Gửi bạn Vô Phap.
Bạn nên đọc kĩ lời nói đầu.
Và có lẽ bạn thử đến thực mục sở thị một chuyến xem.