Trên vóc đá tôi tình cò găp ląl nguòi ma trö trö ,,ayza công cüa tgvh này là cůa em đãy ec ęc