thân gửi chư huynh-đệ-tì-muội .

Gần đây, bần tăng nhận được rất nhiều email cũng như điện thoại và thư từ hỏi về cách thức tu luyện "thần thông", "bùa chú" và "nghi quĩ" của Mật Tông mà chưa có thì giờ trả lời hết được.

Nhưng cũng thật may mắn. Hiện nay bần tăng vừa nhập thất để song tu với một vị Đạo Sư từ Tây Tạng qua nên đã đem những vấn đề này ra hỏi ngài lúc nghỉ. Và được ngài giải thích rất kỷ càng và hào hứng .

Vậy để trả lời chung cho các chư huynh-đệ-tỉ-muội về các vấn đề này. Bần tăng sẽ viết lại vào mục "Tâm Tình Trên Đường Mật Pháp" để chúng ta cùng học hỏi và chia sẻ những nghiệm chứng trong sự tu tập Phật Pháp này.

Mong rằng vì lợi ích của chúng sanh mà sự tu tập của chúng ta mau thành Phật quả trong đời này .

thân ái
Thích Thiện Huệ