Cứ từ từ khoai sẽ nhừ.
Trong việc này phải bình tĩnh mà xem xét nếu không sẽ dính đòn lừa đấy.