thành thật cảm ơn tấm chân tình của huynh. mình đã học được rất nhiều từ những bài mà huynh đã đăng