K ai là có lộc hết đời cả, thường chỉ có tronng 1 t/g nào đó, lâu hay ít là dong đc lộc giữ ntn