TÌM HIỂU NHỮNG CẤU TRÚC TÂM LINH
TRONG CƠ THỂ CON NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH TẬT.

ĐỖ ĐỨC NGỌC

Mục lục :

I-Nguyên nhân bệnh :
1-Tắc tuần hoàn khí
2-Tắc tuần hoàn huyết
3-Tắc tuần hoàn tiêu hóa
ÌI-Cấu trúc vật chất và tâm linh
Thể xác, phách, vía, hồn, thần, ý, trí
ÌII-Phân biệt tâm bệnh
1-Thần làm hại khí
2-Khí làm hại huyết
3-Tinh-Khí-Thần
4-Ngũ nguyên
IV-Những hiện tượng liên quan đến y học
1-Chữa tổn thương thể phách
2-Rối loạn thể phách
Rối loạn thể vía
Rối loạn thể hồn
Rối loạn thể thần
Rối laọn thể ý
Rối loạn thể trí
Rối loạn thể thượng trí
V-Những hiện tượng siêu hình
1-Xuất hồn
2-Liên lạc thể ý giữa cõi sống và chết
3-Cái chết đến như thế nào
4-Ranh giới giữa sống và chết
5-Nhập xác
6-Tái sinh
VI-Thể thần với hệ nội dược
VII-Thể thần với các luân xa