siêu việt .

Chú nguyện những đồ cúng
(Ðọc ba lần )

OM AH HUM HA HO HRI
Dâng cúng chúng với sự tịnh hóa

OM VAJRASATTVA ,… ARGHAM …, PRATICCHA HUM SVAHA

( OM Vajrasattva , xin hãy nhận nước chúc mừng Hum Svaha )

và tương tự với PADYAM (nước rửa chân ), PUSHPE (hoa ) , DHUPE ( hương –nhang ) ALOKE (ánh sáng ) , GANDHE ( hương thơm ) , NAIVEDYA ( thức ăn ) , và SHABDA (âm thanh , nhạc ) thay vào chổ ARGHAM .

JA HUM BAM HOH
Trở thành bất nhị.

Quán đảnh bởi chư Phật của năm bộ

Lần nữa ánh sáng rực rỡ phóng từ chữ HUM ở trái tim thiêng liêng , cầu thỉnh tất cả hóa thần quán đảnh của năm bộ.

Làm những dâng cúng cho các Ngài với

OM PANCHA KULA SAPARIVARA ,..(ARGHAM )..,PRATICCHA HUM SVAHA .

( PADYAM – PUSHPE – DHUPE – ALOKE – GANDHE – NAIVEDYA – SHABDA )( Làm tương tự như trên )

‘’ Tất cả chư Như Lai , xin ban quán đảnh HERUKA VAJRASATTVA cho con.’’ Theo lời thỉnh cầu nầy , tất cả chư Như Lai cầm lên bình quán đảnh của các Ngài , đầy ắp năng lực cam lồ của trí huệ thiêng liêng siêu việt , và cam lồ bắt đầu chảy xuống .

Khi thần chú OM SARVA TATHAGATA ABHISHEKATA SAMAYA SHRIYE HUM được đọc, sự quán đảnh được ban cho .

Thân thể thiêng liêng của trí huệ hoàn thiện tuyệt đối , HERUKA VAJRASATTVA , hoàn toàn đầy ắp năng lực cam lồ của trí huệ đại lạc siêu việt . Một số cam lồ tràn ra và biến thành AKSHOBHYA , vị nầy trang hoàng cho đỉnh đầu Ngài .

Chủng tự HUM ở trung tâm dĩa mặt trăng ở trái tim thiêng liêng , bao vòng quanh bởi thần chú một trăm âm (ngược chiều kim đồng hồ quanh viền dĩa mặt trăng).

Những dâng cúng cho HERUKA VAJRASATTVA

OM VAJRASATTVA ARGHAM …( PADYAM - PUSHPE- DHUPE – ALOKE – GANDHE – NAIVEDYA – SHABDA )..PRATICCHA HUM SVAHA. (đọc giống như phần trên)

Tán Thán

Con đảnh lễ trí huệ thiêng liêng bất nhị , đồ trang sức châu báu rực rở bên trong của tất cả chúng sanh là mẹ ; đại lạc tối thượng , bất biến , vỉnh cửu ; tâm trí huệ bất hoại lộng lẫy giải thoát cho tất cả chúng sanh khỏi tất cả bất thiện của thân , ngữ và tâm , đặc biệt là những thệ nguyện cam kết bị hư hỏng .

Cúng dường Mandala

( Tùy ý lựa chọn : Mandala dài )

OM VAJRA-BHUMI- AH HUM ! Ðất vàng quyền uy/ OM VAJRA-REKHE AH HUM ! Bên ngoài , tường vách chu vi bao vòng , ở trung tâm là núi Tu di , vua của các núi / châu phía Ðông , Videha / châu phía Nam , Jambudvipa / châu phía Tây , Godaniya / châu phía Bắc , Kuru /( nhửng lục địa phụ ) Deha và Videha / ( phía nam ) Camara và Apara-camara ? (phía Tây ) Shatha và Uttaramantrin / ( và phía Bắc ) Kuru và Kauvara / ( trong bốn châu ) núi quý báu / cây ban cho điều muốn / con bò đáp úng nguyện vọng / mùa màng không phải canh tác / ( Trên tầng thứ nhất của núi Tu di ) Bánh xe quý báu / Ngọc quý báu /Hoàng hậu quý báu / Tể tướng quý báu /Voi quý báu /Ngựa quý báu /Tướng quý báu /Cái bình của kho tàng vĩ đại / ( Trên tầng htứ hai : tám thiên nữ ) Nữ thần của sự Duyên dáng / Nữ thần Tràng hoa / Nữ thần Bài ca / Nữ thần khiêu vũ /Nữ thần Hoa /Nữ thần Hương /Nữ thần đèn /Nữ thần Hương thơm / ( Trên tầng htứ ba ) Mặt trời / Mặt trăng / Lọng báu /Cờ phướn chiến thắng ở mọi gốc / Ở trung tâm , những giàu có hoàn hảo nhất của chư Thiên và loài người , không thiếu sót thứ gì ,thanh tịnh và hân hoan / Con dâng cúng tất cả những thứ ấy như là một cõi Phật đến Bổn sư và Guru truyền dòng rất đổi từ áí , vinh quang và linh thánh / và đặc biệt đến Guru Vajrasattva bổn tôn // Xin hãy chấp nhận chúng với lòng bi mẫn vì chúng sanh luân lạc . Ðã nhận chúng rồi , xin ban sự cảm ứng của các Ngài cho con và tất cả chúng sanh luân lạc là mẹ kháp cả không gian từ lòng đại bi của các Ngài .

( Tùy ý lựa chọn : Mandala ngắn )

Ðất nầy tẩm ướp huơng thơm , rải rắc bằng hoa ,
Trang hoàng với núi Tu di , bốn châu , mặt trời và mặt trăng,
Con dâng cúng trong quán tưởng như cõi chư Phật ,
Nguyện tất cả chúng sanh thọ hưởng tịnh độ nầy như vậy .

( Mandala bí mật )

Chánh kiến về Tánh không là một với trí huệ của đại lạc . Trí huệ nầy chuyển hóa thàng núi Tu di , mặt trời , mặt trăng và mọi hiện tượng khác trong vũ trụ . Con dâng cúng tất cả những thứ tráng lệ cho Ngài , đại dương của đại từ , bậc giải thoát và giải thoát cho muôn loài .

( Mandala bên trong )

Xin ban phước cho con và tất cả chúng sanh để được giải thoát tức thời khỏi ba độc , để con dâng cúng không mảy may ngần ngại hay bám luyến tất cả những đối tượng của tham , sân , si của con ; bạn bè , kẻ thù , và người xa lạ ; và thân thể con và tất cả tài sản của con . Xin chấp nhận tất cả những thứ nầy .

Chú cúng dường

IDAM GURU RATNA MANDALAKAM NIRYATAYAM

Tịnh hoá

‘’ Thế tôn VAJRASATTVA , xin tịnh hóa mọi bất thiện và những thệ nguyện bị hư hoại của chính con và tất cả chúng sanh ‘’.

Vì lời thỉnh cầu nầy , ánh sáng rực rở phóng ra từ chuỗi thần chú và chữ HUM ở trái tim thiêng liêng . Nó tịnh hóa mọi bất thiện và che chướng của tất cả chúng sanh và trở thành một đồ dâng cúng cho tất cả chư Phật chư Bô Tát . Tinh túy của những phẩm tính toàn thiện của thân , ngữ , tâm linh thánh của các Ngài trở lại thành ánh sáng, ánh sáng nầy tan vào chữ HUM và chuỗi thần chú .( Từ chữ HUM và chuỗi thần chú ) một dòng năng lực cam lồ lạc phúc màu trắng bắt đầu chảy xuống qua những luân xa của cặp đôi thiêng liêng . Nó chảy qua luân xa của sự kết hợp và đi vào luân xa đỉnh đầu của tôi . Dòng cam lồ của trí huệ siêu việt nầy tràn đầy thân tôi , phá hủy mọi bất thiện và che chướng của thân , ngữ , tâm của tôi . Những cái ấy hoàn toàn được tịnh hóa .

Trì tụng thần chú ( 100 âm) ( NAMO GURU DEVA HERUKA HUM – (3lần) )

OM VAJRA HERUKA SAMAYAM ANUPALAYA . HERUKA TENOPATISHTHA . DRIDHO ME BHAVA , SUTOSHYO ME BHAVA , SUPOSHYO ME BHAVA , ANURAKTO ME BHAVA , SARVA SIDDHIM ME PRAYACCHA , SARVA KARMA SUCHA ME CHITTAM SHREYAH KURU , HUM ! HA HA HA HA HOH ! BHAGAVAN VAJRA HERUKA MA ME MUNCHA , HERUKA BHAV MAHA SAMAYA SATTVA AH HUM PHAT !Những dâng cúng và tán thán

OM VAJRASARRVA ..( ARGHAM / ).. PRATICCHA HUM SVAHA .

.. ( / PADYAM / PUSHPE / DHUPE / ALOKE / GANDHA / NAIVEDYA / SHABPA ) .. ( Ðọc như trên )

OM VAJRASATTVA OM AH HUM .

Trí huệ thiêng liêng bất nhị , châu báu trang sức lộng lẩybên trong của tất cả chúng sanh hữu tình là mẹ ; đại lạc tối thượng bất biến thường tồn ; tâm trí huệ tráng lệ bất hoại giải thoát cho tất cả chúng sanh khỏi mọi bất thiện của Thân Ngữ Tâm đặc biệt cho những thệ nguyện và cam kêt bị hư hoại .

Con xin đảnh lễ Ngài

Quy-y HERUKA VAJRASATTVA

Bởi vô minh và mê lầm , con đã làm hư hoại những cam kết của con . Hỡi GURU thiêng liêng , bậc có thần lực để giải thoát cho con , bậc đạo sư bên trong của con , bậc cầm giữ Kim cương , bậc mà tinh túy là đại bi vô ngại , đấng của tất cả chúng sanh luân lạc , con quy-y Ngài .

VAJRASATTVA nói :(” Thiện Nam Tử “ hay “ Thiện Nữ Nhân “ ). Những bất thiện và che chướng và những cam kết bị hư hoại của con đã đưọc tẩy sạch và tịnh hóa . Bấy giờ Ngài hòa tan vào trong tôi . Ba của “ Thân Ngữ Tâm “ của tôi trở thành một , không tách lìa với “ Thân Ngữ Tâm “ của VAJRASATTVA .

Hồi huớng

Nhờ công đức nầy, nguyện tôi nhanh chóng trở thành HERUKA VAJRASATTVA
Và dẩn dắt môi chúng sanh vào cảnh giới giác ngộ thiêng liêng .
SAMAYA
Ấn niêm

( Quán kính dâng sự hồi hướng nầy lên Ðức Quán Thế Âm Bồ Tát , và xin Ngài biến thành ánh sáng từ trái tim Ngài rải tỏa ánh sáng xuống khắp tất cả pháp giới chúng sanh ).

NAMO GURU DEVA DAKINI HUM .
( Chú heruka: OM HERUKA VAJRASATTVA HUM )

LỜI BẠT

Vì sự thỉnh cầu khuyến khích từ nhiều người Tây phương thông tuệ cần đến một bản văn sadhana thực hành Vajrasattva để tẩy trừ những chướng ngại và làm lợi cho những giai đoạn của con đường và là một sơ khởi cho thiền định về hai giai đoạn ( của tantra yoga tối thượng ) một người được gọi là Muni Jnana ( Thubten Yeshe ) đã viết bản văn nầy như một đoạn trừ khẩn cấp mê lầm , thế nên người ấy cầu xin tha thứ .

PHẦN KẾT THÚC LỄ CÚNG TSOK HERUKA

( Nên đọc bài sau đây )

Con trình cúng tất cả mọi đồ cúng thanh tịnh còn lại
Cam lồ của năm Trí chứa trong chén sọ người nầy
Một hình tướng như huyển của Lạc và Không , không thể tách rời
Nguyện tất cả tốt lành cho tôi thấy được tâm tôi là vị Thầy
Ngài hiểu trọn vẹn tư tưởng của tất cả chúng sanh
Ngữ của Ngài thỏa mãn cho mong muốn của vô số chúng sanh
Và thân thanh tịnh của Ngài khởi từ vô vàn tích tập công đức
Nguyện tất cả tốt lành để chứng ngộ Tánh nhất thể của Pháp thân và Sắc thân .
Do khám phá ra Tâm thức vi tế thường trụ của chính mình
Nhờ năng lực của việc dùng ba thân như con đường
Cái đối trị giải độc cho sự Chết Trung ấm và Tái sanh
Nguyện tất cả tốt lành để cho mọi sự trong Sanh tử và Niết bàn
Ðược tổng hợp bằng Ðại Không và Ðại Lạc
Qua sự ôm ắp siêu việt của mẹ ; cỏi giới hư không vượt khỏi mọi phân biệt mờ rối
Và cha , trí huệ Ðại Lạc , hình tướng xuất hiện của mọi hiện tượng hiện hữu
Ðó là mục đích của Kim Cang Thừa.
HUYỀN ÂN

PHỤ LỤC 2

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH THẦN CHÚ MỘT TRĂM ÂM

OM VAJRA HERUKA SAMAYAM ANUPALAYA . HERUKA TENOPATISHTHA . DRIDHO ME BHAVA , SUTOSHYO ME BHAVA , SUPOSHYO ME BHAVA, ANURAKTO ME BHAVA , SARVA SIDDHIM ME PRAYACCHA , SARVA KARMA SUCHA ME CHITTAM SHREYAH KURU , HUM ! HA HA HA HA HOH ! BHAGAVAN VAJRA HERUKA MA ME MUNCHA , HERUKA BHAVA MAHA SAMAYA SATTVA AH HUM PHAT !

OM là chủng tự được tượng trưng cho thân Kim cương thiêng liêng , đó là thân linh thánh của một bậc giác ngộ . Thân Kim cương là sự kết hợp nhất thể với ngữ Kim cương và tâm Kim cương thiêng liêng . Hiện giờ thân , ngữ , tâm của bạn vận hành một cách riêng lẻ , nhưng khi bạn đạt đến trạng thái giác ngộ của HERUKA VAJRASATTVA thì thân ngữ tâm thiêng liêng của bạn sẽ vận hành đồng bộ .

VAJRA HERUKA .Năng lực thanh tịnh , tinh khiết của trí huệ bất hoại thiêng liêng của tâm phúc lạc sâu thẳm nhất , vĩ đại nhất , nó bao trùm tất cả hiện lượng .

SAMAYAM. Trong một quán đảnh nhập môn . bạn phát ra lời danh dự thiêng liêng nguyện giữ gìn những thệ nguyện và cam kết của bạn được thanh tịnh , thì một năng lực vi tế được phát sanh trong tâm thức bạn và trong hệ thống thần kinh bên trong của bạn . Năng lực nầy tự động giải phóng bạn khỏi cái xấu xa tiêu cực . Ðây là ý nghĩa của SAMAYA . Nó chính là cái ngược lại với những lời hứa nữa vời người ta thường làm ; những lời hứa quá dể dàng bị phá vỡ .Nơi nào có SAMAYA của bạn , bạn chớ nên viện cớ biện minh , thậm chí với cái giá của cuộc đời bạn .

ANUPALAYA Thần lực của lòng từ thiêng liêng , nó đưa bạn đến hạnh phúc vĩnh cửụ .

HERUKA TENOPATISHTHA . Heruka tráng lệ , xin khắng khít trong lòng con .

DRIDHO . Bất hoại , vĩnh cửu , không bao giờ biến đổi .

ME BHAVA . Xin ban cho con trí huẽ thiêng liêng bất hoại của sự chứng ngộ chân tánh tuyệt đối của chính con và tất cả hiện tượng vũ trụ .

SUTOSHYO ME BHAVA . Vajrasattva , qua sự khắng khích với con , xin hãy ban cho con trí huệ vĩ đại , hoan hỉ thiêng liêng , trí huệ ấy đem lại đại lạc .

SUPOSHYO ME BHAVA . Nguyện năng lực phúc lạc nầy khai triển hoàn toàn trong lòng con .

ANURAKTO ME BHAVA . Nguyện con được ảnh hưởng bởi sự dính kết thiêng liêng , phản chiếu của trí huệ bi mẫn , nó rốt ráo vượt khỏi nhị nguyên .

SAVA SIDDHIM ME PRAYACCHA . Xin ban cho con trọn vẹn tất cả mọi chứng ngộ tráng lệ .

SARVA KARMA SUCHA ME . Xin ban cho con tất cả mọi hoạt động trí huệ thiêng liêng của Vajrasattva .

CHITTAMSHREYAH KURU . Mong rằng trí huệ thiêng liêng tráng lệ của Ngài vận hành trong lòng con .

HUM . Chủng tự tượng trưng bản tánh của lòng Kim Cương thiêng liêng , trí huệ phúc lạc thiêng liêng vĩ đại nhất .

HA HA HA HA HOH .Năm âm nầy tượng trưng năm trí huệ của năm Thiện Phật ( ngũ trí Như Lai ) .

BHAGAVAN . Bậc thế tôn , bậc giác ngộ .

VAJRA HERUKA . Trí huệ phúc lạc bất hoại vĩ đại tối thượng .

MA ME MUNCHA . Xin chớ bỏ con .

HERUKE BHAVA . Xin hãy an trụ bất hoại trong lòng con , do sự giữ gìn Samaya bất hoại của con , như Ngài cầm giữ Kim Cương bất hoại .

MAHA . Lớn nhất .

SAMAYA . Như trên .

SATTVA . Tư tưởng trí huệ thiêng liêng .

AH . Chủng tự tượng trưng ngữ Kim Cương thiêng liêng .

HUM . Như trên .

PHAT . Hãy phá hủy mọi phóng dật tiêu cực .

PHỤ LỤC 3

THẦN CHÚ MỘT TRĂM ÂM

(Âm Tây Tạng )

Với các hành giả chưa được nhận lễ quán đảnh HERUKA VAJRASATTVA , khi thực hành tịnh hóa , xin đọc bài Thần chú một trăm âm (âm Tây Tạng ) sau :

OM BENZA SATOA , SAMAYA MANU PALAYA , BENZA SATOA , TÊ NÔ PATISTA , DRIDDÔ MÊ PHAVA, SUTÔ KAYÔ MÊ PHAVA , SUPÔ KAYÔ MÊ PHAVA , ANU RAKTÔ MÊ PHAVA , SARVA SIDDHI MÊ PRA YACHA , SARVA KARMA SUCHA MÊ CHI TĂN SRIYĂN KU RU , NUNG HA HA HA HA HÔ , PHAGAVĂN SARVA TATHAGATA ,BENZA MA MÊ MUNCHA , BENZI PHAVA , MAHA SAMAYA SATOA A.